mediPRÁVNIK chráni už 1955 ambulancií a lekární.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

záväzné pre využívanie portálu medipravnik.sk a služieb poskytovaných portálom

 

Článok I.

Vymedzenie základných pojmov


1) Prevádzkovateľ je spoločnosť h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka 22285/V, IČO: 44 323 760, IČ DPH: SK2022659914 (ďalej ako Prevádzkovateľ alebo Poskytovateľ), ktorá v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. je poskytovateľom Služieb informačnej spoločnosti a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. (v prípade, ak je Užívateľ nepodnikateľ a má postavenie spotrebiteľa) poskytovateľom Služieb špecifikovaných v bode 1.8 týchto VOP na základe zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronických zariadení. Prevádzkovateľove kontaktné údaje:

 1. adresa elektronickej pošty: medipravnikjohn(zav.)doemedipravnik.sk;
 2. kontaktné telefónne číslo Prevádzkovateľa: 055/ 694 39 91;
 3. označenie a adresa stavovskej organizácie Prevádzkovateľa: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava, tel: 02/204 227 42.

2) Platforma, alebo tiež Portál sa rozumie technologické riešenie vo forme elektronického portálu http://www.medipravnik.sk pozostávajúceho z webového rozhrania, prostredníctvom ktorého Prevádzkovateľ poskytuje Služby Užívateľom portálu, a to vrátane ich registrácie, zabezpečenia ich vzájomnej on-line komunikácie, finančného vysporiadania medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, to všetko za pomoci nástrojov pre spracovanie elektronických dát.

3) VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pre poskytovanie Služieb prostredníctvom portálu.

4) Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala na portáli medipravnik.sk. Podmienkou pre zaregistrovanie je súhlas s VOP a s pravidlami spracovania osobných údajov. Užívateľ si môže na portáli medipravnik.sk objednať služby, ktoré sú prostredníctvom neho poskytované. V prípade ak Užívateľ využíva služby poskytované Prevádzkovateľom na výkon svojej podnikateľskej činnosti má pre účely týchto VOP postavenie podnikateľa. V prípade ak je Užívateľ registrovaný ako fyzická osoba – nepodnikateľ, má pre účely týchto VOP postavenie spotrebiteľa.

5) E-mail užívateľa je e-mailová adresa, ktorú Užívateľ uviedol pri svojej registrácii na portáli medipravnik.sk ako svoj login.

6) Užívateľské konto (alebo Užívateľský účet) je elektronické rozhranie na Platforme, do ktorého má prístup Užívateľ. V rámci tohoto rozhrania sú uvedené údaje o Užívateľovi, ktoré Užívateľ uviedol v priebehu registrácie, a ktoré môže v určitom rozsahu meniť, či dopĺňať. Pokiaľ sú údaje, ktoré Užívateľ nevie samostatne vo svojom konte upraviť nesprávne (zadané chybne), môže za účelom riešenia kontaktovať Prevádzkovateľa (emailom alebo telefonicky). V nastaveniach má Užívateľ prístup k faktúram za Služby (ktoré boli zaplatené prostredníctvom bankovej karty), k prehľadu svojich Služieb a ich využívania (s možnosťou ich správy a úpravy spôsobov platby), ako aj k ďalším nastaveniam. Súčasťou Nastavení je modul „Dokumenty na podpis“, prostredníctvom ktorého je možné zo strany Užívateľa prejaviť súhlas (ďalej ako podpis) s dokumentom nahraným do tohoto modulu zo strany Prevádzkovateľa. Podpis Prevádzkovateľa bude vložený elektronicky do pdf verzie dokumentu a podpis Užívateľa bude realizovaný odsúhlasením dokumentu, na základe čoho systém k dokumentu pripojí podpisovú doložku. Takýto spôsob podpisovania v module „Dokumenty na podpis“ sa v zmysle Občianskeho zákonníka bude považovať za písomnú formu právneho úkonu. Podpísané dokumenty ostávajú v module „Dokumenty na podpis“.

7) Zamestnancom sa rozumie každá osoba vykonávajúca pre Užívateľa činnosť spočívajúcu v poskytovaní zdravotnej / ošetrovateľskej /lekárenskej starostlivosti, či v zabezpečovaní administratívnych prác týkajúcich sa každodenného chodu prevádzky Užívateľa a to bez ohľadu na to, či túto činnosť daná osoba vykonáva na základe Zákonníka práce, Obchodného zákonníka, alebo iného právneho predpisu.

8) Služba sa rozumie odborný názor Prevádzkovateľa vo forme článku, podcastu alebo videozáznamu, odborná konzultácia Prevádzkovateľa prostredníctvom telefónu, príprava a aktualizovanie právnych dokumentov určených pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a/alebo poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, ako aj iné nástroje, dokumenty a riešenia pre manažovanie právneho rizika, či plnenia právnych povinností ponúkané Prevádzkovateľom na portáli alebo prostredníctvom portálu. Obsah a diverzifikácia služby sú špecifikované v čl. III a v súvisiacich článkoch týchto VOP.

