mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Rezidentský program – lekári, toto sa zmení

Jana Böszörményiová   |   17.5.2018

V marcovom príspevku (Zákaz materskej a rodičovskej dovolenky pre mladých rezidentských lekárov?) sme vám priniesli informáciu o legislatívnom konaní (2. čítanie), v ktorom sa nachádza zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Poďme sa pozrieť na to, aké zmeny by mali nastať v súčasnej úprave rezidentského programu a aké sankcie rezidentom hrozia.

Čo je „rezidentský program“?

Tento pojem je mnohým ľudom známy z prostredia amerických medicínskych seriálov či filmov. V roku 2014 bol „spustený“ aj u nás. Podstatou rezidentského programu je zaradenie daného zdravotníckeho pracovníka (lekára) do špecializačného štúdia, ktoré je až do úspešného absolvovania špecializačnej skúšky financované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na „oplátku“ sa rezident zaviaže, že po skončení rezidentského programu neodíde do zahraničia, ale ostane na Slovensku a bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v odbore, ktorý „vyštudoval“. No výber špecializačných odborov nebol najväčší – do úvahy prichádzalo len všeobecné lekárstvo a pediatria (všeobecné lekárstvo pre deti a dorast).

Taktiež pomerne obmedzujúcim faktorom „pre“ rezidentský program bolo limitovanie dĺžky prerušenia špecializačného štúdia, a to najviac na 2 roky súvisle. To bolo „kameňom úrazu“ hlavne pre mladých lekárov (lekárky), ktoré chceli ísť na materskú či rodičovskú dovolenku. 

Čo by sa malo zmeniť?

V prípade, že novelu zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti parlament schváli a podpíše prezident, limitácia dĺžky prerušenia špecializačného štúdia by mala vymiznúť zo zákona. Nová práva úprava nebude toto prerušenie obmedzovať.

Taktiež sa rozšírili dôvody, pre ktoré sa bude môcť špecializačné štúdium prerušiť  - to znamená, že okrem dôvodu dočasnej práceneschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky sa štúdium bude môcť prerušiť aj pre iné dôvody hodné osobitného zreteľa (napr. choroba člena rodiny, blízkeho človeka, nešťastie v rodine a pod.). 

Ďalšia významná zmena sa týka samotných špecializačných odborov. Po novom by do zoznamu rezidentských odborov mali pribudnúť ďalšie, a to konkrétne anesteziológia a intenzívna medicína, urgentná medicína a detská psychiatria.

Novinkou je aj povinnosť v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia označiť samosprávny kraj, v ktorom bude po „doštudovaní“ pôsobiť. Tento ním určený kraj bude rezidentovi pomáhať pri hľadaní obvodu, v ktorom bude rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom po ukončení štúdia.

Pozor na hroziace sankcie

Návrh novely zákona okrem tých „dobrých správ“ obsahuje aj „zlé správy“ a to nastavenie pokút. Poďme si povedať, prečo/začo rezidenti budú pokutovaní.

Ministerstvu zdravotníctva SR bude musieť uhradiť:

  • rezident sumu 5000 EUR za každý začatý rok rezidentského štúdia, ak rezident úspešne neukončil rezidenčné štúdium alebo sa neprihlásil na špecializačnú skúšku v lehote do 14 dní od splnenia podmienok určených v špecializačnom študijnom programe,
  • zdravotnícky pracovník sumu 5000 EUR za každý rok rezidentského štúdia, ak tento zdravotnícky pracovník po úspešnom ukončení rezidentského štúdia nezačal poskytovať zdravotnú starostlivosť do 12 mesiacov od úspešného vykonania špecializačnej skúšky,
  • zdravotnícky pracovník sumu 5000 EUR za každý rok rezidentského štúdia, ak tento zdravotnícky pracovník po úspešnom ukončení rezidentského štúdia neposkytoval zdravotnú starostlivosť najmenej 5 rokov počas 7 rokov od úspešného absolvovania štúdia.

Povinnosť zaplatiť túto „pokutu“ nie je absolútna. Rezident/zdravotnícky pracovník, ktorý úspešne ukončil rezidentské štúdium nebude musieť túto sumu zaplatiť vtedy, ak:

  • rezident prestal spĺňať jednu z podmienok na výkon zdravotníckeho povolania – zdravotnú spôsobilosť,
  • rezident neposkytoval zdravotnú starostlivosť v určenej lehote ( do 12 mesiacov/najmenej 5 rokov počas 7 rokov) z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
  • Ministerstvo zdravotníctva SR pozastavilo poskytovanie finančných prostriedkov na rezidentské štúdium.

Odkedy by mali byť zmeny účinné?

Návrh novely zákona „pracuje“ s dátumom účinnosti od 1. augusta 2018.

(Počet prečítaní: 9047)