mediPRÁVNIK chráni už 1468 ambulancií a lekární.

Všeobecné obchodné podmienky

záväzné pre využívanie portálu medipravnik.sk

 

Článok I.

Vymedzenie základných pojmov


1.1. Prevádzkovateľ je spoločnosť h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovensko, zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka 22285/V, IČO: 44 323 760, IČ DPH: SK2022659914 (ďalej ako Prevádzkovateľ alebo Poskytovateľ),  ktorá v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. je poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. (v prípade ak je Užívateľ nepodnikateľ a má postavenie spotrebiteľa) poskytovateľom služieb špecifikovaných v bode 1.5. týchto VOP na základe zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronických zariadení:

 • adresa elektronickej pošty: medipravnikjohn(zav.)doemedipravnik.sk;
 • kontaktné telefónne číslo Prevádzkovateľa: 055/ 694 39 91;
 • označenie a adresa stavovskej organizácie Prevádzkovateľa: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava, tel: 02/204 227 42.

1.2. Platforma, alebo tiež portál sa rozumie technologické riešenie vo forme elektronického portálu http://www.medipravnik.sk pozostávajúceho z webového rozhrania, ktoré umožňuje poskytovanie služieb Prevádzkovateľovi a Užívateľom portálu, a to vrátane ich registrácie, zabezpečenie ich vzájomnej on-line komunikácie, finančné vysporiadanie medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, to všetko za pomoci nástrojov pre spracovanie elektronických dát. Platforma súčasne vytvára právne prostredie a poriadok umožňujúci vznik zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

1.3. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pre poskytovanie Služieb.

1.4. Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba ktorá využíva služby poskytované prostredníctvom a/alebo na základe Platformy Prevádzkovateľa. V prípade ak Užívateľ využíva služby poskytované Prevádzkovateľom na výkon svojej podnikateľskej činnosti má pre účely týchto VOP postavenie podnikateľa (rozlišovacím znakom je predovšetkým spôsob registrácie Užívateľa na medipravnik.sk, uvedenie IČO a DIČ a podobne). V prípade ak je Užívateľ registrovaný ako fyzická osoba – nepodnikateľ, má pre účely týchto VOP postavenie spotrebiteľa.

1.5. E-mail užívateľa je e-mailová adresa, ktorú Užívateľ uviedol pri svojej registrácii na portáli medipravnik.sk a v prípade zaregistrovaného Užívateľa je to e-mailová adresa, ktorú má uvedenú vo svojom užívateľskom konte.

1.6. Užívateľské konto je elektronické rozhranie na Platforme do ktorého má prístup Užívateľ so zakúpeným balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRAVNIK LEKÁREŇ. V rámci tohoto rozhrania sú uvedené údaje o Užívateľovi, ktoré Užívateľ uviedol v priebehu objednávky služby mediPRAVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRAVNIK LEKÁREŇ. V Užívateľskom konte sú uvedené aj informácie o využívaní služieb na ktoré má Užívateľ nárok v rozsahu ním zakúpených balíkov služieb. Užívateľ si v Užívateľskom konte môže upraviť svoje údaje okrem údaji o zadanom IČO, DIČ a v prípade spotrebiteľa okrem údaji o dátume narodenia. Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne (zadané chybne), môže za účelom riešenia Užívateľ kontaktovať Prevádzkovateľa (emailom alebo telefonicky).

1.7. Služba sa rozumie odborný názor Prevádzkovateľa, odborná konzultácia Prevádzkovateľa prostredníctvom telefónu, príprava a aktualizovanie právnych dokumentov určených pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a/alebo poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Obsah a diverzifikácia služby je špecifikovaná v čl. III a IV týchto VOP.

1.8. Zmluva o službe sa rozumie zmluva uzavretá prostredníctvom elektronických zariadení, ktorá sa v prípade postavenia Užívateľa ako podnikateľa riadi režimom Obchodného zákonníka a zákona č. 22/2004 Z.z.. V prípade Užívateľa v postavení spotrebiteľa sa Zmluvou o službe rozumie zmluva uzavretá na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z., ktorá je uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä využitím Platformy. Užívateľ v postavení spotrebiteľa záväzne vyhlasuje (čo potvrdzuje odkliknutím check boxu o oboznámení sa s VOP pred registráciou na portáli medipravnik.sk), že bol ešte pred uzavretím Zmluvy o službe v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. jasne a zrozumiteľne informovaný o charaktere Služby a o ostatných údajoch požadovaných uvedeným ustanovením zákona a ďalej bol Užívateľ poučený o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy o službe uvedeného v Článku VIII týchto VOP (za predpokladu že Užívateľ má postavenie spotrebiteľa). Predmetom Zmluvy o službe je záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Službu a Užívateľa zaplatiť riadne a včas  v súlade s VOP.

1.9. Zákon č. 22/2004 Z.z. je zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z..

1.10. Zákon č. 102/2014 Z.z. je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.11. Účet je bankový účet Prevádzkovateľa IBAN: SK1711000000002944001317.

1.12. Obdobie užívania služby (aj ako „fakturačné obdobie) je upravené v Čl. IV ods. 4.10.

Článok II.