9) Zmluva o službe sa rozumie zmluva uzavretá prostredníctvom elektronických zariadení, ktorá sa v prípade postavenia Užívateľa ako podnikateľa riadi režimom Obchodného zákonníka a zákona č. 22/2004 Z.z.. V prípade Užívateľa v postavení spotrebiteľa sa Zmluvou o službe rozumie zmluva uzavretá na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z., ktorá je uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä využitím Platformy. Užívateľ v postavení spotrebiteľa záväzne vyhlasuje (čo potvrdzuje odkliknutím check boxu o oboznámení sa s VOP pri registrácii na portáli medipravnik.sk), že bol ešte pred uzavretím Zmluvy o službe jasne a zrozumiteľne informovaný o charaktere Služby a o ostatných údajoch požadovaných uvedeným ustanovením zákona a ďalej bol Užívateľ poučený o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy o službe uvedeného v Článku VIII týchto VOP (za predpokladu, že Užívateľ má postavenie spotrebiteľa). Užívateľ v postavení spotrebiteľa vyznačením súhlasu s VOP súčasne potvrdzuje, že bol poučený v rozsahu uvedenom v čl. V ods. 6 a čl. VIII ods. 5.

10) Cenník služieb (alebo len ako cenník) je informácia o cene za Službu, poskytovanú Prevádzkovateľom, ktorá je zverejnená na Portáli. Ceny Služieb je Prevádzkovateľ oprávnený meniť. Prevádzkovateľ je povinný o cene Služby informovať Užívateľa pred jej objednaním.

11) Zákon č. 22/2004 Z.z. je zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z..

12) Zákon č. 102/2014 Z.z. je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní Služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13) Účet je bankový účet Prevádzkovateľa IBAN: SK4609000000005045393162, alebo SK1711000000002944001317.

Článok II.

Úvodné ustanovenia


1) Prevádzkovateľ je spoločnosťou prevádzkujúcou na základe týchto VOP Platformu, ktorá poskytuje za stanovených podmienok Užívateľom Služby vymedzené v Čl. III a v ďalších ustanoveniach týchto VOP.

2) Prevádzkovateľ poskytuje Služby Užívateľom na základe týchto VOP. Akékoľvek odlišné podmienky alebo vedľajšie dojednania sú účinné iba v prípade ich písomnej akceptácie Prevádzkovateľom.

3) Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom je uzatvorený na dobu neurčitú a v jednotlivých Službách objednaných užívateľom je špecificky moderovaný charakteristikami danej Služby. Zmluva sa uzatvára momentom registrácie Užívateľa na portáli (v prípade zasielania bezplatného newsletra) a v prípade iných Služieb ich objednaním zo strany Užívateľa. Za objednanie Služby sa považuje taký úkon Užívateľa, ktorý je možné na základe obchodných zvyklostí považovať za prejavenie záujmu Užívateľa o poskytnutie tejto Služby. Podmienky poskytnutia jednotlivých Služieb sú uvedené v týchto VOP ako aj na samotnom portáli.

4) Prevádzkovateľ vyznačí v registračnom formulári povinné políčka, bez vyplnenia ktorých nie je možné registráciu úspešne vykonať.

5) Registráciou na portáli medipravnik.sk Užívateľ vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VOP. VOP sa na zmluvný vzťah Prevádzkovateľa a Užívateľa vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

Článok III.

Služby ponúkané na Platforme


1) Prevádzkovateľ ponúka na Platforme tieto Služby:

 1. mesačný newsletter;
 2. odborné články;
 3. právnik na telefóne;
 4. dokumenty,
 5. balíky Služieb špecifikované v čl. IV (ďalej aj „balík Služieb“),
 6. ďalšie Služby špecifikované na portáli medipravnik.sk.

2) Mesačný newsletter (Newsletter): Služba newslettra sa poskytuje bezplatne všetkým zaregistrovaným užívateľom. Prevádzkovateľ spravidla do 10. dňa kalendárneho mesiaca odošle na e-mailovú adresu zadanú Užívateľom pri jeho registrácii newsletter, ktorý obsahuje upozornenia na vybrané články a iné informácie, ktoré v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci uverejnil Prevádzkovateľ na portáli medipravnik.sk. Cieľom Služby je upozorniť na dôležité právne zmeny a novinky v oblasti zdravotníckeho práva.

3) Odborné články (Články):

 1. Prevádzkovateľ na portáli medipravnik.sk uverejňuje odborné názory týkajúce sa právnej úpravy v zdravotníckej oblasti.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený obsah článku diferencovať na verejne dostupnú časť a na časti, ktoré sú dostupné len Užívateľom s niektorým balíkom Služieb. Zamknutú časť článku si môže Užívateľ zakúpiť aj samostatne a to v cene uvedenej na portáli.
 3. Odborné články predstavujú právny názor právnikov Prevádzkovateľa na vybranú tému a nemajú povahu individualizovaného právneho poradenstva. Cieľom článkov je poskytnúť iba základnú informáciu o vybranej téme. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za škodu vzniknutú akejkoľvek osobe v súvislosti s pridržiavaním sa názorov uvedených v článkoch na portáli medipravnik.sk. Aplikácia právnej úpravy v praxi poskytovateľa si vyžaduje vždy komplexný prístup a zváženie špecifík prípadu, na ktorý sa má právna úprava aplikovať.

