mediPRÁVNIK chráni už 1856 ambulancií a lekární.

Zápis zmeny v spoločnosti do obchodného registra

Mgr. Michal Novák   |   8.7.2019

Väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, či už ide o lekáreň alebo ambulanciu poskytuje svoje služby prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Samozrejmosťou je zápis takejto spoločnosti do obchodného registra pri jej vzniku, no vaše povinnosti vo vzťahu k obchodnému registru zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným nekončia. Máte povinnosť oznamovať aj zmeny údajov vykonané vo vašej spoločnosti. O aké zmeny najčastejšie pôjde, v akej lehote musíte zmenu obchodnému registru oznámiť, aká sankcia vám hrozí v prípade neohlásenia zmien a ďalšie dôležité informácie v súvislosti s chodom vašej spoločnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

O akých zmenách vo vašej spoločnosti musíte dať vedieť obchodnému registru?

Najčastejšie pôjde o prípady ako zmena adresy sídla spoločnosti, zmena údajov o štatutárnom orgáne - konateľoch spoločnosti (zmena bydliska konateľa, prípadne odvolanie konateľa a vymenovanie nového konateľa).  Do obchodného registra je taktiež potrebné oznámiť zmenu údajov o spoločníkov, napríklad v prípade, ak zmení adresu trvalého bydliska. Ďalšou zmenami môže byť napríklad doplnenie predmetu činnosti spoločnosti, zmena obchodného mena spoločnosti, či zvýšenie alebo zníženie základného imania.

Taktiež sa môže stať, že do vašej spoločnosti budete chcieť pribrať ďalšieho spoločníka, prípadne previesť obchodný podiel na niekoho iného. Zápis zmeny v osobe spoločníka a s tým súvisiaci prevod obchodného podielu ste povinný zapísať do obchodného registra.

V prípade, ak potrebujte vykonať akúkoľvek zmenu údajov v obchodnom registri radi vám v tejto oblasti poskytneme kompletný právny servis a o vykonanie zmien vo vašej spoločnosti sa postaráme za vás.

Listinne alebo elektronicky

Návrh na zápis zmien zapísaných údajov je možné vykonať v listinnej podobe alebo elektronicky. V prípade ak podáte návrh na zápis zmien údajov v obchodnom registri v listinnej forme musíte spolu s vyplneným formulárom registrovému súdu predložiť originály listín v dvoch vyhotoveniach. Inak je to v prípade elektronického podania, kde sa spolu z návrhovým formulárom zašlú potrebné listiny oskenované. Rozdiel medzi jednotlivými podaniami je aj vo výške súdneho poplatku. Pri listinnom podaní je súdny poplatok vyšší, z dôvodu väčšej administratívnej záťaže súdov, 66 eur. Ak návrh podáte elektronicky zaplatíte poplatok 33 eur.

Kto a v akej lehote je povinný nahlásiť zmeny?

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným má zodpovednosť za ohlásenie všetkých zmien konateľ. Čo sa týka lehoty na podanie návrhu na zápis zmien údajov zákon hovorí jasne. Návrh na zápis zmien je konateľ povinný podať v lehote tridsiatich dní. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, ktorý je uvedený v rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti, alebo dňa kedy nastali účinky právnej skutočnosti, ktorá mala za následok zmenu údajov. Napríklad ak následkom sobáša zmení spoločník svoje priezvisko, je konateľ povinný, túto zmenu oznámiť registrovému súdu v lehote tridsať dní odo dňa sobášu. V tejto tridsať dňovej lehote nemusia byť zmeny v obchodnom registri aj reálne vykonané, postačuje ak v tejto lehote len podáte návrh na vykonanie zmien.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň a mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, aká vám hrozí sankcia za nesplnenie povinnosti, za aký čas registrový súd zapíše zmeny do obchodného registra, čo robiť v prípade, ak registrový súd odmietne zmeny zapísať a ďalšie dôležité informácie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 3177)