Úvodné ustanovenia


2.1. Prevádzkovateľ je spoločnosť prevádzkujúca na základe príslušných VOP túto Platformu, ktorá poskytuje za stanovených podmienok Užívateľom Služby vymedzené v Čl. III týchto VOP.

2.2. Prevádzkovateľ poskytuje Služby Užívateľom na základe týchto VOP. Prípadné odlišné podmienky Užívateľov sa týmto považujú za odmietnuté a nie sú záväzné ani v takom prípade, ak im Prevádzkovateľ výslovne neodporoval. Odlišné podmienky alebo vedľajšie dojednania sú účinné iba v prípade ich písomnej akceptácie Prevádzkovateľom.

2.3. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom je uzatvorený na dobu neurčitú.

2.4. Registráciou na portáli medipravnik.sk Užívateľ vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VOP. VOP sa na zmluvný vzťah Prevádzkovateľa a Užívateľa vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

2.5. Akékoľvek ponuky Prevádzkovateľa sú voľné a nezáväzné. Predloženie ponuky nezaväzuje Prevádzkovateľa k prijatiu objednávky. Prevádzkovateľ taktiež nie je povinný prijať zaslanú objednávku.

Článok III.

Služby ponúkané na Platforme


3.1. Prevádzkovateľ ponúka na platforme služby:

 1. Mesačný newsletter;
 2. Odborné články;
 3. Právnik na telefóne;
 4. Dokumenty.

3.2. Služby sú pre jednotlivých Užívateľov prístupné v závislosti od toho, či je Užívateľ registrovaný prostredníctvom „rýchlej registrácie“, alebo či sa jedná o Užívateľa so zakúpeným balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRAVNIK LEKÁREŇ. Užívateľ môže mať zakúpené oba balíky služieb.

3.3. Mesačný newsletter (Newsletter): Prevádzkovateľ vždy do 10. dňa kalendárneho mesiaca odošle na adresy zadané Užívateľmi (bez ohľadu na to či majú zakúpený konkrétny balík služieb) pri ich registrácii newsletter, ktorý obsahuje upozornenia na vybrané články a iné informácie, ktoré v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci uverejnil na portáli medipravnik.sk. Cieľom služby je upozorniť na dôležité právne zmeny a novinky v oblasti zdravotníctva.

3.4. Odborné články (Články):

 1. Prevádzkovateľ na portáli medipravnik.sk uverejňuje odborné názory týkajúce sa právnej úpravy v zdravotníckej oblasti.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený obsah článku diferencovať na verejne dostupnú časť a na časti ktoré sú dostupné len Užívateľom s balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRÁVNIK LEKÁREŇ. Článok môže mať teda z pohľadu dostupnosti obsahu tri časti – verejne prístupná časť, časť prístupná len Užívateľom s balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA a časť prístupná len Užívateľom s balíkom mediPRÁVNIK LEKÁREŇ.
 3. Odborné články predstavujú právny názor právnikov Prevádzkovateľa na vybranú tému a nemajú povahu individualizovaného právneho poradenstva. Cieľom článkov je poskytnúť iba základnú informáciu o vybranej téme. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za škodu vzniknutú akejkoľvek osobe v súvislosti s pridržiavaním sa názorov uvedených v článkoch na portáli medipravnik.sk. Aplikácia právnej úpravy v praxi poskytovateľa si vyžaduje vždy komplexný prístup a zváženie špecifík prípadu, na ktorý sa má právna úprava aplikovať.

3.5. Právnik na telefóne: je služba, ktorú môže využiť Užívateľ, ktorý má kúpený balík mediPRAVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRAVNIK LEKÁREŇ.

