mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Systém bezpečnosti pacienta,
ktorý ochráni Vašu ambulanciu

 • Systém prispôsobíme Vašej ambulancii
 • Pripravíme informačné plagáty
 • Dodáme Vám vzory dokumentov
 • Smernice pre každú oblas systému
 • Edukačné materiály súčasou systému
 • Vysvetlíme Vám všetko potrebné

Právna ochrana
pre ambulancie a lekárne

 • Chránime vás pred zbytočnými pokutami
 • Kontrolujeme za vás predpisy
 • Poradíme vám na telefóne
 • Budete ma vždy aktuálne dokumenty
 • Upozorníme vás na povinnosti
 • Máme certifikát právneho zabezpečenia

Novinky v oblasti právnej ochrany

Prehžad liekov a vakcín používaných v súvislosti s ochorením COVID-19

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na svojom webovom sídle pravidelne aktualizuje zoznam liekov a vakcín (registrovaných, v procese registrácie, v procese pribežného hodnotenia)...
19.1.2022

Ak vás kolega požiada o delegované predpisovanie, vyžiadajte si od neho správne poverenie

Novela zákona o liekoch prijatá v decembri 2021 priniesla zmeny aj v delegovanom predpisovaní, a to s účinnosou od 1. januára 2022. Vo vzahu lekár, ktorý odporúčal predpísanie lieku...
18.1.2022

Podcast 106 - Off label liečba mala by na individuálnom zvážení lekára. Napokon sa však táto zmena neudiala.

Základnou povinnosou poskytovateža zdravotnej starostlivosti, ako aj zdravotníckych pracovníkov je použitie lieku pre pacienta v súlade so súhrnom jeho charakteristických vlastností...
17.1.2022

Nové usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR a informácie pre pediatrov v súvislosti s COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva SR aktualizovalo usmernenie pre pediatrov týkajúce sa postupov v pediatrickej ambulancii počas pandémie ochorenia COVID-19. Navyše na webovom sídle...
14.1.2022

Skúsenosti lekárov a lekárnikov

1/13

S advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS mám len tie najlepšie skúsenosti, máme za sebou prácne obdobie pri tvorbe informovaných súhlasov a ak by som mal akýkožvek problém, neviem si predstavi, aby som oslovil so zastupovaním kohokožvek iného, lebo v medicínskom práve nemajú konkurenciu. Doporučujem všetkým poskytovatežom zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Miroslav Glück

plastický chirurg, riaditež GEVE KLINIKA, Košice

Práca lekára má aj určitý právny rozsah. Podža toho, kde lekár pracuje je to jednak zabezpečenie všetkých náležitostí pri práci v privátnej ambulancii, ale tiež dodržanie všetkých pravidliel pri komunikácii s pacientom. Preto je vežmi dôležité, aby aj lekár mal určité právne povedomie, poznal zákony na základe pracuje. V tejto oblasti je niekedy vežmi ažké sa vyzna. To je dôvod, prečo vežmi oceňujem spoluprácu s právnickou kanceláriou h&h PARTNERS aj osobne s právnikmi, ktorí v tejto kancelárii pracujú. Mnohokrát mi pomohli pri riešení problémov súvisiacich s mojou prácou lekára a komunikáciou s pacientmi.

MUDr. Marta Špániková

pediatrická ambulancia VYDUR s.r.o., Bratislava

Spoločnos h&h PARTNERS som oslovil, na základe predchádzajúcej osobnej skúsenosti, s prosbou o právnu pomoc pri prevode obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným ako poskytovateža zdravotnej starostlivosti. Po diskusiách s JUDr. Humeníkom som začal na prevode spolupracova s JUDr. Husovským. Celý projekt bol vedený vysoko profesionálne s dodržiavaním dohodnutých termínov, ale navyše s žudským, empatickým prístupom, pri ktorom som mal pocit, že som chránený pred možnými predvídatežnými rizikami.

MUDr. Pavol Trnovec

ambulancia všeobecného lekára MEDICA JUR s.r.o., Bratislava

S advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS spolupracujem už niekožko rokov. Podža môjho názoru patria k najlepším odborníkom v SR na zdravotnícke právo. Nech som sa na nich obrátila s akýmkožvek problémom, vždy som dostala rýchlu a spožahlivú odpoveď. Vypracovávali pre mňa niekožko dokumentov, ktoré dennodenne používam vo svojej praxi (Dohoda o zdravotnej starostlivosti, Informovaný súhlas ...) Svoju prácu si bez ich pomoci neviem predstavi.