4) Právnik na telefóne: je Služba, ktorú môže využiť Užívateľ. Služba “Právnik na telefóne” je dostupná každý pracovný deň v čase medzi 9.00 hod. až 16.00 hod., ak oznam na portáli medipravnik.sk nestanovuje niečo iné. Prevádzkovateľ negarantuje okamžitú dispozíciu právnika Prevádzkovateľa (napr. v dôsledku iného prebiehajúceho telefonického hovoru a podobne).

 1. Telefonická konzultácia sa realizuje prostredníctvom telefonického spojenia na telefónne číslo určené (zverejnené) Prevádzkovateľom na portáli medipravnik.sk v sekcii “Právnik na telefóne”. Po nadviazaní spojenia s právnikom Prevádzkovateľa je Užívateľ povinný uviesť svoje klientske číslo, ktoré mu bolo po registrácii na portáli http://www.medipravnik.sk pridelené Prevádzkovateľom (po prihlásení do účtu je klientske číslo uvedené priamo v sekcii „Právnik na telefóne“). Za účelom identifikácie Užívateľa je právnik Prevádzkovateľa oprávnený od Užívateľa vyžiadať aj jeho ďalšie identifikačné údaje ako napríklad jeho IČO, DIČ, e-mail, alebo iné údaje. Po identifikácii Užívateľa iniciuje právnik Prevádzkovateľa zaznamenávanie času trvania telefonickej konzultácie. Ihneď po ukončení telefonického spojenia právnik Prevádzkovateľa zastaví zaznamenávanie času. Po skončení telefonického spojenia je Užívateľovi, ktorý telefonickú konzultáciu využil, doručená na jeho e-mailovú adresu notifikácia o čase spotrebovanom počas telefonickej konzultácie. Užívateľ je oprávnený voči zaevidovanému času uplatniť reklamáciu do troch dní odo dňa realizovaného telefonického spojenia, pričom je povinný presne identifikovať, ktorú telefonickú komunikáciu reklamuje a v čom ju namieta. V prípade márneho uplynutia tejto doby sa má za to, že k rozsahu zaznamenaného času ako ani k iným aspektom telefonickej konzultácie nemá Užívateľ žiadne výhrady a že ju akceptuje. Prevádzkovateľ v rámci služby negarantuje spojenie s konkrétnym právnikom Prevádzkovateľa. Určenie konzultujúceho právnika je v plnej kompetencii Prevádzkovateľa.
 2. Sadzby telefonickej konzultácie sú uvedené v Cenníku služieb zverejnenom na portáli medipravnik.sk a účtujú sa vo výške, ktorá bola platná v čase realizovania telefonického hovoru. Systém účtuje cenu Služby na základe sekundovej tarify.
 3. Faktúra za uskutočnený hovor je na e-mail užívateľa doručená v deň nasledujúci po uplynutí reklamačnej doby špecifikovanej v písm. a/. Faktúra obsahuje prehľad všetkých telefonických hovorov, ktoré Užívateľ počas dňa, za ktorý sa faktúra vystavuje vykonal. Ak to umožňuje platobná metóda, ktorú si Užívateľ na portáli medipravnik.sk zvolil, môže byť cena za dodanie služby Právnik na telefón uhradená aj automaticky.

5) Dokumenty:

 1. Prevádzkovateľ na portáli medipravnik.sk uverejňuje vzory dokumentov využiteľných v praxi poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v praxi lekárenskej starostlivosti. Dokumenty majú povahu všeobecného vzoru a Prevádzkovateľ nezaručuje, že ich použitie v praxi konkrétneho Užívateľa nebude vyžadovať úpravu, či prispôsobenie dokumentu tak, aby pokrýval špecifiká právneho vzťahu, či situácie v ktorej ho má Užívateľ úmysel použiť.
 2. Cena dokumentu a prípadne aj iné podmienky jeho nadobudnutia sú uvedené v rámci popisu dokumentu na portáli medipravnik.sk.
 3. Dokumenty sú pripravené vo formáte pdf alebo v inom formáte určenom Prevádzkovateľom, pričom sa na každú stranu dokumentu môže uviesť označenie Užívateľa a licenčné podmienky, aby sa predišlo použitiu dokumentu v rozpore s týmito VOP.
 4. Na používanie Dokumentu, ktorý Užívateľ získal mimo balíka Služieb Ambulancia na kľúč, alebo Lekáreň na kľúč, udeľuje Prevádzkovateľ Užívateľovi licenciu na jeho používanie v tomto rozsahu: časovo a územne nelimitovaná licencia, možnosť použiť Dokument len pre svoje podnikateľské účely bez možnosti postúpenia licencie na ďalšie osoby. Rozsah a podmienky licencie na používanie dokumentov, ku ktorým Užívateľ získal prístup v rámci niektorého z balíkov Služieb, sú upravené v čl. IV.

6) Užívateľ má po prihlásení sa do svojho účtu možnosť dostať sa k správe Nastavení užívateľského účtu.

7) Ďalšie služby poskytované prostredníctvom portálu: Prevádzkovateľ môže na portáli poskytovať aj ďalšie služby ako napríklad podcasty, videozáznamy, či právne poradenstvo. Pokiaľ je poskytnutie služby viazané na zaplatenie odmeny, Prevádzkovateľ vždy o tejto skutočnosti pred poskytnutím služby užívateľovi informuje.