 1. V priebehu mesiaca môže takýto Užívateľ využiť 30 minút telefonickej konzultácie/1 balík služieb na otázky spadajúce do odvetvia medicínskeho, farmaceutického a obchodného práva. Systém eviduje každú začatú minútu telefonického rozhovoru medzi Užívateľom a právnikom Prevádzkovateľa. Užívateľ ktorý má kúpené oba balíky služieb (mediPRAVNIK AMBULANCIA + mediPRÁVNIK LEKÁREŇ) má k dispozícii mesačný objem konzultácií rovnajúci sa súčtu času pripadajúceho na každý ním zakúpený balík služby. Nevyčerpaný čas konzultácie sa neprenáša do ďalšieho mesiaca. Služba “Právnik na telefóne” je dostupná každý pracovný deň v čase medzi 9.00 až 16.00. Prevádzkovateľ negarantuje okamžitú dispozíciu právnika Prevádzkovateľa (napr. v dôsledku iného prebiehajúceho telefonického hovoru a podobne).
 2. Telefonická konzultácia sa realizuje prostredníctvom telefonického spojenia na telefónne číslo určené (zverejnené) Prevádzkovateľom na portáli medipravnik.sk v sekcii “Právnik na telefóne”. Po nadviazaní spojenia s právnikom Prevádzkovateľa je Užívateľ povinný uviesť svoje klientske číslo, ktoré mu bolo po registrácii na portáli http://www.medipravnik.sk pridelené Prevádzkovateľom (po prihlásení do účtu je klientske číslo uvedené priamo v sekcii „Právnik na telefóne“). Za účelom identifikácie Užívateľa je právnik Prevádzkovateľa oprávnený od Užívateľa vyžiadať aj jeho ďalšie identifikačné údaje ako napríklad jeho IČO, DIČ, e-mail, alebo v prípade fyzickej osoby dátum jej narodenia. Prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť telefonickú konzultáciu, ak volajúca osoba nie je schopná preukázať že je Užívateľom so zakúpeným balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRAVNIK LEKÁREŇ. Po identifikácii Užívateľa iniciuje právnik Prevádzkovateľa zaznamenávanie času trvania telefonickej konzultácie. Ihneď po ukončení telefonického spojenia právnik Prevádzkovateľa zastaví zaznamenávanie času. Po skončení telefonického spojenia je Užívateľovi, ktorý telefonickú konzultáciu využil doručený na jeho e-mailovú adresu notifikácia o času spotrebovanom počas telefonickej konzultácie a táto informácia sa zaeviduje aj v jeho Užívateľskom konte. Užívateľ je oprávnený voči zaevidovanému času uplatniť reklamáciu do piatich dní odo dňa realizovaného telefonického spojenia, pričom je povinný presne identifikovať ktorú telefonickú komunikáciu reklamuje a v čom ju namieta. V prípade márneho uplynutia tejto doby sa má za to, že k rozsahu zaznamenaného času ako ani k iným aspektom telefonickej konzultácie nemá Užívateľ žiadne výhrady.
 3. Prevádzkovateľ v rámci služby negarantuje spojenie s konkrétnym právnikom Prevádzkovateľa. Určenie konzultujúceho právnika je v plnej kompetencii Prevádzkovateľa.
 4. Cena služby telefonickej konzultácie po prekročení 30 minút za mesiac je 60 € bez DPH/hodina, pričom táto sadzba sa účtuje za každú začatú ¼ hodinu prebiehajúceho telefonického spojenia medzi Užívateľom a právnikom Prevádzkovateľa. Pokiaľ Užívateľ prekročí predplatený čas, tak čas presahujúci predplatený objem Prevádzkovateľ vyúčtuje na základe faktúry, ktorá bude doručená na e-mail Užívateľa po skončení mesiaca, v ktorom túto službu Užívateľ využil.

3.6. Dokumenty:

 1. Prevádzkovateľ na portáli medipravnik.sk uverejňuje vzory dokumentov využiteľných v praxi poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v praxi lekárenskej starostlivosti. Dokumenty majú povahu všeobecného vzoru a Prevádzkovateľ nezaručuje že ich použitie v praxi konkrétneho Užívateľa nebude vyžadovať úpravu, či prispôsobenie dokumentu tak, aby pokrýval špecifiká právneho vzťahu, či situácie v ktorej ho má úmysel Užívateľ použiť.
 2. Dokumenty je možné nakupovať jednotlivo, alebo ak to Prevádzkovateľ umožní tak aj v tzv. Balíkoch ktoré obsahujú viac dokumentov.
 3. Cena dokumentu a prípadne aj iné podmienky jeho nadobudnutia sú spravidla uvedené v rámci popisu dokumentu priamo na portáli medipravnik.sk. Podmienky nadobudnutia dokumentov môžu byť upravené aj pri jednotlivých balíkoch služby mediPRAVNIK AMBULANCIA a mediPRAVNIK LEKÁREŇ.
 4. Prevádzkovateľ všetky dokumenty aktualizuje a to minimálne 1x za 365 dní. Dokument ktorý si Užívateľ kúpil/ináč v súlade s podmienkami VOP nadobudol si môže stiahnuť v jeho aktualizovanej podobe, to však za predpokladu že má v čase stiahnutia aktualizovanej verzie dokumenty zakúpený balík mediPRAVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRAVNIK LEKÁREŇ v rámci ktorého pôvodnú verziu dokumentu nadobudol.
 5. Užívateľ môže navrhnúť vypracovanie vzoru dokumentu, ktorý na portáli medipravnik.sk nie je zverejnený. Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť návrhu Užívateľa.
 6. Dokumenty sú pripravené vo formáte pdf, pričom ako vodoznak sa na každú stranu dokumentu uvedie označenie Užívateľa (obchodné meno/názov, adresa podnikania / bydliska a podobne) aby sa predišlo použitiu dokumentu osobami odlišnými od osoby Užívateľa.

Článok IV.

Registrácia, druhy Užívateľov a balíky služieb


4.1. Platforma rozoznáva nasledujúce druhy užívateľov, ktorý majú prístup k určeným službám:

 1. Užívateľ registrovaný prostredníctvom rýchlej registrácie;
 2. Užívateľ s balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA;
 3. Užívateľ s balíkom mediPRAVNIK LEKÁREŇ;
 4. Užívateľ s balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA a mediPRAVNIK LEKÁREŇ.

