mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Možnosti a zákonné limity kompenzácie zvýšených nákladov na dezinfekciu a ochranné pomôcky v ambulanciách v čase krízy

JUDr. Daniela Lamačková, PhD.   |   28.4.2021

Pandemická situácia spojená s koronavírusom zvýšila nároky ambulancií na dezinfekciu a používanie ochranných a dezinfekčných pomôcok lekárov, zdravotných sestier ale aj pacientov. Respirátory, dezinfekčné prostriedky, germicídne žiariče, návleky na obuv pre pacientov a ďalšie ochranné pomôcky môžu predstavovať zvýšené výdavky pre ambulancie. Môžu sa tieto zvýšené náklady priamo alebo nepriamo pretaviť do cenníkov v ambulanciách, alebo aké možnosti ambulancia má tieto náklady si kompenzovať?

 

ZMLUVNÝ VS. NEZMLUVNÝ POSKYTOVATEĽ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

V prvom rade je potrebné rozlíšiť, že iný režim sa čiastočne vzťahuje na zmluvných a nezmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. U zmluvného poskytovateľa sa rozlišujú zdravotné výkony uhrádzané zdravotnou poisťovňou a ďalšie výkony, nad rámec úhrad zo zdravotného poistenia, ktoré si takýto poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže stanoviť v cenníku. Pritom platí, že zdravotné výkony, ktoré sú podľa zákona č. 577/2004 Z. z. súčasťou zdravotného výkonu plne hradeného z verejného zdravotného poistenia, nie je možné osobitne spoplatniť. Zmluvný poskytovateľa teda musí mať zverejnený zoznam zdravotných výkonov hradených zo zdravotného postenia ako aj  cenník výkonov.

Nezmluvný poskytovateľ má v tomto zmysle voľnejšie ruky, keďže nie je „limitovaný“ zmluvou so zdravotnou poisťovňou. Aj v jeho prípade však platí, že všetky výkony musí mať zahrnuté a zverejnené v cenníku (teda napr. zvýšene náklady môže premietnuť do zvýšenia cien samotných výkonov, ktoré robí).

Tento článok sa ťažiskovo venuje najmä zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

 

POISŤOVŇA UHRADÍ LEN ZDRAVOTNÉ VÝKONY

Rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je stanovený zákonom č. 577/2004 Z. Z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V zmysle tohto zákona sú zdravotnými poisťovňami plne alebo čiastočne uhrádzané iba zdravotné výkony. A to samozrejme za predpokladu, ak má zdravotná poisťovňa s daným poskytovateľom uzavretú zmluvu. Za určitých zákonom stanovených okolností môžu byť na základe verejného zdravotného poistenia plne alebo čiastočne uhrádzané aj služby, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v prípade, ak súvisia so zdravotnou starostlivosťou, ktorá je plne alebo čiastočne uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. Čo všetko sa považuje za službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti stanovuje zákon o zdravotnej starostlivosti.

Ani zákon a ani Katalóg zdravotných výkonov stanovených nariadením vlády, ktoré sú plne alebo čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, nedávajú poskytovateľovi zákonný nárok si voči poisťovni uplatniť špecifickú náhradu za zvýšené náklady na dezinfekciu či ochranné pomôcky. Takáto možnosť (v čase prípravy tohoto článku) nevyplýva ani zo všeobecných zmluvných podmienok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zdravotných poisťovniach.

Vo všeobecnosti je možné uviesť, že zvýšené nároky na dezinfekciu ambulancií, či zdravotníckych zariadení vyplývajú už zo samotnej povahy činnosti a prevádzky ambulancie a zdravotníckeho zariadenia. Požiadavky na prevádzku zdravotníckych zariadení a ambulancií z hľadiska ochrany zdravia sú upravené aj samostatnou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR. Taktiež Výnos Ministerstva zdravotníctva SR stanovuje minimálne požiadavky, ktoré sú kladené na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. Z oboch uvedených právnych predpisov vyplýva, že nároky na dezinfekciu sú v princípe štandardom, ktorý musí byť splnený (v prípade niektorých špecializovaných ambulancií medzi dezinfekčné zariadenia dokonca štandardne patria aj germicídne žiariče). Faktom však ostáva, že pandemické opatrenia náklady na hygienu navýšili pri mnohých ambulanciách neúmerne vysoko.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, aké sú ďalšie možnosti a modely kompenzácie zvýšených nákladov na dezinfekciu a ochranné pomôcky ambulancií, kde sú zákonné limity a riziká vybraných alternatív. Dozviete sa tiež základné odporúčania, ktoré by mohli pri kompenzácii týchto výdavkom pomôcť.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1372)