mediPRÁVNIK chráni už 869 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Lekáreň by sa mala pri predaji vybraných ochranných pomôcok chrániť čestným vyhlásením

V súčasnosti s platnosťou od 1. októbra je na území SR vyhlásený núdzový stav. Z pohľadu lekárne to znamená aj to, že stále je potrebné tomu podriadiť politiku predaja niektorých...
27.11.2020

Môže lekár odoslať originál či fotokópiu zdravotnej dokumentácia komerčnej poisťovni?

Problematika zdravotnej dokumentácie je rozsiahla. Jej právnu úpravu nájdeme v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. V článku sa zameriame na problematiku výpisu a...
26.11.2020

Lekárne zvážte výdavky spojené s registráciou v registri partnerov verejného sektora

Mnohé lekárne sa v priebehu kalendárneho roka stanú partnerom verejného sektora, keďže prijmú plnenie od štátu v zákonom stanovenej výške. S tým je spojená nutnosť registrácie v...
24.11.2020

Nový podcast - Viete, na čo si dať pozor pri hlásení poistnej udalosti?

Každá ambulancia alebo lekáreň musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. V minulých podcastoch sme hovorili aj o ďalších druhoch poistenia, ktoré je dobré mať uzatvorené...
23.11.2020

Čo ak je zamestnanec lekárne COVID - 19 pozitívny? Musí lekáreň zatvoriť prevádzku?

Vzhľadom na nežiadúcu epidemiologickú situáciu vás možno napadla otázka, či musíte zavrieť lekáreň v prípade ak bolo jednému z vašich zamestnancov diagnostikované ochorenie COVID-19...
20.11.2020

Personálne a materiálno-technické vybavenie odberového miesta

Ministerstvo zdravotníctva SR prijalo novú vyhlášku č. 320/2020 Z. z., ktorou doplnil vyhlášku č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a...
19.11.2020

Rozšírený pojem "zdravotnícky pracovník"

Súčasná nepriaznivá situácia, ktorej aktuálne čelíme v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19 si vyžiadala určité legislatívne zmeny, ktoré sa dotkli aj zákona o ochrane, podpore a...
18.11.2020

Pôrodnice: Tieto pravidlá je potrebné dodržiavať v prípade COVID pozitívnej rodičky a jej novorodenca

V médiach sa v posledných dňoch diskutovalo na tému nesúhlasu COVID pozitívnych rodičiek s oddelením ich dieťaťa. Je to výživná téma, pretože zasahuje do viacerých častí nášho života...
17.11.2020

Každý poplatok lekára musí byť uvedený v cenníku

Aj samotná zdravotná starostlivosť má svoju cenu. Úhradu za pacienta vo väčšine prípadov platí zdravotná poisťovňa, ale niekedy si zdravotnú starostlivosť a s ňou súvisiace služby...
16.11.2020
91