mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Novinky v sprístupňovaní údajov z písomnej zdravotnej dokumentácie

JUDr. Ján Pavlík   |   14.5.2021

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie tak, aby bolo v súlade so zákonom je častou témou u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Od 1. mája sa stala účinnou novela zákona, ktorá sa okrem iného dotkla aj sprístupňovania údajov z písomnej zdravotnej dokumentácie. Novela zákona prináša to, že písomná zdravotná dokumentácia sa sprístupňuje znalcovi prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako aj nové oprávnenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a to sprístupniť údaje z písomnej zdravotnej dokumentácie znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku na podnet samotného poskytovateľa. Tieto novinky si bližšie priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Keďže v súčasnej dobe je potrebné rozlišovať vedenie zdravotnej dokumentácie v elektronickej podobe teda v elektronickej zdravotnej knižke pacienta a vedenie v klasickej písomnej forme, aj režim poskytovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je závislý od konkrétnej formy. Základným právnym predpisom týkajúcim sa sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je zákon o zdravotnej starostlivosti. Konkrétne v § 25 nachádzame ustanovenia týkajúce sa režimu sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie. Toto ustanovenie zákona nás v prípade sprístupnenia údajov samotným pacientom na základe údajov z jeho elektronickej zdravotnej knižky odkazuje na zákon o zdravotníckom informačnom systéme. Avšak čo sa týka režimu sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie vedenej v písomnej forme, § 25 zákona o zdravotnej starostlivosti upravuje, že písomná dokumentácia sa sprístupňuje formou nahliadnutia vymedzenému okruhu osôb. Novelizácia zákona účinná od 1. mája 2021 priniesla novinky práve aj v tejto oblasti.

ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA V PÍSOMNEJ VS. ELEKTRONICKEJ FORME

Keďže v súčasnosti sa má zdravotná dokumentácia viesť prioritne v elektronickej zdravotnej knižke pacienta, za dôležité pre pripomenutie považujeme uviesť kedy sa zdravotná dokumentácia ešte vedie v písomnej forme.

Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme, ak:

a) to zákon vyžaduje (písomné formy informovaného súhlasu podľa § 6 ods. 5),

b) je nefunkčný informačný systém poskytovateľa alebo je nefunkčný národný zdravotnícky informačný systém, alebo

c) ide o zdravotné záznamy nad rámec elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke.

Taktiež zdravotná dokumentácia sa môže viesť u poskytovateľa v písomnej forme aj v prípade, že poskytovateľ z dôvodov hodných osobitného zreteľa nemôže viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke (napríklad oblasť bez internetového pripojenia).

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete o sprístupňovaní údajov z písomnej zdravotnej dokumentácie znalcovi prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako aj o novom oprávnení pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a to sprístupniť údaje z písomnej zdravotnej dokumentácie znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku na podnet samotného poskytovateľa.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1163)