mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

„Paragraf“ do práce – v akej forme ho musím odovzdať zamestnávateľovi?

Jana Böszörményiová   |   24.5.2018

Drvivá väčšina ľudí sa nevyhne návšteve lekára počas svojej pracovnej doby. Asi každý vie, že od lekára musí priniesť nejaké potvrdenie a preukázať sa ním zamestnávateľovi. V dnešnej dobe plnej moderných technológií, ktoré čoraz viac a viac ľudí začína využívať, sa môže stať, že tie klasické „konzervatívne“ veci sú zatláčané do úzadia. Ako to je pri paragrafe od lekára? Predpisuje právny predpis papierovú „verziu“, alebo formu neupravuje?

Čo je paragraf?

Slangovo zaužívané slovo „paragraf“ nesie oficiálne podľa dikcie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce názov „osobná prekážka v práci z dôvodu vyšetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení“.

Možno konštatovať, že ide o jednu z najviac „využívaných“ osobných prekážok v práci. Zákonník práce umožňuje zamestnancovi, aby si pri tomto druhu prekážky v práci zobral „voľno“ v rozsahu 7 dní v roku (spolu aj s náhradou mzdy), avšak len za podmienky, že vyšetrenie/ošetrenie zamestnanca nemohlo byť uskutočnené mimo pracovného času.

Aké povinnosti má zamestnanec?

Vo vzťahu k paragrafu má zamestnanec zákonnú povinnosť preukázať vznik prekážky v práci a jej trvanie zamestnávateľovi. To znamená, že zamestnanec má povinnosť zamestnávateľovi predložiť potvrdenie od lekára, že v daný deň vyšetrenie absolvoval a ako dlho trvalo.

Akú formu má mať potvrdenie od zamestnanca – paragraf?

Zákonník práce neupravuje presný spôsob či formu preukázania vzniku tejto prekážky v práci. Najčastejším spôsobom je klasická „papierová“ forma, teda potvrdenie od lekára na tlačive spolu s jeho podpisom, pečiatkou a uvedením identifikačných údajov zamestnanca a dňa, kedy vyšetrenie absolvoval. Treba mať na pamäti, že táto papierová forma nie je jedinou formou, a keďže Zákonník práce túto problematiku nerieši, možno povedať, že zamestnanec bude postupovať v súlade so zákonom, ak toto potvrdenie zamestnávateľovi odovzdá aj napríklad vo forme elektronickej (scan potvrdenia).

Môže zamestnávateľ paragraf odmietnuť?

Otázka, ktorá napadne mnohým zamestnancom je to, či zamestnávateľ môže ich „paragraf“ odmietnuť. Ak však splníte všetky podmienky, ktoré Zákonník práce ukladá vo vzťahu k preukázaniu tejto prekážky v práci. Znamená to, že ak ide o ošetrenie, ktoré zamestnanec vopred svojmu zamestnávateľovi oznámi návštevu lekára, alebo ak nastane náhla zmena jeho zdravotného stavu, pre ktorú musí neplánovane lekára navštíviť, a následne predloží zamestnávateľovi „dôkaz“ v podobe paragrafu, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci a poskytnúť mu pracovné voľno.

 

(Počet prečítaní: 46491)