4.2. Užívateľ registrovaný prostredníctvom rýchlej registrácie:

 1. Na portál medipravnik.sk sa registruje zjednodušeným formulárom v ktorom uvedie svoj registračný e-mail a heslo.
 2. Pre registráciu je nevyhnutné aby vyznačil svoj súhlas s VOP a so Zásadami spracúvania osobných údajov / Súhlasom na spracovanie osobných údajov.
 3. Po vykonaní registrácie je na e-mail Užívateľa doručený notifikačný e-mail o vytvorení konta na portáli medipravnik.sk s overovacím URL linkom. Klikom na tento URL link a presmerovaním na určenú lokalitu na stránke medipravnik.sk je registrácia sfinalizovaná
 4. Užívateľovi registrovanému prostredníctvom rýchlej registrácie je dostupná služba „Newsletter“.
 5. Užívateľ registrovaný prostredníctvom rýchlej registrácie má možnosť využívať ďaľšie služby poskytované na portáli medipravnik.sk zadaním objednávky dodanie ním zvolenej služby. V súvislosti s dodaním zvolenej služby je Prevádzkovateľ oprávnený od Užívateľa vyžadovať doplnenie ďalších údajov ako napríklad fakturačné údaje a údaje o forme platby za zvolené služby.

4.3. Užívateľ s balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA:

 1. Balík mediPRAVNIK AMBULANCIA je určený pre ambulantné zdravotnícke zariadenia s maximálnym počtom zamestnancov 10 (tento počet sa určuje pre právnickú osobu ktorá má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulantného zdravotníckeho zariadenia), pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti a pre fyzické osoby.
 2. Osoba (právnická alebo fyzická) sa považuje za Užívateľa s balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA ak si na portáli medipravnik.sk objedná a zaplatí cenu balíku mediPRAVNIK AMBULANCIA.
 3. Predpokladom úspešného objednania služby mediPRAVNIK AMBULANCIA je vyplnenie registračného formulára, zvolenie spôsobu platby za službu a výber platobnej metódy. Pre objednanie služby je potrebné aby objednávateľ vyznačil svoj súhlas s VOP a so Zásadami spracúvania osobných údajov / Súhlasom na spracovanie osobných údajov.
 4. Objednávateľ služby je povinný v rámci registračného formulára označiť špecializáciu ambulancie, pre ktorú si službu objednáva, pričom špecializáciu si zvolí z vopred preddefinovaného zoznamu špecializácií. Prevádzkovateľ je v rámci registračného formulára oprávnený označiť za povinné aj iné údaje bez vyplnenia ktorých nie je registrácia možná.
 5. Po vykonaní registrácie je na e-mail Užívateľa doručený notifikačný e-mail o vytvorení konta na portáli a objednaní daného balíka služieb s overovacím URL linkom. Klikom na tento URL link a presmerovaním na určenú lokalitu na stránke medipravnik.sk je registrácia a objednávka služieb sfinalizovaná.
 6. Služby poskytované v rámci objednaného balíka sa začnú poskytovať v momente úhrady ceny balíka služieb (viď Čl. V).
 7. Užívateľovi s balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA je dostupná služba:
  1. Newsletter,
  2. Odborné články vo voľne prístupnej časti ako aj v časti označenej „Nasledujúca časť článku je prístupná pre Užívateľov mediPRAVNIK AMBULANCIA“,
  3. Právnik na telefóne,
  4. Dokumenty vo zvýhodnenej cene (rozdiel uvedený vždy v popise dokumentu).
 8. Užívateľ s balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA má možnosť využívať ďalšie služby poskytované na portáli medipravnik.sk zadaním objednávky dodanie ním zvolenej služby. V súvislosti s dodaním zvolenej služby je Prevádzkovateľ oprávnený od Užívateľa vyžadovať doplnenie ďalších údajov.

4.4. Užívateľ s balíkom mediPRAVNIK LEKÁREŇ:

 1. Balík mediPRAVNIK LEKÁREŇ je určený pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti (s maximálnym počtom zamestnancov 15), pre ambulantné zdravotnícke zariadenia s maximálnym počtom zamestnancov 10 (tento počet sa určuje pre právnickú osobu ktorá má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulantného zdravotníckeho zariadenia) alebo pre fyzické osoby.
 2. Osoba (právnická alebo fyzická) sa považuje za Užívateľa s balíkom mediPRAVNIK LEKÁREŇ ak si na portáli medipravnik.sk objedná a zaplatí cenu balíku mediPRAVNIK LEKÁREŇ.
 3. Predpokladom úspešného objednania služby mediPRAVNIK LEKÁREŇ je vyplnenie registračného formulára, zvolenie spôsobu platby za službu a výber platobnej metódy. Pre objednanie služby je potrebné aby objednávateľ vyznačil svoj súhlas s VOP a so Zásadami spracúvania osobných údajov / Súhlasom na spracovanie osobných údajov.
 4. Prevádzkovateľ v rámci registračného formulára môže označiť za povinné údaje, bez vyplnenia ktorých nie je registrácia možná.
 5. Po vykonaní registrácie je na e-mail Užívateľa doručený notifikačný e-mail o vytvorení konta na portáli a objednaní daného balíka služieb s overovacím URL linkom. Klikom na tento URL link a presmerovaním na určenú lokalitu na stránke medipravnik.sk je registrácia a objednávka služieb sfinalizovaná.
 6. Služby poskytované v rámci objednaného balíka sa začnú poskytovať v momente úhrady ceny balíka služieb (viď Čl. V).
 7. Užívateľovi s balíkom mediPRAVNIK LEKÁREŇ je dostupná služba:
  1. Newsletter,
  2. Odborné články vo voľne prístupnej časti ako aj v časti označenej „Nasledujúca časť článku je prístupná pre Užívateľov mediPRAVNIK LEKÁREŇ“,
  3. Právnik na telefóne,
  4. Dokumenty vo zvýhodnenej cene (rozdiel uvedený vždy v popise dokumentu).
 8. Užívateľ s balíkom mediPRAVNIK LEKÁREŇ má možnosť využívať ďalšie služby poskytované na portáli medipravnik.sk zadaním objednávky dodanie ním zvolenej služby. V súvislosti s dodaním zvolenej služby je Prevádzkovateľ oprávnený od Užívateľa vyžadovať doplnenie ďalších údajov.

