mediPRÁVNIK chráni už 1799 ambulancií a lekární.

Poskytovatelia sa nedobrovoľného prevádzkovania pohotovosti po 1. júli obávať nemusia

Jana Bajužík Böszörményi   |   26.6.2018

Dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby (APS) bude od 1. júla pre pacientov na Slovensku zabezpečená, pokrytých bude viac ako 80 percent pevných bodov APS. Ubezpečila o tom ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská po pondelkovom stretnutí so zástupcami Slovenskej lekárskej komory, Asociácie súkromných lekárov, Asociácie nemocníc Slovenska, s hlavnými odborníčkami MZ SR pre odbor pediatrie a všeobecného lekárstva. Podľa právnika Ivana Humeníka z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS nejde v prípade zmeny spôsobu poskytovania starostlivosti o novinku. Už v novembri minulého roka došlo na základe novely Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti k „prestavbe“ pohotovostí. Podľa jeho slov, pôvodní poskytovatelia Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktorí sa nezúčastnili výberového konania sa nedobrovoľného prevádzkovania obávať nemusia.

Doteraz boli podľa jeho slov pohotovosti upravené ako LSPP (v ambulancii) a ústavná pohotovostná služba – urgentný príjem (v nemocnici). Oba typy fungovali v podstate nepretržite, pričom ambulantná pohotovosť bola určená tým pacientom, ktorí neboli akútni, napríklad horúčky, alergické reakcie, malé poranenia a podobne. Naopak, nemocničná pohotovosť sa zaberala neodkladnou zdravotnou starostlivosťou pri život a zdravie ohrozujúcich situáciách, ako napríklad ťažších zraneniach, zlomeninách, podozreniach na infarkt, či mŕtvicu.

„Dvere LSPP aj ústavnej pohotovostnej služby boli otvorené pacientom celú noc až do rána. To bolo v mnohých prípadoch neproduktívne, nakoľko väčšina z nich prišla podvečer, respektíve večer do 22.00 h a v nočných hodinách chodilo naozaj minimum pacientov. Aj to bol dôvod na prijatie novej právnej úpravy,“ vysvetlil Humeník.

Pohotovostná služba sa rozdelí na pevnú a doplnkovú

Pevná pohotovostná služba bude poskytovaná v rámci tzv. pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby a bude fungovať v takmer každom jednom okresnom meste. „Takáto pevná sieť musí byť povinne vytvorená a v rámci nej sú organizátori povinní zabezpečiť ambulantnú pohotovosť v každý pracovný deň od 16.00 h do 22.00 h a v dňoch pracovného pokoja, počas víkendov a sviatkov od 7.00 h do 22.00 h. Pacienti sa však nemusia báť, že ich nebude po 23.00 h mať kto ošetriť. Po tomto čase im bude plne k dispozícii ústavná pohotovosť – nemocnica,“ uviedol Humeník.

Doplnková služba sa od tej pevnej líši podľa Humeníka najmä v tom, že je vytvorená na dobrovoľnej báze a to hlavne tam, kde nebude stačiť pevná pohotovostná služba. „Čo sa týka časovej dostupnosti doplnkovej služby, tá môže byť počas pracovných dní prístupná bez časového obmedzenia – hoc aj nepretržite, pričom zákon stanovuje jednu podmienku - minimálne dve hodiny musí byť dostupná v čase ´prevádzkovania´ pevnej služby, t.j. minimálne dve hodiny doplnkovej služby musia spadať do času od 16.00 h do 22.00 h počas pracovných dní, a od 7.00 h do 22.00 h počas dní pracovného pokoja. Na to, aby organizátor mohol prevádzkovať aj tento druh pohotovostnej služby, musí mať vydané povolenie,“ skonštatoval Humeník. Zriadenie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby podlieha aj územným obmedzeniam – riadi sa podľa spádového územia, v ktorom je pevný pod.