Článok IV.

Balíky služieb


1) Prevádzkovateľ prostredníctvom portálu umožňuje objednanie a poskytnutie týchto balíkov Služieb:

 1. balík mediPRÁVNIK mini,
 2. balík Ambulancia na kľúč (ako aj jeho verziu Premium),
 3. balík Lekáreň na kľúč (ako aj jeho verziu Premium).

2) Balík služieb si môže zakúpiť len Užívateľ. Ceny balíkov služieb sú uverejnené na Portáli v Cenníku služieb. Cena balíka sa vzťahuje na Užívateľa s maximálnym počtom zamestnancov uvedenom v ods. 6 alebo 9 (podľa typu balíka). Balík si môže zakúpiť aj Užívateľ s vyšším počtom zamestnancov, no v takom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený cenu balíka zvýšiť.

3) Obsahom balíka mediPRÁVNIK mini je:

 1. prístup k všetkým článkom na portáli,
 2. služba obsahuje mesačný Newsletter
 3. zvýhodnená sadzba pri využívaní služby Právnik na telefóne.

4) Obsahom balíka Ambulancia na kľúč je:

 1. prístup ku všetkým článkom na portáli,
 2. mesačný newsletter,
 3. prístup k vybraným dokumentom v rozsahu podľa jednotlivých špecializácií Ambulancie na kľúč:
  1. rozsah bezplatne dostupných dokumentov je uvedený pri konkrétnej špecializácii Ambulancie na kľúč; rozsah dokumentov môže podliehať jednostranným zmenám zo strany Prevádzkovateľa,
  2. dokumenty prístupné v rámci danej špecializácie Ambulancie na kľúč môže Užívateľ používať len pre účely zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytuje,
  3. rozsah licencie: dokumenty stiahnuté počas platnosti služby Ambulancia na kľúč môžu byť používané v tlačenej alebo elektronickej podobe, pričom z dokumentov nesmie byť odstránená informácia, že dokument je súčasťou služby Ambulancia na kľúč (ak takúto informáciu Prevádzkovateľ na dokument umiestnil). Dokumenty, ktoré sú súčasťou balíka Ambulancia na kľúč, môžu byť Užívateľom používané len počas platnosti balíka Ambulancia na kľúč.
  4. na dokument je umiestnená informácia o tom, ktorý Užívateľ si ho stiahol ako aj licenčné podmienky pre jeho používanie.
 4. Právny web zameraný na zvýšenie ochrany ambulancie:
  1. Právny web umožňuje Užívateľovi uverejniť povinne zverejňované informácie, ku ktorým je zaviazaný právnymi predpismi
  2. Právny web je systémom medipravnik.sk vygenerovaný automaticky po pridaní ambulancie v administračnom rozhraní Užívateľa (po zakúpení konkrétnej špecializácie Ambulancie na kľúč, si pre tento typ špecializácie Užívateľ vo svojom administračnom rozhraní pridá ambulanciu a tým sa vygeneruje web)
  3. Právny web umožňuje Užívateľovi zverejniť:
   • identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
   • jeho špecializáciu,
   • kontaktné údaje,
   • personálne obsadenie ambulancie,
   • údaj o odbornom zástupcovi,
   • spôsoby objednávania pacientov,
   • ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny
   • poučenie o právach pacientov
   • informácie o spolupráci so zdravotnými poisťovňami
   • informáciu o neprítomnosti v ambulancii aj s informáciou o zastupujúcom poskytovateľovi (jeho kontaktné údaje a ordinačné hodiny) s možnosťou odoslania informácie o zastupovaní samosprávnemu kraju,
   • dokumenty ambulancie ako napr. informované súhlasy, poučenia, všeobecné zmluvné podmienky ambulancie, pravidlá spracovania osobných údajov Užívateľom – za obsah a správnosť zverejňovaných dokumentov zodpovedá výlučne Užívateľ,
   • aktuality ambulancie,
  4. Právny web umožňuje plnenie povinnosti prijímania a vyhodnocovania spätnej väzby pacientov,
  5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah informácií, dokumentov, či akéhokoľvek obsahu uverejňovaného Užívateľom na Právnom webe ako ani za procesy súvisiace s používaním právneho webu Užívateľom voči jeho pacientom, či návštevníkom Právneho webu Užívateľa,
  6. Užívateľ môže Prevádzkovateľovi udeliť súhlas na administráciu Právneho webu a to v administračnom rozhraní jeho Užívateľského účtu. Obsahom administrácie je dopĺňanie a úprava obsahu Právneho webu Užívateľa, pričom za túto Službu je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať odmenu v zmysle Cenníka služieb,
 5. Zvýhodnená tarifa pri využívaní Služby Právnik na telefóne vo výške uvedenej v Cenníku služieb,
 6. Zľava na ďalšie právne Služby Prevádzkovateľa vo výške uvedenej v Cenníku služieb.

5) Obsah balíka Ambulancia na kľúč Premium kopíruje rozsah balíka Ambulancia na kľúč s tým rozdielom, že ponúka výhodnejšiu tarifikáciu Služby Právnik na telefóne, prípadne ďalšie zvýhodnenia v rozsahu ako je uvedené v cenníku na Portáli.

