mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Veľký sprievodca vystavovaním e-PN pre špecialistov a všeobecných lekárov – Sumár

Mgr. Katarína Uhrinová   |   24.3.2023

Cieľom seriálu venovanému e-PN bolo na jednom mieste prehľadne zhromaždiť všetky dôležité informácie, ktoré priniesla novela zákona o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z.) a zákona o zdravotnej starostlivosti (zákon č. 461/2003 Z.z.). Sumár obsahuje zhrnutie všetkých kľúčových informácií, ktoré sme uviedli v jednotlivých častiach tejto série článkov. Zároveň má seriál venovaný e-PN slúžiť ako manuál, ktorý zjednodušuje orientáciu v tejto spletitej téme.

V prvej časti seriálu o e-PN sme sa venovali základným zmenám, ktoré nesú najväčšiu váhu pre zdravotníckych pracovníkov – rozsah subjektov oprávnených vystavovať e-PN a adaptačné obdobie.
 
Vo vzťahu k subjektom príslušným vystavovať potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti došlo k ich rozšíreniu. V zmysle aktuálne účinnej právnej úpravy, je dočasnú pracovnú neschopnosť oprávnený potvrdzovať:

  • všeobecný lekár, pričom pod týmto pojmom je potrebné rozumieť všeobecného lekára pre dospelých a pediatra,
  • lekár so špecializáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo
  • lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, teda nemocničný lekár, v prípadoch, ak k posúdeniu dočasnej pracovnej neschopnosti došlo v rámci hospitalizácie pacienta v nemocnici.

Taktiež došlo k stanoveniu adaptačného obdobia, ktoré ma zabezpečiť zapojenie lekárov príslušných na vystavovanie e-PNiek do systému:

  • pre všeobecných lekárov uplynie 31. mája 2023, teda od 1. júna 2023 budú všeobecní lekári musieť vystavovať PNky už len v elektronickej forme a
  • lekárom v príslušných špecializáciách (s výnimkou gynekológov, tým vznikne povinnosť súčasne so všeobecnými lekármi) vznikne povinnosť vystavovať potvrdenia o pracovnej neschopnosti, a to v elektronickej forme, až od 1. januára 2024.

Prečítajte si tiež článok
Novela zákona o sociálnom poistení (z. č. 461/2003 Z.z.) sa v značnej miere dotkla aj oblasti potvrdzovania dočasnej práceneschopnosti, v ktorej spôsobila obrovský prevrat. Zavedenie...
9.3.2023

V druhej časti seriálu o e-PN sme sa venovali mnohým praktickým otázkam, ktoré spôsobovali najväčšie znepokojenie – nefunkčnosť systému, možnosť uloženia sankcií v prípade nevystavenie PN elektronicky, odpis.
 
Aktuálne platné znenie zákona o zdravotnej starostlivosti upravuje aj postup pre prípad nefunkčnosti systému eZdravia. V takých situáciách vystaví zdravotnícky pracovník odpis e-PN. Na to, aby mohol zdravotnícky pracovník vystaviť odpis e-PN, je potrebné splnenie troch podmienok:

  • prítomnosť technických príčin nefunkčnosti systému,
  • objektívna nemožnosť využiť elektronický systém, a
  • existencia predpokladu, že technické príčiny nefunkčnosti systému budú pretrvávať viac ako tri kalendárne dni.

Inštitút odpisu e-PN je možné využiť ešte v jednom prípade, a to keď pacient požiada lekára, ktorý mu vystavil e-PN, o papierové potvrdenie o pracovnej neschopnosti. Pri tomto inštitúte je dôležité rozlišovať medzi:

  • odpisom potvrdenia o dočasnej práce neschopnosti, tzv. odpis e-PN, a
  • potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Prečítajte si tiež článok
Druhou časťou sprievodcu o vystavovaní e-PN pre špecialistov a všeobecných lekárov nadviažeme zodpovedaním otázky, čo v prípade, ak je systém nefunkčný. V nadväznosti na to objasníme...
15.3.2023
 

V tretej časti seriálu o e-PN sme sa venovali skutočnostiam, ktoré môžu na prvý pohľad pôsobiť mätúco – vyznačenie poistného vzťahu, vykazovanie e-PN ako zdravotný výkon.
 
Novela zákona o sociálnom poistení ovplyvnila spôsob akým sa vyznačujú poistné vzťahy v PNkách vystavených v elektronickej forme. Kým doteraz bolo potrebné vyznačiť poistný vzťah, z ktorého zamestnanec nie je schopný vykonávať zárobkovú činnosť, po novom je potrebné vylúčiť poistný vzťah, z ktorého je zamestnanec schopný vykonávať zárobkovú činnosť.
 
Lekári majú povinnosť vykazovať zdravotné výkony Sociálnej poisťovni. Novela v tomto smere lekárov v istej miere od danej povinnosti odbremenila, pretože lekár, ktorý vystaví e-PN nemusí vykazovať tento úkon osobitne. V systéme Sociálnej poisťovne automaticky dochádza k online zaevidovaniu tohto výkonu a jeho automatickej úhrade. V prípade vystavenia potvrdenia na štandardnom tlačive Sociálnej poisťovne a vo všetkých ostatných prípadoch ostáva spôsob vykazovania nezmenený.

Prečítajte si tiež článok
V poslednej časti seriálu o vystavovaní e-PN sa budeme venovať posledným signifikantným zmenám, ktoré so sebou priniesla novela zákona o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z.) a...
22.3.2023

(Počet prečítaní: 851)