MUDr. Elena Prokopová

pediatrická ambulancia PRO BABY s.r.o., Bratislava

Kompetentná orientácia v právnych aspektoch medicíny a farmácie, absolútne profesionálny prístup všetkých zamestnancov kancelárie h&h PARTNERS v timingu a obsahu rozhovorov. Všetkým ostatným kolegom môžem len vrelo odporuči.

doc. MUDr. Jozef Gonsorčik CSc., FESC

LF UPJŠ a kardiologická ambulancia, Košice

S JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. zo spoločnosti h&h PARTNERS spolupracujeme už niekožko rokov a to najmä v edukačnej oblasti, konkrétne vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v oblasti medicínskeho práva. Pravidelne sa podieža na prednáškových aktivitách na významných celoslovenských odborných pediatrických podujatiach, kde jeho zdelenia sú prijímané s vežkým záujmom detských lekárov. Viacerí zdravotnícki pracovníci oceňujú a aktívne využívajú aj online formu vzdelávania na portáli spoločnosti. A v neposlednom rade chcem oceni prehžadnos, aktualizáciu, dizajn a široký záber informácií, ktoré sú uvádzané na uvedených portáloch hhpartners.eu a medipravnik.sk.

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice

V živote nastanú niekedy chvíle, kedy je človek aj bez vlastného pričinenia zatlačený do kúta či k múru. Miesto toho, aby sa v pokoji mohol venova svojmu poslaniu, žahko podžahne pocitu bezmocnosti a beznádeje. V takýchto chvížach je nesmierne dôležitá profesionálna pomoc odborníkov, ktorí sa - využijúc svoje mnohoročné odborné skúsenosti – postavia na vašu stranu s úprimnou snahou pomôc a ochráni vaše práva. A v h&h PARTNERS takých žudí rozhodne nájdete.

MUDr. František Horváth

gastroenterologická ambulancia ENDOSERVICE - MAC, s.r.o. , Demandice

K fungovaniu súkromnej ambulancie nestačí len znalos právnych noriem, treba ich vedie aplikova v praxi. Vedie súvislosti a prepojenia zdravotníckych zákonov s ostatnými právnymi normami. Dlho som hžadala odborníkov, ktorí by toto všetko vedeli zabezpeči a myslím, že som ich našla práve vo firme h&h PARTNERS. K svojim vysokoodborným službám pridávajú aj čosi navyše - empatiu, a to je v dnešnej dobe naozaj vzácnos.

MUDr. Janka Jančovičová

súkromná reumatologická ambulancia, Bratislava

S advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS spolupracujem už niekožko rokov. Využívam ich služby vo viacerých spoločnostiach, kde som konatežom a/alebo spolumajitežom a musím poveda, že aj vďaka ich profesionálnemu prístupu kráčame spoločne ďalej v ústrety nežahkým, no zaujímavým výzvam, ktoré slovenské zdravotníctvo ponúka.

PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc.

Chiesi Slovakia s.r.o., Bratislava

Keď som v roku 2004 "vďaka" rozporu dvoch zákonov nedostal licenciu na výkon povolania, začal som sa viac zaujíma o zdravotnícke právo. V tom čase nebola príležitos poradi sa s niekým, kto je v tejto téme doma povedzme tak, ako sú niektorí advokáti zorientovaní v trestnom, či obchodnom práve. O pár rokov neskôr, už ako prezident lekárnickej komory, som mal príležitos viackrát sa obráti na doktora Humeníka a jeho kanceláriu s konkrétnou požiadavkou, ktorá bola vždy vyriešená nad rámec očakávaného. Právo má vežkú logiku a je skvelé vedie, že existujú profesionáli, ktorí túto logiku vedia uchopi, pochopi a aplikova v praxi. Aj vďaka nim je riziko skúseností podobných tej mojej v roku 2004 výrazne nižšie.

PharmDr. Ondrej Sukež

prezident SLeK a Lekáreň Don Bosco, Humenné

Potreba využitia právnických služieb v súčasnej hektickej dobe je mimoriadne dôležitá. Pri každodennej pracovnej a rodinnej záaži bežný občan tejto krajiny nestihne zaznamena aktuálne meniacu sa legislatívu a implementova ju do prevádzky. Pre mňa je dôležitá súčinnos s profesionálnym partnerom v oblasti práva, akým bezpochyby h&h PARTNERS sú. Musím vyzdvihnú prístup JUDr. Humeníka a JUDr. Gabrika, ktorý je konštruktívny, rýchly a plne kompetentný v oblasti zdravotníctva. Určite ich právnické služby budem využíva aj do budúcna.

Mgr. Marta Gonsorčíková Bukovinská

APOTHÉQUE lekáreň, Košice

Počas niekožkoročnej nadštandardnej spolupráce v oblasti praktických aj akademických diskusií v oblasti zdravotníckeho práva vysoko oceňujem inovatívne návrhy a riešenia pre každodennú klinickú prax (kontrola a dopracovanie dokumentov súvisiacich s prevádzkou lekárne, pomoc a podpora s aplikáciou GDPR nariadenia), pružnos v riešení nejednoznačných otázok počas klinickej praxe (ISMOL), komunikáciu na vysokej odbornej úrovni a profesionálny a aktívny prístup pracovníkov spoločnosti.

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Uplynulú spoluprácu s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS hodnotím pozitívne. Vyzdvihol by som profesionalitu, pripravenos na jednania, kvalitnú argumentáciu, ústretovos a hlavne odbornos o lekárenskom sektore prí riešení rozličných tém.

Matúš Šoltys

Lekáreň VITAL, Prešov