6) Balík Ambulancia na kľúč (ako aj jeho verzia Premium) je určený pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti s maximálnym počtom zamestnancov 5.

7) Podmienky používania balíka Lekáreň na kľuč sú nasledovné:

 1. prístup k všetkým článkom na Portáli,
 2. mesačný newsletter,
 3. prístup k vybraným dokumentom:
  1. rozsah bezplatne dostupných dokumentov je uvedený v cenníku na medipravnik.sk; rozsah dokumentov môže podliehať jednostranným zmenám zo strany Prevádzkovateľa,
  2. dokumenty prístupné v rámci balíka môže Užívateľ používať len pre účely lekárenskej starostlivosti, ktorú poskytuje,
  3. rozsah licencie: dokumenty stiahnuté počas platnosti služby Lekáreň na kľúč môžu byť používané v tlačenej alebo elektronickej podobe, pričom z dokumentov nesmie byť odstránená informácia, že dokument je súčasťou služby Lekáreň na kľúč (ak takúto informáciu Prevádzkovateľ na dokument umiestnil). Dokumenty ktoré sú súčasťou balíka môžu byť Užívateľom používané len počas platnosti balíka Lekáreň na kľúč.
  4. na dokument je umiestnená informácia o tom, ktorý Užívateľ si ho stiahol ako aj licenčné podmienky pre jeho používanie.
 4. Zvýhodnená tarifa pri využívaní služby Právnik na telefóne vo výške uvedenej na medipravnik.sk,
 5. Zľava na ďalšie právne Služby Prevádzkovateľa vo výške uvedenej v cenníku na medipravnik.sk,
 6. Balík Lekáreň na kľúč je určený pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti (s maximálnym počtom zamestnancov 15).

8) Obsah balíka Lekáreň na kľuč Premium kopíruje rozsah balíka Lekáreň na kľúč s tým rozdielom, že ponúka výhodnejšiu tarifikáciu služby Právnik na telefóne, prípadne ďalšie zvýhodnenia v rozsahu ako je uvedené v cenníku na Portáli.

9) Balík Lekáreň na kľúč (ako aj jeho verzia Premium) je určený pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti s maximálnym počtom zamestnancov 10.

10) Balíky Služieb uvedené v ods. 1 majú ročnú (365 dní, resp. 366 v priestupnom roku) viazanosť, teda zmluva o poskytnutí balíka Služieb sa uzatvára na tento čas (ďalej aj ako „obdobie“):

 1. Užívateľ si môže zvoliť, či cenu balíka zaplatí jednorazovou platbou alebo cenu balíka bude uhrádzať prostredníctvom mesačných platieb,
 2. v prípade, ak si Užívateľ zvolil pri zakúpení balíka Služieb mesačné platby a následne sa rozhodne zmeniť spôsob úhrady Služby (zrušiť mesačné platby), Prevádzkovateľ vyúčtuje ostávajúcu dosiaľ nesplatenú cenu za balík Služieb,
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený zvýhodniť cenu balíka v závislosti od toho, či jeho cenu Užívateľ zaplatí jednorazovou platbou alebo mesačnými platbami. O výške zvýhodnenia Prevádzkovateľ informuje Užívateľa v Cenníku služieb.

Článok V.

Objednávka, cena za poskytnuté služby a fakturácia služieb


1) Ceny za poskytovanie Služieb sú zverejnené na Portáli.

2) Ceny uvedené na portáli v sebe obsahujú aj platnú a účinnú sadzbu DPH, nakoľko je Prevádzkovateľ platcom DPH.

3) Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať Užívateľom zľavy na jednotlivé Služby, prípadne ich na základe svojho uváženia poskytnúť aj bezplatne.

4) Prevádzkovateľ je povinný Užívateľa pred objednaním akejkoľvek Služby poskytovanej prostredníctvom portálu informovať o tom, či sa daná Služba poskytuje odplatne alebo bezodplatne a pokiaľ sa poskytuje odplatne, je povinný ho informovať o cene objednávanej Služby.

5) Cenu objednanej Služby Užívateľ uhrádza prostredníctvom platobnej metódy, využitie ktorej ponúka Platforma, ako napríklad:

 1. platba kartou:
  1. pri platbe kartou Platforma nastavuje automatickú platbu za obnovenie balíka Služieb, ktorú poskytovateľ kartovej Služby zrealizuje na základe údajov potvrdených pri výbere platobnej metódy Užívateľom (automatickú obnovu môže Užívateľ pri balíku Služieb zrušiť),
  2. automatická úhrada Služby Právnik na telefóne je závislá na technických možnostiach poskytovateľa kartovej Služby a pokiaľ ju tento poskytuje, tak k realizovaniu platby dôjde v deň nasledujúci po poslednom dni, kedy mohol Užívateľ reklamovať dodanú Službu (pozri čl. III ods. 4 písm. a/),
  3. podmienky automatickej platby za Služby sa riadia pravidlami poskytovateľa kartovej Služby,
 2. prevod na bankový účet Prevádzkovateľa,
 3. paypal, ak to technické možnosti Portálu umožňujú,
 4. trust pay, ak to technické možnosti Portálu umožňujú,
 5. prípadné iné metódy uvedené na Portáli.