Od júla ambulancie pevnej pohotovostnej služby už len po novom

„Ak prevádzkovateľ LSPP Ministerstvu zdravotníctva SR nepodal žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, jeho súčasné povolenie bude platné len do 30. júna 2018, čo znamená, že od 1. júla 2018 povolenie na prevádzkovanie LSPP stráca platnosť a preto prevádzkovateľ LSPP nebude považovaný za takzvaného  organizátora podľa novej právnej úpravy,“ zdôraznil Humeník.

Avšak, ako povedal, výnimka sa vždy nájde. Zo zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vyplýva, že na to, aby niekomu mohol byť priznaný ´titul´ organizátor, musí úspešne absolvovať výberové konanie. „Momentálne do 1. augusta 2018 je možné podať prihlášku do vyhláseného výberového konania (http://www.health.gov.sk/Clanok?vyhlasenie-vk-prevadzkovanie-pevnej-pohotovostnej-sluzby),“ doplnil Humeník.

Povinnosti prevádzkovať ambulantnú pohotovosť sa netreba obávať

V prípade, že sa organizátorovi nepodarí plne zabezpečiť pohotovostnú službu sa podľa právnika poskytovatelia LSPP, ktorí nepodali prihlášku do výberového konania nemusia obávať toho, že budú musieť nedobrovoľne prevádzkovať ambulantnú pohotovosť od júla 2018. „Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti myslí aj na situáciu, keď sa pre daný pevný bod nepodarí zabezpečiť žiadneho organizátora, napríklad vo výberovom konaní v prvom, alebo druhom kole žiaden uchádzač nebol pre daný pevný bod úspešný, respektíve, ak sa žiaden uchádzač neprihlásil. Vtedy Ministerstvo zdravotníctva SR pre daný v tomto prípade nezabezpečený pevný bod určí po vzájomnej dohode a vydá povolenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby inému organizátorovi, poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavnú pohotovostnú službu v danom spádovom území, alebo poskytovateľovi poskytujúcemu všeobecnú ambulantnú starostlivosť, ak by mohla byť vážnym spôsobom ohrozená dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlil Humeník.

Dočasne možno prevádzkovať pohotovosť aj na inom mieste

Čo sa týka poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, v polovici júna 2018  sa schválila novela zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá do zákona ´vsunula´ ustanovenie, ktoré hovorí, že povolenie na dočasné prevádzkovanie môže byť vydané aj poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre spádové územie tohto pevného bodu aj s iným miestom prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. „Znamená to, že napríklad ak je pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby určený ako pevný bod Košice, poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti môže dočasne prevádzkovať ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v Košickej Belej, ktorá patrí do okresu Košice-okolie,“ uviedol Humeník.

Prechodné ustanovenia zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti hovoria v spojitosti s dočasným povolením aj o poskytovateľoch LSPP. Podľa týchto ustanovení môže Ministerstvo zdravotníctva po dohode s poskytovateľom lekárskej služby prvej pomoci vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v spádovom území tohto pevného bodu, najdlhšie do 30. júna 2018. Poskytovateľ sa však nepovažuje za organizátora. „V týchto prípadoch môže byť po dohode s poskytovateľom LSPP tomuto poskytovateľovi vydané poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby, avšak len do 30. júna 2018,“ zdôraznil Humeník s tým, že takéto povolenie na dočasné prevádzkovanie je vydávané len v prípade, ak by mohla byť vážnym spôsobom ohrozená dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom nemôže ísť o príkaz či nariadenie, ale má ísť podľa slov zákona o vzájomnú dohodu.

Neúspešní vo výberovom konaní nemôžu ďalej prevádzkovať pohotovosť

Tí, ktorí neuspeli vo výberovom konaní, podľa právnika nemôžu prevádzkovať ďalej pohotovosť. „Prevádzkovanie pohotovostnej služby je naviazané na úspešné absolvovanie výberového konania. Znamená to, že ak by poskytovateľ doterajšej LSPP, ktorý bol neúspešným kandidátom na získanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby a ktorému nebolo vydané dočasné povolenie naďalej poskytoval pohotovostnú starostlivosť, konal by po 30. júni v rozpore so zákonom,“ dodal Humeník.

(Počet prečítaní: 2778)