Mediprávnik chráni už 583 ambulancií a lekární.

Dokumentácia GDPR o ochrane osobných údajov do každej ambulancie a lekárne

Hlavnou činnosť ambulancií/lekární je poskytovanie zdravotnej/lekárenskej starostlivosti, ktorá sa nezaobíde bez každodennej práce s osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia. Ochrana osobných údajov v zdravotníckom sektore sa nevzťahuje len na samotných pacientov, ale rovnako aj na zamestnancov daného zariadenia.

Každý poskytovateľ zdravotnej a lekárenskej starostlivosti musí nastaviť procesy vo svojom zariadení tak, aby vyhovovali požiadavkám GDPR. V opačnom prípade sa vystavuje riziku vysokých pokút.

Rýchle informácie o obsahu služby:
Nami pripravená GDPR dokumentácia predstavuje komplexný popis a odporúčania na správne spracúvanie osobných údajov a je špeciálne zameraná na nuansy zdravotnej/lekárenskej starostlivosti. V tom sa významne odlišuje od dokumentácií dodávaných zo strany iných subjektov, ktoré sa často osobitným  otázkam zdravotnej starostlivosti nevenujú.

Cena dokumentácie:
Ponúkame dve základné verzie:

 • Vzorová (všeobecná) dokumentácia, ktorú si ambulancia/lekáreň môže samostatne prispôsobiť: cena 149 EUR s DPH
 • Individualizovaná dokumentácia prispôsobená špeciálne pre konkrétnu ambulanciu / lekáreň cena od 660 EUR s DPH (dokumentácia sa pripravuje na základe špecializovaných dotazníkov zameraných na posúdenie jednotlivých oblastí a spôsobov spracovania osobných údajov v konkrétnej ambulancii a na základe komunikácie s klientom).

Výkon činnosti zodpovednej osoby (od 12 EUR s DPH mesačne)
Advokátska kancelária h&h PARTNERS vykonáva aj činnosť zodpovednej osoby (DPO) pre ambulancie alebo lekárne. Ak máte záujem o viac informácii o tejto službe, kontaktujte nás.

Spôsob objednania dokumentácie:
Dokumentáciu si môžte objednať telefonicky na 0917 497 060, alebo emailom na podporajohn(zav.)doemedipravnik.sk.

Obsah GDPR dokumentácie
Obsahom GDPR dokumentácie je súbor odporúčaní a interných smerníc, ktoré sa týkajú chodu ambulancie/lekárne:

 • Základná smernica o realizovaní zásad GDPR v praxi zariadenia,
 • Odporúčania pre plnenie prevenčných informačných povinností zariadenia na úseku osobných údajov
 • Smernica o plnení informačnej povinnosti o právach dotknutej osoby
 • Smernica o vybavovaní žiadosti dotknutých osôb o rozsahu spracúvania ich osobných údajov
 • Smernica o kľúčovej politike a Smernica o prevádzke kamerového systému
 • (pre ambulancie) Smernica o zásadách sprístupňovania osobných údajov v zdravotnej dokumentácii pacienta
 • (pre ambulancie) Smernica o určení okruhu osôb oprávnených žiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie a pravidlách poskytovania výpisu
 • (pre ambulancie) Smernica o sprístupňovaní osobných údajov v kontexte očkovania
 • Smernica o pravidlách sprístupňovania osobných údajov pacientov polícii, súdom, ÚPSVaR a Sociálnej poisťovni
 • Smernica o spracovaní osobných údajov pri plnení povinností na úseku e-zdravie
 • Smernica o postupe pri riešení bezpečnostných incidentov
 • Vzor záznamu o spracovateľskej činnosti
 • Vzor zmluvy so sprostredkovateľom (použiteľné ako základ pre dohodu s ekonómom, IT, atď.)
 • Vzor informácii pre pacientov o spracúvaní ich osobných údajov
 • (pre ambulancie) Vzor informácii pre zákonných zástupcov pacienta o spracúvaní ich osobných údajov
 • Vzor informácii pre zamestnancov a partnerov zariadenia pri spracúvaní ich osobných údajov
 • Vzor poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť pre zamestnancov – zdravotnícky pracovník
 • Vzor poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť pre zamestnancov – nezdravotnícky pracovník
 • Vzor záznam o poučení oprávnených osôb
 • Vzorový formulár pre zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov pacientov
 • (pre ambulancie) Vzor žiadosti o poskytovaní informácii telefonicky a emailom
 • Pravidlá používania základných dokumentov (vzorov) v oblasti ochrany osobných údajov
 • Ďalšie dokumenty v závislosti od špecifík činnosti objednávateľa dokumentácie