6) Objednané Služby začne Prevádzkovateľ poskytovať (umožní ich používanie Užívateľovi – ďalej aj ako „sprístupnenie Služby“) bezodkladne po pripísaní ceny objednanej Služby (v prípade balíka Služieb aj pripísaním prvej mesačnej platby) na jeho bankový účet a v prípade platobnej metódy „Platba kartou“, „PayPal“ alebo „TrustPay“ okamžite po úspešnom elektronickom sprocesovaní a overení platobných údajov zadaných Užívateľom (ďalej ako „pripísanie ceny na účet“).
Poučenie v prípade, ak je Užívateľ v postavení Spotrebiteľa a jeho súhlas: Spotrebiteľ vyhlasuje že bol poučený o dostupnosti Služby momentom uvedeným v prvej vete tohoto odseku a v nadväznosti na to súhlasí s tým, aby túto Službu začal Prevádzkovateľ poskytovať ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní Služieb. Momentom sprístupnenia Služby stráca Spotrebiteľ právo na odstúpenie.

7) Fakturácia Služieb pri platbe kartou, trustpay alebo iným automatizovaným bezhotovostným spôsobom úhrady: Po úspešnom uskutočnení platby doručí Prevádzkovateľ na e-mail uvedený Užívateľom v jeho užívateľskom konte elektronické vyhotovenie faktúry alebo túto faktúru umiestni v Nastaveniach užívateľského účtu Užívateľa.

8) Fakturácia služby prevodom na účet: Pokiaľ si Užívateľ zvolí platbu prevodom na účet a za týmto účelom kontaktujte Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ mu zašle prostredníctvom elektronickej pošty faktúru a po jej úhrade mu zakúpenú službu poskytne.

9) Automatická obnova balíka Služieb:

 1. balík Služieb sa automaticky obnoví na ďalšie obdobie (čl. IV ods. 10), pokiaľ Užívateľ vo svojom Užívateľskom účte automatické obnovenie balíka nevypne,
 2. v deň skončenia obdobia viazanosti balíka Služieb dôjde k automatickej obnove balíka na ďalšie obdobie viazanosti (ak Užívateľ automatickú obnovu nevypol). Pri platbe kartou alebo iným automatizovaným bezhotovostným spôsobom úhrady je cena balíka zúčtovaná automaticky. O blížiacom sa termíne automatickej obnovy balíka Služieb je Užívateľ vopred informovaný emailom,
 3. Užívateľ môže automatickú obnovu balíka Služieb vypnúť vo svojom užívateľskom profile, v takom prípade sa mu balík Služieb automaticky neobnoví,

10) Zmluvné strany sa s prihliadnutím na pravidlá obsiahnuté v zákone č. 431/2002 Z.z., a v zákone č. 222/2004 Z.z. dohodli, že podpisový záznam Prevádzkovateľa bude na elektronickej faktúre vo forme scanu jeho pečiatky a scanu jeho podpisu. Takto vyhotovená faktúra sa zmluvnými stranami bude považovať za vierohodnú a spĺňa v celom rozsahu podmienky platného účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z..

11) Prerušenie využívania balíka Služieb: Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť využívanie Služieb Užívateľovi, ktorý za nich riadne a včas nezaplatil určenú cenu. Prerušením používania balíka Služieb sa rozumie blokácia jeho užívateľského účtu v časti prehľadu využitých Služieb, zoznamu zakúpených/stiahnutých dokumentov, či zoznamu prečítaných článkov a znemožnenie využívania Právneho webu, prípadne ďalších služieb, na ktoré sa balík Služieb vzťahuje.

12) Zastavenie poskytovania Služieb: Prevádzkovateľ je oprávnený trvalo zastaviť poskytovanie Služieb Užívateľovi, za ktoré je Užívateľ v omeškaní s úhradou po dobu dlhšiu ako 30 dní.

13) Uplynutie doby platnosti balíka Služieb bez automatickej obnovy:

 1. v prípade, že uplynie doba platnosti balíka služieb a Užívateľ ani do 45 dní po jej skončení balík služieb opätovne neobnoví, je Prevádzkovateľ povinný vymazať všetky údaje tohoto balíka služieb; tento úkon je oprávnený urobiť počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí doby platnosti balíka,
 2. uplynutím posledného dňa doby viazanosti balíka služieb, ktorého platnosť Užívateľ neobnovil, je Prevádzkovateľ oprávnený zneprístupniť služby spojené s týmto balíkom,
 3. uplynutím posledného dňa doby platnosti balíka bez jeho následného obnovenia sa môžu upraviť aj ceny iných balíkov služieb užívaných Užívateľom, ktoré mali zvýhodnenú cenu kvôli balíku, ktorému sa platnosť skončila.

Článok VI.

Zásady používania Platformy


1) Užívatelia Platformy sú povinní užívať Platformu len na účel, ktorý vyplýva z VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne uznávanými zásadami, a týmito VOP.

