mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Veľký sprievodca vystavovaním e-PN pre špecialistov a všeobecných lekárov – 2. časť

Mgr. Katarína Uhrinová   |   15.3.2023

Druhou časťou sprievodcu o vystavovaní e-PN pre špecialistov a všeobecných lekárov nadviažeme zodpovedaním otázky, čo v prípade, ak je systém nefunkčný. V nadväznosti na to objasníme inštitút „odpisu e-PN“ a priblížime možnosť sankcionovania zdravotníckeho pracovníka, v prípade, ak si lekár pri výkone svojho povolania nesplní povinnosť vystaviť e-PN pri uznaní pacienta za dočasne práceneschopného.

Čo v prípade nefunkčnosti systému
 
Elektronizácia zdravotníctva so sebou prináša mnoho výhod, od skrátenie celkovej doby, ktorú musí lekár stráviť spracovaním zdravotnej dokumentácie pacienta, cez možnosť pacienta vyberať predpísané lieky v akejkoľvek lekárni na podklade elektronického receptu, až po transparentnosť a prehľadnosť. Avšak, každá minca má dve strany a nie je tomu inak ani v tomto prípade. Nevýhodou používania elektronického systému je práve existencia rizika jeho nefunkčnosti, v dôsledku ktorej nie sú lekári schopní riadne plniť svoje povinnosti. Pritom k nefunkčnosti systému môže dôjsť jednak na strane samotného prevádzkovateľa systému, ale aj na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 
Zákonodarca pri kreovaní právnej úpravy pamätal aj na takéto prípady. V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti (§ 12a ods. 17 zákona č. 576/2004 Z.z.), ak nie je možné z technických príčin, aby príslušný ošetrujúci lekár vystavil potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti vo forme elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta, má povinnosť vystaviť tzv. odpis e-PN. Pričom pod pojmom technické príčiny je potrebné rozumieť:

  • nefunkčnosť informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo
  • nefunkčnosť národného zdravotníckeho informačného systému (NCZI). 

Je potrebné poznamenať, že sa musí jednať o objektívne príčiny, ktoré znemožňujú lekárovi využívať elektronický systém, napr. výpadok prúdu alebo internetového pripojenia, nefunkčnosť počítača, ktorú si sám nevie odstrániť a pod. V zásade sa jedná o všetky skutočnosti, ktoré bránia lekárovi vo vystavení elektronickej dočasnej neschopnosti a zároveň sú mimo vôľové pôsobenie lekára, tzv. vis maior.  
 
Zároveň sa vyžaduje existencia predpokladu, že vzniknuté technické príčiny spôsobujúce nefunkčnosť systému budú pretrvávať viac ako tri kalendárne dni.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete o inštitúte odpisu e-PN, a aj to, či je možné uložiť sankciu pri porušení zákonnej povinnosti vystaviť e-PN.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 482)