4.5. Užívateľ s balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA a mediPRAVNIK LEKÁREŇ: je Užívateľ ktorý má v súlade s ods. 4.3. a 4.4. objednané a zaplatené obe balíky služieb.

4.6. Registrácia: pre využívanie služieb podľa jednotlivých typov užívateľov (viď ods. 4.1.) je nevyhnutná registrácia prostredníctvom Prevádzkovateľom určeného registračného formulára. Registrácia je nevyhnutná aj v prípade nákupu Dokumentu (za predpokladu, že kupujúci nie je v čase objedania dokumentu už registrovaný na portáli).

4.7. Registračné formuláre: Prevádzkovateľ vyznačí v registračnom formulári/formulároch povinné políčka, bez korektného vyplnenia ktorých nie je možné registráciu úspešne vykonať.

4.8. Zamedzenie využívania balíka služieb: Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť využívanie služieb Užívateľovi, ktorý za nich riadne a včas nezaplatil určenú cenu. Prerušením používania služieb v prípade Užívateľov s balíkom mediPRÁVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRÁVNIK LEKÁREŇ sa rozumie blokácia jeho užívateľského účtu v časti prehľadu využitých služieb, zoznamu zakúpených/stiahnutých dokumentov, či zoznamu prečítaných článkov.

4.9. Zastavenie poskytovania služieb: Prevádzkovateľ je oprávnený trvalo zastaviť poskytovanie služieb Užívateľovi, ktorý je v omeškaní s úhradou jeho splatného záväzku voči Prevádzkovateľovi po dobu dlhšiu ako 45 dní. Prevádzkovateľ je oprávnený v takomto prípade úplne zrušiť Užívateľský účet obsahujúci služby balíka mediPRÁVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRÁVNIK LEKÁREŇ a ďalej Užívateľa na platforme evidovať len ako Užívateľa registrovaného prostredníctvom rýchlej registrácie. Pokiaľ Prevádzkovateľ pristúpi k tejto transformácii účtu, zlikviduje všetky osobné údaje Užívateľa okrem jeho prihlasovacieho emailu a hesla.

4.10. Určenie obdobia poskytovania služby podľa ods. 4.1. písm. b, c, d. (aj ako fakturačného obdobie): Služba sa poskytuje na mesačnej alebo ročnej báze. Prvým dňom poskytovania služby je deň, kedy zo strany Užívateľa došlo k zaplateniu služby. Obnovenie užívateľského mesačného obdobia pripadá na deň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, ktorý sa číslom zhoduje s prvým dňom poskytovania služby. Obnovenie užívateľského ročného obdobia pripadá na deň s rovnakým číselným označením nachádzajúci sa v mesiaci s rovnakým názvom, ktorý sa zhoduje s prvým dňom poskytovania služby. Ak nie je takýto deň v mesiaci, pripadne obnovenie služby na posledný deň takéhoto mesiaca (platí pre mesačné aj ročné obdobie). Posledný deň obdobia poskytovania služby je deň, ktorý predchádza dňu obnovy služby.

Článok V.

Objednávka, cena za poskytnuté služby a fakturácia služieb


5.1. Cena za poskytovanie služieb je Prevádzkovateľom určená nasledovne:

 1. Služby poskytované Užívateľovi registrovaný prostredníctvom rýchlej registrácie: bezplatne;
 2. Služby poskytované Užívateľovi s balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA: 22 € bez DPH / mesiac;
 3. Služby poskytované Užívateľovi s balíkom Užívateľ s balíkom mediPRAVNIK LEKÁREŇ: 22 € bez DPH / mesiac;
 4. Dokumenty: cena dokumentu je uvedená vždy v jeho popise, pričom Prevádzkovateľ je oprávnený dokument poskytnúť bezplatne, alebo odplatne a určiť rozdielnu cenu pre Užívateľa registrovaného prostredníctvom rýchlej registrácie a pre Užívateľov s balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA a/alebo balíkom mediPRAVNIK LEKÁREŇ.
 5. Telefonické konzultácie nad rámec predplateného času v balíku mediPRÁVNIK AMBULANCIA a mediPRÁVNIK LEKŔEŇ: 60 EUR bez DPH / hodina, pričom sa účtuje každá začatá štvrťhodina.

5.2. K cenám sa pripočítava platná a účinná sadzba DPH, nakoľko je Prevádzkovateľ platcom DPH.

5.3. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať užívateľom zľavy na jednotlivé služby, prípadne ich na základe svojho uváženia poskytnúť aj bezplatne.

