mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Všeobecní lekári pozor! Od augusta vás čaká nová povinnosť pri sprístupňovaní dokumentácie pacienta iným osobám

Mgr. Lenka Kavarniková   |   19.5.2021

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 06.05.2021 novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú prezidentka Slovenskej republiky včera podpísala. Novela zákona prináša zmeny v sprístupňovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta a s tým spojenú povinnosť všeobecných lekárov. Poďme sa na to bližšie pozrieť.

NOVÝ SPÔSOB SPRÍSTUPŇOVANIA ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Novela zákona č. 576/2004 Z. z. vytvára nový spôsob sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta pre prípad, ak osoba nie je schopná vzhľadom na svoj zdravotný stav splnomocniť na sprístupňovanie údajov zo svojej zdravotnej dokumentácie inú osobu. Ak nastane takáto situácia, dáva manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi, alebo ak takých osôb niet tak osobe plnoletej, ktorá žije pacientom v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi oprávnenie na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie pacienta. Takto koncipovaná právna úprava však podľa nášho názoru predstavuje neprimeraný zásah do práva pacientov na súkromie. Automaticky predpokladá, že by pacient vyššie uvedené osoby mal záujem splnomocniť na sprístupnenie jeho zdravotnej dokumentácie. Vôbec však nezohľadňuje, že by mohla nastať situácia, kedy pacient reálne nemá dobré vzťahy s týmito osobami a sprístupnenie informácií by tak v konečnom dôsledku predstavovalo hrubý zásah do jeho osobnostných práv.

Na dôvažok medzi oprávnené osoby zahŕňa aj také subjekty, ktoré s osobou pacienta nemusia mať ani rodinný vzťah (osoba žijúca v jednej domácnosti). Dokonca nová právna úprava dáva oprávnenie na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie aj „zákonným zástupcom“ oprávnených osôb. Z dikcie tohto ustanovenia však nie je jasné o koho zákonného zástupcu by malo ísť. Má to byť zákonný zástupca rodiča alebo manžela, alebo dokonca osoby žijúcej v spoločnej domácnosti s pacientom?

ZÁKAZ SPRÍSTUPŇOVANIA ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Ak chce pacient ochrániť svoje osobné údaje uvedené v zdravotnej dokumentácii pred vstupom vyššie uvedeného okruhu osôb, musí urobiť zákaz na sprístupňovanie a poskytovanie týchto údajov. Zákaz musí mať písomnú formu a dokonca musí byť opatrený osvedčeným podpisom pacienta. Tento úkon vytvára nezmyselné zaťaženie pre pacientov na to, aby zabezpečili dôvernosť svojich údajov. Navyše  následkom toho, ak pacient tento úkon neurobí, je sprístupnenie údajov pacienta osobám, ktorým pacient v skutočnosti tieto údaje poskytnúť vôbec nemusel chcieť. Novoprijatá zákonná úprava de facto podmieňuje dodržanie základného ľudského práva splnením dodatočných podmienok zo strany fyzickej osoby, pričom pre takéto zaťaženie vlastne ani neexistuje legitímny dôvod, nakoľko sprístupnenie dokumentácie predpokladanému okruhu osôb nemusí byť vôbec v prospech dotknutej osoby pacienta.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aká povinnosť pre všeobecných lekárov vyplýva z takto koncipovanej novely zákona.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1444)