mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.

Ambulancie, máte zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta?

Mgr. Miriam Tipánová   |   21.7.2020

Štát má záujem na tom, aby bol každý poskytovateľ tip-top. To či ambulancia poskytuje starostlivosť v súlade s diagnostickými a terapeutickými štandardami ministerstvo zdravotnícka kontroluje v rámci tzv. klinického auditu. Súčasťou tejto kontroly je aj zisťovanie, či má ambulancia zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

ČO JE TO INTERNÝ SYSTÉM HODNOTENIA BEZPEČNOSTI PACIENTA?

Je to súbor pravidiel zameraný na zvyšovanie bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva určilo základné kritéria, ktoré musia tieto pravidlá spĺňať. Sú obsiahnuté vo vyhláške č. 444/2019 Z.z..

Oblasti, ktoré sa hodnotia v ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú obsiahnuté vo vyhláške č. 444/2019 Z. z.. U poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa hodnotí:

a) bezpečná identifikácia pacientov,
b) bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,
c) optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
d) riešenie neodkladných stavov,
e) bezpečná komunikácia,
f) dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu,
g) sledovanie spokojnosti pacientov,
h) ordinačné hodiny a zastupiteľnosť.

JEDNOTLIVÉ POŽIADAVKY PRE AMBULANCIE

V rámci vyššie uvedených ôsmych oblastí vyhláška vymedzuje základné kritéria (jednotlivé požiadavky) pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

1. Bezpečná identifikácia pacientov

Podľa vyhlášky minimálne požiadavky, ktoré poskytovateľ musí splniť v tejto oblasti sú nasledovné:

a) poskytovateľ musí mať vypracovaný postup prvotného overenia identifikácie pacienta preukazom poistenca alebo elektronickým občianskym preukazom a postup následnej identifikácie pacienta v celom procese poskytovania zdravotnej starostlivosti a overenia identifikácie pacienta, ktorý nie je schopný potvrdiť vlastné identifikačné údaje,
b) poskytovateľ musí mať vypracovaný postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

2. Bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní

Podľa vyhlášky minimálne požiadavky, ktoré poskytovateľ musí splniť v tejto oblasti sú nasledovné:

a) poskytovateľ musí mať vypracovaný  zoznam uchovávaných liekov,
b) musí mať vypracovaný  postup bezpečného uchovávania liekov,
c) musí mať vypracovaný  postup na určenie podmienok pri používaní a aplikácii liekov,
d) musí mať vypracovaný postup na uchovávanie liekov podľa súhrnu charakteristických vlastností humánneho lieku, ktorý bol schválený pri registrácii lieku,
e) musí mať vypracovaný postup na zavedenie systému priebežnej kontroly doby expirácie liekov,
f) musí mať vypracovaný postup evidencie liekov,
g) musí mať vypracovaný postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

3. Optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Podľa vyhlášky minimálne požiadavky, ktoré poskytovateľ musí splniť v tejto oblasti sú nasledovné:

a) musí mať vypracovaný postup vstupného školenia a periodického školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov zdravotníckeho zariadenia v oblasti hygieny rúk a bariérovej starostlivosti,
b) musí mať zabezpečené každé umývadlo hygienickými potrebami, dezinfekčnými prostriedkami a schémou správneho umývania a dezinfekcie rúk najmä na exponovaných miestach,
c) musí mať zabezpečené dezinfekčné prostriedky k dispozícii v mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti a na ďalších rizikových miestach, kde sa manipuluje so zdravotníckymi pomôckami a pomôckami kontaminovanými biologickým materiálom,
d) musí mať vypracovaný postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

4. Riešenie neodkladných stavov

Podľa vyhlášky minimálne požiadavky, ktoré poskytovateľ musí splniť v tejto oblasti sú nasledovné:

a) musí mať vypracovaný postup pravidelných kontrol funkčnosti zdravotníckych pomôcok a prístrojov na riešenie neodkladných stavov vrátane sledovania doby expirácie liekov a vykonávania a evidencie zápisov o vykonaných kontrolách,
b) musí mať vypracovaný plán školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa v poskytovaní prvej pomoci a v riešení neodkladných stavov minimálne dvakrát ročne,
c) musí mať vypracovaný systém privolania odbornej pomoci pri vzniku neodkladného stavu a viditeľné označenie liniek tiesňového volania 112, 150, 155 a 158,
d) musí mať vypracovaný postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

5. Bezpečná komunikácia

Podľa vyhlášky minimálne požiadavky, ktoré poskytovateľ musí splniť v tejto oblasti sú nasledovné:

a) musí mať vypracovaný postup na zabezpečenie dostatočného času na konzultáciu s pacientom tak, aby pacient mohol popísať svoj zdravotný stav a jeho súvislosti a mal možnosť klásť ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi otázky,
b) musí mať vypracovaný postup na zabezpečenie poskytnutia informácií pacientovi v dostatočnom čase a takým spôsobom, aby pacient poskytnutým informáciám porozumel,
c) musí mať vypracovaný postup použitia alternatívnych komunikačných techník medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom vrátane poskytnutia obrazových a písomných komunikačných a inštruktážnych pomôcok pre pacientov,
d) musí mať vypracovaný postup sledovania a analýzy zistených nedostatkov pri komunikácii s pacientom,
e) musí mať vypracovaný postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

6. Dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu

Podľa vyhlášky minimálne požiadavky, ktoré poskytovateľ musí splniť v tejto oblasti sú nasledovné:

a) musí mať vypracovaný postup transparentného a jednotného spôsobu informovania pacientov o ich právach,
b) musí mať vypracovaný postup sledovania a vyhodnotenia dodržiavania práv pacientov,
c) musí mať vypracovaný postup bezpečnej úschovy a uloženia cenných predmetov pacientov,
d) musí mať vypracovaný postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

7. Sledovanie spokojnosti pacientov

Podľa vyhlášky minimálne požiadavky, ktoré poskytovateľ musí splniť v tejto oblasti sú nasledovné:

a) musí mať vypracovaný postup pravidelného sledovania spokojnosti pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou,
b) musí mať vypracovaný postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

8. Ordinačné hodiny a zastupiteľnosť

Podľa vyhlášky minimálne požiadavky, ktoré poskytovateľ musí splniť v tejto oblasti sú nasledovné:

a) musí mať vypracovaný postup na zabezpečenie zrozumiteľného rozpisu ordinačných hodín dostupného pre pacientov na verejne prístupnom mieste alebo pri vstupe do ambulancie, vrátane zabezpečenia pravidelnej aktualizácie tak, aby boli zhodné so skutočným stavom,
b) musí mať vypracovaný postup na zabezpečenie vyznačenia zmeny ordinačných hodín v dostatočnom predstihu, najneskôr do 24 hodín pred zmenou ordinačných hodín,
c) musí mať vypracovaný postup na zabezpečenie dostupnosti informácií o ordinačných hodinách, ktoré obsahujú najmä:

1. meno a priezvisko lekára,
2. meno a priezvisko zdravotnej sestry,
3. mená a priezviská všetkých ostatných ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov na    pracovisku,
4. špecializačný odbor,
5. začiatok a koniec ordinačných hodín,
6. určenie hodín, ktoré sú vyhradené pravidelným výkonom,
7. úplnú adresu pracoviska, telefonický kontakt a kontakt prostredníctvom elektronickej pošty,

d) musí mať vypracovaný postup na zabezpečenie informácií počas neprítomnosti ošetrujúceho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka alebo počas dočasného prerušenia poskytovania zdravotnej starostlivosti o poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rámci jeho ordinačných hodín s uvedením jeho presného a úplného označenia, kontaktných údajov, ordinačných hodín a presnej adresy,
e) musí mať vypracovaný postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

O povinne zverejňovaných informácií o ordinačných hodinách sme sa venovali v článku:

Prečítajte si tiež článok
Poskytovateľ okrem iných povinností musí zabezpečiť, aby mal zverejnené informácie o ordinačných hodinách a taktiež informácie o svojej zastupiteľnosti. Presný obsah povinných...
14.7.2020

ČO VLASTNE MUSÍM MAŤ VYPRACOVANÉ?

Veľmi jednoducho povedané, ambulancia musí mať okrem iného prijaté mnoho postupov, v ktorých budú obsiahnuté pravidlá v rámci 8 oblastí (viď vyššie). Vyhláška v podstate stanovuje cieľ, no neurčuje ambulancii nástroje prostredníctvom ktorých cieľ vyhlášky naplní.

Pre každú z ôsmych oblastí je potrebné teda pripraviť pravidlá, vzory dokumentov, check listy na kontrolu exspirácie liekov a kontroly stavu zdravotníckych pomôcok, infografiky týkajúce sa hygieny rúk, informácie pre pacientov o ich právach... že nemáme ďalej pokračovať? OK, nemusíte to robiť sami. Dobrá správa je, že kompletný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta vám môžeme vypracovať my.

Ak máte záujem, tak sa na nás obráťte v pracovných dňoch medzi 8.30 – 16.30.  na telefónnom čísle 0917 497 060 alebo emailom na: podpora@medipravnik.sk

Cenovú ponuku nájdete tu: https://www.medipravnik.sk/klinicky-audit/

OD KEDY MUSÍM MAŤ SYSTÉM PRIPRAVENÝ?

Najneskôr 1. 1. 2021 musíte mať systém bezpečnosti pacienta vo vašej ambulancii spustený – musíte byť schopný preukázať, že máte prijaté pravidlá a že podľa nich postupujete.

TABUĽA HANBY – ALEBO ČO MI HROZÍ, AK NEBUDEM MAŤ SYSTÉM BEZPEČNOSTI PACIENTA

10 000 eur. Áno, až takúto vysokú pokutu môže ministerstvo uložiť poskytovateľovi, ktorý nemá pravidlá bezpečnosti pacienta. A k tomu umiestnenie na tabuľu hanby – uverejnenie informácie na stránke ministerstva, že ambulancia neprešla klinickým auditom.

(Počet prečítaní: 8037)