Mediprávnik chráni už 583 ambulancií a lekární.

Kontakt

Prevádzkovateľom tejto webstránky je spoločnosť h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovensko, zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka 22285/V, IČO: 44 323 760, IČ DPH: SK2022659914, banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: 5045393162/0900, IBAN: SK4609000000005045393162, SWIFT/BIC: GIBASKBX (ďalej ako advokátska kancelária).

Advokátska kancelária je súčasne aj poskytovateľom služieb uvedených na tejto stránke a pri ich poskytovaní je poistená pre prípady zodpovednosti za škodu až do výšky ....

Poskytovateľom je teda subjekt – advokátska kancelária oprávnená v zmysle slovenskej legislatívy poskytovať právne služby a nie pofidérna spoločnosť, alebo osoby ktoré nemajú na takúto činnosť oprávnenie a pri ktorých nepoznáte ich vzdelanie, či štruktúru.

Chcete vedieť o nás viac? Máte záujem oboznámiť sa s našou publikačnou činnosťou v oblasti human sciencies? Navštívte našu stránku http://www.hhpartners.eu!

Kontaktné údaje

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.,
Mäsiarska 6
040 01 Košice
Slovensko

tel.: 00421 55 694 39 91
http://www.hhpartners.eu
officejohn(zav.)doehhpartners.eu