5.4. Prevádzkovateľ je povinný Užívateľa pred objednaním akejkoľvek služby poskytovanej prostredníctvom portálu informovať o tom, či sa daná služba poskytuje odplatne alebo bezodplatne a pokiaľ sa poskytuje odplatne je povinný ho informovať o cene objednávanej služby.

5.5. Cenu objednanej služby Užívateľ uhrádza prostredníctvom platobnej metódy využitie ktorej ponúka platforma:

 1. Platba kartou: pri zvolení platby kartou si Užívateľ môže zvoliť aj automatickú platbu za obnovenie balíka služieb, ktorú poskytovateľ kartovej služby zrealizuje na základe údajov potvrdených pri výbere platobnej metódy Užívateľom. Podmienky automatickej platby za služby sa riadia pravidlami poskytovateľa kartovej služby. Pri platbe kartou Prevádzkovateľ neuchováva vo svojej databáze údaje o karte, ktoré by umožňovali jej zneužitie. Údaje o karte su uchovávané poskytovateľom kartovej služby;
 2. Prevod na bankový účet Prevádzkovateľa. Služba sa obnovuje a jej cena sa účtuje vo výške zvolenej pri objednávaní služby (v prípade zvoleného ročného/mesačného predplatného sa automaticky účtuje v cene ročného/mesačného predplatného). Užívateľ môže automatické obnovovanie služby  a jej automatickú platbu upraviť vo svojom Užívateľskom účte;
 3. Paypal;
 4. Trust pay;
 5. Prípadné iné metódy uvedené na portáli.

5.6. Objednané služby začne Prevádzkovateľ poskytovať v bezodkladne po pripísaní ceny objednanej služby na jeho bankový účet a v prípade platobnej metódy „Platba kartou“, „PayPal“ alebo „TrustPay“ okamžite po úspešnom elektronickom sprocesovaní a overení platobných údajov zadaných Užívateľom (ďalej ako „pripísanie ceny na účet“).

5.7. Fakturácia predplatených služieb a služby „Dokumenty“ (ods. 5.1. písm. b/, c/ a d/): Po pripísaní ceny na účet doručí Prevádzkovateľ na e-mail uvedený Užívateľom v jeho užívateľskom konte/profile elektronické vyhotovenie faktúry.

5.8. Fakturácia služby „Právnik na telefóne“ po prekročení predplateného času služby (ods. 5.1. písm. e/): Prevádzkovateľ fakturuje telefonické poradenstvo vyžiadané Užívateľom s balíkom mediPRÁVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRÁVNIK LEKÁREŇ nad rámec predplateného času v službe „Právnik na telefóne“ po skončení mesiaca v ktorom k tomuto poskytnutiu služby došlo. Prílohou faktúry je aj prehľad poskytnutej služby (prehľad obsahuje údaje v rozsahu: predmet telefonického poradenstva a čas prevyšujúci základný objem „právnik na telefóne“ a uvedenie osoby, ktorá službu pre Užívateľa poskytla). Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Užívateľ do 7 dní od dňa doručenia faktúry a prehľadu činnosti nepodá voči týmto dokumentom odôvodnené námietky považuje ich za správne.  Za odôvodnenú námietku sa nebude považovať tvrdenie Užívateľa, že telefonický hovor nerealizoval on, pokiaľ túto skutočnosť Užívateľ písomne nereklamoval v súlade s Čl. III ods. 3.5. písm. b/. Prevádzkovateľ zašle faktúru a prehľad činnosti na e-mail uvedený Užívateľom v jeho užívateľskom konte/profile.

5.9. Zmluvné strany sa s prihliadnutím na § 32 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z., v nadväznosti na § 71 ods. 1 písm. b/ zákona č. 222/2004 Z.z. dohodli, že podpisový záznam Prevádzkovateľa bude na elektronickej faktúre vo forme scanu jeho pečiatky a scanu jeho podpisu. Takto vyhotovená faktúra sa zmluvnými stranami bude považovať za vierohodnú a spĺňa v celom rozsahu podmienky platného účtovného dokladu v zmysle § 10 z.č. 431/2002 Z.z..

Článok VI.

Zásady používania Platformy


6.1. Užívatelia Platformy sú povinní užívať Platformu len na účel, ktorý vyplýva z VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne uznávanými zásadami, a týmito VOP.

6.2. Užívateľ je oprávnený využívať služby na ktoré získal nárok len pre svoju potrebu, prípadne ak je podnikateľom tak len pre účely svojich podnikateľských aktivít a to predovšetkým:

 1. je povinný zabezpečiť, aby do uzamknutých častí článkov, do ktorých má na základe zakúpeného balíka služieb vstup bude mať prístup výlučne on a v prípade podnikateľa len jeho zamestnanci;
 2. dokumenty ktoré si stiahol / zakúpil bude využívať len na svoje osobné alebo podnikateľské potreby a neumožní ich využívanie tretími osobami;
 3. nesprístupní svoje klientske číslo iným osobám; v prípade podnikateľa je Užívateľ oprávnený sprístupniť svoje klientske číslo svojím zamestnancom.