2) Užívateľ je oprávnený využívať Služby, na ktoré získal nárok len pre svoju potrebu, prípadne, ak je podnikateľom, tak len pre účely svojich podnikateľských aktivít a to predovšetkým:

 1. je povinný zabezpečiť, aby do uzamknutých častí článkov, do ktorých má na základe zakúpeného balíka služieb vstup, mal prístup výlučne on a v prípade podnikateľa len jeho zamestnanci;
 2. dokumenty, riešenia, stanoviská, či akýkoľvek iný typ poradenstva získaného od Poskytovateľa, ktoré si stiahol, zakúpil, či od Poskytovateľa získal akýmkoľvek iným spôsobom bude využívať len na svoje osobné alebo podnikateľské potreby a v rozsahu licencie uvedenej v týchto VOP (viď napr. licencie v čl. III ods. 5 a čl. IV s spojení s čl. XI ods. 1);
 3. nesprístupní svoje klientske číslo iným osobám; v prípade podnikateľa je Užívateľ oprávnený sprístupniť svoje klientske číslo svojím zamestnancom.

3) Služby poskytované Prevádzkovateľom majú len všeobecný odporúčací charakter a nenahrádzajú individuálne posúdenie právneho problému užívateľa. Za správnu aplikáciu právnych predpisov zodpovedá výlučne Užívateľ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by prípadne mohli byť priamo alebo nepriamo spôsobené aplikáciou usmernení uverejnených na portáli, nakoľko každá situácia môže mať svoje špecifiká vyžadujúce prispôsobenie a úpravu posúdení, ktoré sa na portáli nachádzajú.

4) Užívateľ sa vzdáva akéhokoľvek nároku vzniknutého nesprávnym použitím Platformy.

5) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať údržbu Platformy. O vykonávaní údržby je Prevádzkovateľ povinný včas informovať.

6) Autorské práva a iné ochranné práva na názov Služby a jej koncepciu, obchodnú značku, databázy, grafické prvky, texty, softvér Platformy vrátane loga, ako aj kompozície a zloženie týchto prvkov, práva priemyselného vlastníctva vrátane práv zápisu ochrannej známky a práva ochrany známok zahrnutých v Platforme náleží Prevádzkovateľovi.

7) Užívateľom Platformy je zakázané používať názov Platformy, jej koncepciu, databázy, grafiku a jej usporiadanie a zloženie, rovnako ako ochranné známky, na ktoré sa vzťahujú práva Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov výslovne stanovených v týchto VOP alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa.

Článok VII.

Sankcie


1) V prípade, že Užívateľ poruší niektorú z povinnosti uvedených v Čl. VI ods. 1 a/alebo 2, má Prevádzkovateľ právo od Užívateľa žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000 € (slovom dvetisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti.

2) Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa odoslania výzvy na zaplatenie na e-mail, ktorý má Užívateľ v čase odoslania výzvy uvedený vo svojom užívateľskom konte.

3) Prevádzkovateľ má právo na náhradu škody voči osobe, ktorá v rozpore s týmito VOP využíva Služby a obsah na Portáli alebo z neho pochádzajúci, ako aj právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000 € (slovom dvetisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti postupovať v súlade s VOP.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy


1) Prevádzkovateľ a Užívateľ môžu od Zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2) Užívateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť len v prípade, ak je Prevádzkovateľ v dôsledku svojho zavineného konania v omeškaní s poskytnutím Služby o viac ako jeden mesiac, pričom Užívateľ je povinný pred odstúpením od Zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu poskytnúť Prevádzkovateľovi prostredníctvom dohodnutého spôsobu komunikácie dodatočnú lehotu na plnenie v trvaní najmenej pätnásť dní odo dňa jeho doručenia Prevádzkovateľovi.

3) Prevádzkovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak podľa zodpovedného posúdenia Prevádzkovateľa porušil Užívateľ svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP podstatným spôsobom. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť vtedy, ak užívateľ Službu zneužije, umožní jej využitie tretej osobe v rozpore s VOP alebo, ak Užívateľ používa Službu takým spôsobom, že je to podľa názoru Prevádzkovateľa (i) v rozpore s účelom Služby, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, (iii) v rozpore s hospodárskymi záujmami Prevádzkovateľa, (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa, Služby alebo iného produktu Prevádzkovateľa alebo ak je Užívateľ v omeškaní s úhradou ceny Služby po dobu viac ako 45 dní.

4) V prípade platného a účinného odstúpenia od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa sa zaplatená cena užívateľovi nevracia, pokiaľ nie je písomne dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom inak. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu Prevádzkovateľa z dôvodu omeškania Užívateľa s úhradou mesačnej platby za balík Služieb, je Prevádzkovateľ oprávnený vyúčtovať Užívateľovi ostávajúcu ešte nezaplatenú a nevyúčtovanú časť ceny balíka Služieb.

5) V prípade, ak má Užívateľ postavenie Spotrebiteľa: Užívateľ akceptáciou týchto obchodných podmienok a zaplatením ceny Služby udeľuje súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a v prípade úplného poskytnutia Služby užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ vyslovením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy o službe stráca právo na odstúpenie od tejto zmluvy.

Článok IX.

Reklamácie


1) Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby boli Užívatelia s poskytovaním Služby spokojní. Užívatelia sú oprávnení vznášať akékoľvek sťažnosti na poskytnutie Služby (ďalej len "Reklamácia").

2) Užívateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty alikvotne predlžujú o čas, v ktorom Užívateľ neposkytol požadovanú súčinnosť.

3) Reklamovať je možné iba Službu objednanú, zakúpenú a zaplatenú u Prevádzkovateľa.

4) V prípade, ak Služba nebola poskytnutá v súlade s týmito VOP, má Užívateľ právo Službu reklamovať u Prevádzkovateľa, ktorého kontaktné údaje sú uvedené v Čl. I ods. 1.1.. Reklamácia sa uplatňuje prostredníctvom e-mailu.

5) Reklamačný servis zabezpečuje Prevádzkovateľ.

6) V reklamácii je Užívateľ povinný (okrem iných údajov) jasne a zrozumiteľne uviesť predmet reklamácie. Prevádzkovateľ vydá Užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie (prostredníctvom e-mailu).

7) Reklamácia musí z dôvodu určitosti obsahovať:

 1. informácie umožňujúce identifikáciu Užívateľa,
 2. požiadavky Užívateľa,
 3. údaje týkajúce sa konkrétnej skutočnosti, voči ktorej Reklamácia smeruje.

8) Ustanovenie platné v prípade, ak má Užívateľ postavenie Spotrebiteľa: Prevádzkovateľ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydá doklad o vybavení reklamácie.

9) Rozhodnutie o reklamácii musí obsahovať spôsob, akým bola reklamácia vybavená a stručné odôvodnenie.

10) V prípade, že Prevádzkovateľ rozhodne, že reklamácia je oprávnená a chyba poskytnutej Služby je opraviteľná, je oprava vykonaná bezodplatne.

11) V prípade, že oprava nie je možná a reklamácia bola uznaná, Užívateľovi bude vystavený dobropis vo výške ceny pripadajúcej na reklamovanú časť Služby.

12) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na voľbu spôsobu vybavenia reklamácie.

Článok X.

Doba existencie Užívateľského konta a poskytovania služieb


1) Zmluva na poskytovanie služieb sa momentom registrácia Užívateľa (pre záväzok posielať newsletter) uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvy o poskytnutí ďalších služieb sa uzatvárajú na dobu uvedenú v týchto VOP alebo dobu špecifikovanú pri danej Službe na Portáli.

2) Užívateľ môže požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie jeho užívateľského profilu, na základe čoho Prevádzkovateľ užívateľské konto vymaže. Spolu s vymazaním konta dôjde aj k ukončeniu poskytovania všetkých Služieb naviazaných na toto konto a k vymazaniu všetkých s týmto kontom a danými Službami spojených údajov. Súčasne s vymazaním konta Prevádzkovateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru na všetky zakúpené a neuhradené Služby Užívateľa a Užívateľ sa ju zaväzuje uhradiť.

3) Služby a balíky Služieb sa poskytujú po dobu uvedenú v týchto VOP.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia


1) Rozsah poskytnutej licencie na jednotlivé diela je upravený v rámci VOP. Vo vzťahu k všetkým druhom licencií platí, že za porušenie licencie sa považuje umožnenie používania diela inej osobe (nad rámec jeho použitia pre účel pre ktorý je pripravené) a to bez ohľadu na to, že dielo bolo pred takým odovzdaním už spracované, rozdelené, či inak upravené Užívateľom. Licenčný rozsah upravený v Čl. III ods. 5 písm. d), ako aj v prvej vete tohoto odseku, sa uplatní aj na všetky riešenia, stanoviská, vzory, či odporúčania poskytnuté Užívateľovi zo strany Poskytovateľa.

2) Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadi právom Slovenskej republiky, primárne režimom Obchodného zákonníka (to platí s výnimkou pre kogentne stanovené situácie aj pre prípad, že Užívateľ má postavenie Spotrebiteľa).

3) Prípadné spory medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa budú riešiť predovšetkým cestou dohody a zmieru. Ak sa Užívateľ a Prevádzkovateľ nedohodnú inak, prípadné súdne spory sa budú viesť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

4) Užívateľ plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a internetovej stránky poskytovateľa) ako platnú a záväznú pre Prevádzkovateľa aj Užívateľa.

5) Zmluvné strany sa dohodli, že za písomnú formu právneho úkonu budú považovať aj podpis dokumentu prostredníctvom elektronického podpisovania v užívateľskom konte Užívateľa – časť „Dokumenty na podpis“. Podpis Prevádzkovateľa bude vložený elektronicky do pdf verzie dokumentu a podpis Užívateľa bude realizovaný odsúhlasením dokumentu, na základe čoho systém k dokumentu pripojí podpisovú doložku.

6) Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

7) Pokiaľ dôjde k zmene právnych predpisov, na ktoré sa tieto VOP odvolávajú, tak sa takáto zmena na úpravu práv a povinností zmluvných strán uplatní len v prípade, že predstavuje kogentné pravidlo. V opačnom prípade majú tieto VOP prednosť pred znením zmeneného právneho predpisu.

8) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Nové znenie VOP sa stávajú účinnými uplynutím 15 dní od oznámenia ich zmeny na Portáli.


Tieto VOP sú platné a účinné od 20.10.2022.