mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou - aké zmeny nastali od 1.mája 2021?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   13.5.2021

Parlament ešte minulý rok prijal novelu zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aj keď bola novela prijatá už minulý rok, niektoré ustanovenia nadobudli účinnosť až 1. mája tohto roka. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien účinných od 1. mája 2021, ktoré táto novela zákona priniesla.

ZMENY VO VÝKONE DOHĽADU NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU V PRÍPADE ÚMRTIA OSOBY

Novela zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ZP a dohľade nad ZS“) priniesla veľké zmeny vo vzťahu k výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj ako „ZS“). V prípade úmrtia osoby sa stanovuje povinnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) vykonať dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na mieste, získavať informácie z originálu zdravotnej dokumentácie a zistiť skutočný stav materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Z dôvodovej správy k novele zákona vyplýva, že cieľom tejto povinnosti je to, aby pri výkone dohľadu neunikli ÚDZS skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie prípadu. Dovtedy totižto ÚDZS vykonával dohľad na diaľku, čím mu mohli uniknúť skutočnosti, ktoré by pri výkone dohľadu na mieste boli zjavné.

Zároveň sa vo vzťahu k výkonu dohľadu nad ZS v prípade úmrtia osoby stanovuje, že prizvanou osobou, tzv. konzultantom úradu musí byť osoba v postavení znalca. Prizvaný znalec má mať odbornú spôsobilosť v tých pracovných činnostiach, v ktorých sa má vykonávať dohľad nad poskytovaním ZS. ÚDZS zašle znalcovi kópiu zdravotnej dokumentácie a určí mu lehotu na vypracovanie znaleckého posudku.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aké zmeny nastali v oblasti podávania podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a aké nové práva vo vzťahu k tomu boli priznané dotknutým osobám, resp. ich blízkych osobám.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1083)