mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Pre lekárov a lekárnikov: Veľký prehľad potenciálnych sankcií týkajúcich sa e-ZDRAVIA

Ivan Humeník   |   3.5.2018

Trochu teórie o účele sankcií (nielen) v e-ZDRAVÍ

Nepochybným „prínosom“ spustenia ostrej prevádzky e-ZDRAVIA je minimálne to, že sa o ňom začali viesť intenzívne diskusie, ktoré už nemajú len teoretickú príchuť. Úvodzovky na slove „prínos“ sú samozrejme zámerné, pretože v kontexte stavu fungovania e-ZDRAVIA a jeho legislatívneho rámcovania sa jedná jednoznačne o ukážkovú ambivalenciu. Skutočnosť ostrého spustenia zmobilizovala aj stavovské a záujmové združenia zdravotníckych pracovníkov, či poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Cieľom tohoto článku však nie je hodnotiť úspešnosť či (doterajšiu?) nedokonalosť projektu e-ZDRAVIE, ale zamerať sa na rýdzo právny pohľad na vec.

Je jasné a legitímne, že štát jednotlivých účastníkov (úmyselne sa vyhýbam označeniu „hráčov“, keďže v kontexte e-ZDRAVIA poskytovatelia a zdravotnícki pracovníci musia hrať zápas, o ktorý zdá sa, nemajú záujem) zdravotníckeho systému k plneniu ním stanoveného všeobecne prospešnému cieľu zaväzuje aj prostredníctvom právnej normy.

Taktiež je zvykom, že ak normotvorca stanoví právnu povinnosť, tak hneď aj koncipuje sankciu za jej porušenie a určí orgán, ktorý na plnenie uloženej povinnosti dohliada. Cieľom takejto koncepcie je odstrašenie povinného subjektu od porušenia povinnosti. Účelom trestania je (mala by byť) primárne prevencia a v druhom rade aj represia. Sankcie a pokuty by mali byť primerané dôležitosti právnej povinnosti, dodržiavanie ktorej strážia.

Stručne opísaný koncept je možné sledovať aj pri úprave povinností, ktorými štát zaväzuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a zdravotníckych pracovníkov (ZP) súvisiacich s fungovaním e-ZDRAVIA. Účastníci diskusií na tému e-ZDRAVIA už niekoľko mesiacov evidujú aj otázniky týkajúce sa proporcionality hroziacich sankcií za nedodržanie povinností e-ZDRAVIA. Z vlastnej skúsenosti dodávam, že prekvapenia týkajúce sa hroziacich sankcií neboli len na strane PZS či ZP, ale aj na strane štátnych orgánov, v kompetencií ktorých e-ZDRAVIE ako také je.

V rámci odbornej interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi a poskytovateľmi stále zisťujeme, že sa typy a výška sankcií chápe zmätočne a osoby, ktorých sa bezprostredne týkajú, v nich stále nemajú dostatočný prehľad. Na vrub MZ SR a Národnej rade SR ide to, že tak silný výbuch zdravotníckej legislatívnej kreativity, ako sme mohli sledovať v priebehu roku 2017, tu už dlho nebol. Nemuselo by to byť zlé, ak by sa často nenovelizovali predpisy, ktoré v čase ich novelizovania ešte nestihli nadobudnúť ani účinnosť. Tento stav vedie ku strate orientácie „čo a v akom rozsahu bude platiť“ nielen u PZS a ZP, ale aj u osôb, ktoré sa poznaním a výkladom práva živia. Príkladom je posledný legislatívny počin – zákon o radiačnej ochrane (prijatý v NR SR 13.03.2018), ktorý mimo iného novelizoval aj zákon č. 578/2004 Z.z. a (čiastočne) odstránil riziko zrušenia registrácie ZP v prípade nepoužívania elektronického preukazu.

Povinnosti PZS a ZP v e-ZDRAVÍ a na to naviazané sankcie

V prvom rade je dôležité uviesť, že úprava povinností týkajúca sa e-ZDRAVIA je obsiahnutá vo viacerých právnych predpisoch a to predovšetkým: 

  1. obsah elektronickej zdravotnej knižky, prístup jednotlivých osôb do nej, rozsah elektronických záznamov nájdeme v zákone 153/2013 Z.z.
  2. stanovenie povinností pre PZS a ZP týkajúcich sa e-Zdravia nájdeme v zákone 578/2004 Z.z. (hlavne § 79 a § 80), ale aj v zákone 362/2011 Z.z. (povinnosti týkajúce sa preskripčných a medikačných záznamov) a čriepky úpravy sú aj v zákone č. 576/2004 Z.z., ale aj v 581/2004 Z.z.

Pre komplexné pochopenie rozsahu povinností PZS a ZP teda nepostačuje oboznámenie sa iba so zákonom č. 153/2013 Z.z., alebo len oboznámenie sa s povinnosťami upravenými v zákone č. 578/2004 Z.z.. Reálny obsah povinností  PZS a ZP špecifikovaných v 578/2004 Z.z. vytvára svojimi požiadavkami zákon 153/2013 Z.z.. Dôležité je preto poznať vzájomnú interakciu medzi vyššie uvedenými právnymi predpismi. Jeden vytvára rámec, druhý tento rámec napĺňa obsahom.

V druhom rade je dôležité upozorniť na diferenciáciu povinností podľa toho, či ich zákonodarca viaže na osobu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (primárne uvedené v § 79 zákona č. 578/2004 Z.z.) alebo na osobu zdravotníckeho pracovníka (ktorý je vždy fyzickou osobou).

Keďže pre najjednoduchšie pochopenie základného diapazónu povinností poslúži ich vymenovanie, tak v nasledujúcej časti uvedieme výpočet povinností rozdelený na vyššie naznačené skupiny, pričom pri každej z nich pripojíme aj informáciu o hroziacej sankcii. Ku každej povinnosti uvedieme aj odkaz na dotknuté zákonné ustanovenie.

(Počet prečítaní: 2861)