6.3. Služby poskytované Prevádzkovateľom majú len všeobecný odporúčací charakter a nenahrádzajú individuálne posúdenie právneho problému užívateľa. Za správnu aplikáciu právnych predpisov zodpovedá výlučne užívateľ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by prípadne mohli byť priamo alebo nepriamo spôsobené aplikáciou usmernení uverejnených na portáli, nakoľko každá situácia môže mať svoje špecifiká vyžadujúce prispôsobenie a úpravu posúdení, ktoré sa na portáli nachádzajú.

6.4. Prevádzkovateľ Užívateľ je povinný sa riadne oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich platné znenie dodržiavať. Užívateľ sa vzdáva akéhokoľvek nároku vzniknutého nesprávnym použitím Platformy.

6.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať údržbu Platformy. O vykonávaní údržby je prevádzkovateľ povinný včas informovať.

6.6. Autorské práva a iné ochranné práva na názov Služby a jej koncepciu, obchodnú značku, databázy, grafické prvky, texty, softvér Platformy vrátane loga, ako aj kompozície a zloženie týchto prvkov, práva priemyselného vlastníctva vrátane práv zápisu ochrannej známky a práva ochrany známok zahrnutých v Platforme náleží Prevádzkovateľovi.

6.7. Užívateľom Platformy je zakázané používať názov Platformy, jej koncepciu, databázy, grafiku a jej usporiadanie a zloženie, rovnako ako ochranné známky, na ktoré sa vzťahujú práva Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov výslovne stanovených v týchto VOP alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa.

Článok VII.

Sankcie


7.1. V prípade že Užívateľ s balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRAVNIK LEKÁREŇ poruší niektorú z povinnosti uvedených v Čl. VI ods. 6.1. má Prevádzkovateľ právo od Užívateľa žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € (slovom päťsto eur) a to za každé porušenie povinnosti.

7.2. Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa odoslania výzvy na zaplatenie na e-mail ktorý má Užívateľ uvedený v ods. 7.1. v čase odoslania výzvy uvedený vo svojom užívateľskom konte/profile.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy


8.1. Prevádzkovateľ a Užívateľ môžu od Zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.2. Užívateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť len v prípade, ak je Prevádzkovateľ v dôsledku svojho zavineného konania v omeškaní s poskytnutím Služby o viac ako jeden mesiac, pričom Užívateľ je povinný pred odstúpením od Zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu poskytnúť Prevádzkovateľovi prostredníctvom dohodnutého spôsobu komunikácie dodatočnú lehotu na plnenie v trvaní najmenej pätnásť dní odo dňa jeho doručenia Prevádzkovateľovi.
8.3. Prevádzkovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak podľa zodpovedného posúdenia Prevádzkovateľa porušil Užívateľ svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP podstatným spôsobom. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť vtedy, ak užívateľ službu zneužije, umožní jej využitie Tretej osobe v rozpore s VOP, alebo ak Užívateľ používa Službu takým spôsobom, že je to podľa názoru Prevádzkovateľa (i) v rozpore s účelom Služby, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, (iii) v rozpore s hospodárskymi záujmami Prevádzkovateľa alebo (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa, Služby alebo iného produktu Prevádzkovateľa.

8.4. V prípade platného a účinného odstúpenia od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa sa zaplatená cena užívateľovi nevracia, pokiaľ nie je písomne dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom inak.

8.5. V prípade ak má Užívateľ postavenie spotrebiteľa: Užívateľ akceptáciou týchto obchodných podmienok a zaplatením sumy uvedenej v registračnom formulári a objednávke udeľuje súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a v prípade úplného poskytnutia služby užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ vyslovením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa § 4 ods. 6 písm a) zákona č. 102/2014 Z.z..

Článok IX.

Reklamácie


9.1. Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby boli Užívatelia s poskytovaním Služby spokojní. Užívatelia sú oprávnení vznášať akékoľvek sťažnosti na poskytnutie Služby (ďalej len "Reklamácia").

9.2 Užívateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty alikvotne predlžujú o čas, v ktorom Užívateľ neposkytol požadovanú súčinnosť.

9.3. Reklamovať je možné iba Službu objednanú, zakúpenú a zaplatenú u Prevádzkovateľa.

9.4. V prípade ak Služba nebola poskytnutá v súlade s týmito VOP má Užívateľ právo Službu reklamovať u Prevádzkovateľa ktorého kontaktné údaje sú uvedené v Čl. I ods. 1.1.. Reklamácia sa uplatňuje prostredníctvom e-mailu.

9.5. Reklamačný servis zabezpečuje Prevádzkovateľ.

9.6. V reklamácii je Užívateľ povinný (okrem iných údajov) jasne a zrozumiteľne uviesť predmet reklamácie. Prevádzkovateľ vydá Užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie (prostredníctvom e-mailu).

9.7. Reklamácia musí z dôvodu určitosti obsahovať:          

 1. informácie umožňujúce identifikáciu Užívateľa,
 2. požiadavky Užívateľa,
 3. údaje týkajúce sa konkrétnej skutočnosti, voči ktorej Reklamácia smeruje.

9.8. Ustanovenie platné v prípade ak má Užívateľ postavenie spotrebiteľa:

 1. Prevádzkovateľ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydá doklad o vybavení reklamácie.
 2. Rozhodnutie o reklamácii musí obsahovať spôsob akým bola reklamácia vybavená a stručné odôvodnenie.

9.9. V prípade, že Prevádzkovateľ rozhodne, že reklamácia je oprávnená a chyba poskytnutej Služby je opraviteľná, je oprava vykonaná bezodplatne.

9.10. V prípade, že oprava nie je možná a reklamácia bola uznaná, Užívateľovi bude vystavený dobropis vo výške ceny pripadajúcej na reklamovanú časť služby.

9.11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na voľbu spôsobu vybavenia reklamácie.

9.12. Pokiaľ Prevádzkovateľ zistí, že reklamovaná Služba nie je oprávnená, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Prevádzkovateľ si vo vzťahu k Užívateľovi vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktorá jej vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

Článok X.

Platnosť a automatické predlžovanie poskytovania služieb


10.1. Zmluva na poskytovanie služby pre Užívateľa registrovaného prostredníctvom rýchlej registrácie sa uzatvára na dobu neurčitú.

10.2. Zmluva pre Užívateľa s balíkom mediPRAVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRAVNIK LEKÁREŇ sa pokiaľ to tieto VOP neustanovujú inak uzatvára na dobu (počítanie obdobia viď Čl. IV ods. 4.10.), za ktorú Užívateľ uhradil platbu:

 1. mesačne alebo
 2. ročne.

10.3. V prípade ak si Užívateľ zvolil na portáli spôsob platby pri ktorom portál neumožňuje automatické úhrady, uzatvára sa zmluva na rok (počítanie obdobia viď Čl. IV ods. 4.10.).

10.4. V prípade výberu spôsoby platby ktorá umožňuje automatické úhrady sa zmluva automaticky predlžuje zrealizovaním automatickej úhrady.

10.5. V prípade výberu spôsoby platby, ktorá umožňuje automatické úhrady, sa zmluva predlžuje zrealizovaním automatickej úhrady. O zrealizovaní úhrady a predĺžení zmluvy Prevádzkovateľ informuje Užívateľa prostredníctvom e-mailovej notifikácie, v ktorej mu zašle elektronickú faktúru. Pokiaľ nedôjde k zrealizovaniu úhrady (napr. neplatná karta, málo finančných prostriedkov na účte a podobne), tak Prevádzkovateľ upozorní Užívateľa na túto skutočnosť a vyzve ho k úhrade služby. Pokiaľ k úhrade služby nedôjde do 10 dní od zaslania výzvy na email Užívateľa, má Prevádzkovateľ právo v takomto prípade úplne zrušiť Užívateľský účet obsahujúci služby balíka mediPRÁVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRÁVNIK LEKÁREŇ a ďalej Užívateľa na platforme evidovať len ako Užívateľa registrovaného prostredníctvom rýchlej registrácie. Pokiaľ Prevádzkovateľ pristúpi k tejto transformácii účtu, zlikviduje všetky osobné údaje Užívateľa okrem jeho prihlasovacieho emailu a hesla.

10.6. V prípade ak si Užívateľ zvolil na portáli spôsob platby, pri ktorom portál neumožňuje automatické úhrady, sa zmluva predĺži opäť na rok, v prípade ak Užívateľ najneskôr do uplynutia roku od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy uhradí na účet Prevádzkovateľa úhradu za službu na nasledujúci rok. Prevádzkovateľ doručí na e-mail Užívateľa informáciu o možnosti predĺženia zmluvy 15 dní pred skončením jej platnosti.

10.7. Pokiaľ do posledného dňa obdobia na ktoré bola uzatvorená zmluva nedôjde k pripísaniu finančných prostriedkov vo výške úhrady za nasledujúce obdobie na účet Prevádzkovateľa, tak zmluva zanikne uplynutím tohoto posledného dňa. Prevádzkovateľ je oprávnený v takomto prípade úplne zrušiť Užívateľský účet obsahujúci služby balíka mediPRÁVNIK AMBULANCIA a/alebo mediPRÁVNIK LEKÁREŇ a ďalej Užívateľa na platforme evidovať len ako Užívateľa registrovaného prostredníctvom rýchlej registrácie. Pokiaľ Prevádzkovateľ pristúpi k tejto transformácii účtu, zlikviduje všetky osobné údaje Užívateľa okrem jeho prihlasovacieho emailu a hesla.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia


11.1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom sa riadi právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov.

11.2. Prípadné spory medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa budú riešiť predovšetkým cestou dohody a zmieru. Ak sa Užívateľ a Prevádzkovateľ nedohodnú inak, prípadné súdne spory sa budú viesť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

11.3. Užívateľ plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a internetovej stránky poskytovateľa) ako platnú a záväznú pre Prevádzkovateľa aj Užívateľa.

11.4. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

11.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Nové znenie VOP sa pre registrovaného Užívateľa stávajú účinnými uplynutím 30 dní od oznámenia ich zmeny. Oznámenie je realizované prostredníctvom zverejnenia informácie VOP na portáli medipravnik.sk a/alebo doručením nových VOP na e-mail uvedený v užívateľskom profile Užívateľa.

11.6. Tieto VOP sú platné a účinné od 10.09.2018.