mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Sankcie súvisiace s eZDRAVÍM: Aké sú povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti?

Ivan Humeník   |   15.5.2018

V minulej časti tohto seriálu (Sankcie súvisiace s eZDRAVÍM: Aké sú povinnosti zdravotníckeho pracovníka?) sme sa zamerali na konkrétne povinnosti zdravotníckych pracovníkov a na prehľad pokút, ktoré hrozia za ich porušenie. Téma tohto príspevku bude rovnaká, no s malým rozdielom - zameriame sa na povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti priamo súvisiace s eZDRAVÍM sú nasledovné (povinnosti uvádzame v zjednodušenej podobe, nepredstavujú vernú citáciu dotknutej časti zákona):

  • používať informačný systém, ktorý má overenie zhody, povinnosť je upravená v § 79 ods. 1 písm ze/) zákona č. 578/2004 Z.z. a za jej porušenie uloží orgán ktorý vydal PZS povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia (samosprávny kraj alebo MZSR) sankciu až do 663 € (§ 82 ods. 1 písm. a/);
  • zaobstarať a používať technické zariadenia slúžiace na autentizáciu, povinnosť je upravená v § 79 ods. 1 písm zf/ zákona č. 578/2004 Z.z. a za jej porušenie uloží orgán ktorý vydal PZS povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia (samosprávny kraj alebo MZSR) sankciu až do 663 € (§ 82 ods. 1 písm. a/); 
  • zapisovať a aktualizovať údaje v pacientskom sumári, povinnosť je upravená v § 79 ods. 1 písm zg/ zákona č. 578/2004 Z.z.. Rozsah tejto povinnosť je diferencovaný podľa typu PZS. PZS s ktorým má pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti má zákonom 153/2013 Z.z. uložený najširšiu záznamovú povinnosť (viď § 6 ods. 2 zákona 153/2013 Z.z.). Iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (napríklad poskytovateľ špecializovanej ZS) zapisuje len záznamy o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a vytvára preskripčný, prípadne medikačný záznam. Za porušenie tejto povinnosti uloží orgán ktorý vydal pre PZS povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia (samosprávny kraj alebo MZSR) sankciu až do 663 € (§ 82 ods. 1 písm. a/);
  • bezodkladne po poskytnutí ZS (ambulantnej ako aj ústavnej) vytvoriť elektronický záznam do EZKP, povinnosť je upravená v § 79 ods. 1 písm zh/ a zi/) zákona č. 578/200 Z.z.. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípady utajených pôrodov. Za porušenie tejto povinnosti uloží orgán ktorý vydal pre PZS povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia (samosprávny kraj alebo MZSR) sankciu až do 663 € (§ 82 ods. 1 písm. a/); 
  • neumožniť prístup k elektronickému záznamu v EZKP osobe, ktorej sa poskytuje ZS v obore psychiatria/klinická psychológia, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo jej liečbu, povinnosť je upravená v § 79 ods. 1 písm zj/). Za porušenie tejto povinnosti uloží orgán ktorý vydal pre PZS povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia (samosprávny kraj alebo MZSR) sankciu až do 663 € (§ 82 ods. 1 písm. a/);
  • osoba ktorá vydáva liek je podľa § 121 ods. 3 písm. d) zákona o liekoch povinná bezodkladne vytvoriť dispenzačný záznam podpísaný elektronickým podpisom v elektronickej zdravotnej knižke o vydanom humánnom lieku, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, dietetickej potravine, ktorá je uvedená v zozname kategorizovaných dietetických potravín, alebo zdravotníckej pomôcke, ktorá je uvedená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ak je dietetická potravina alebo zdravotnícka pomôcka uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia. Za porušenie tejto povinnosti hrozí sankcia vo výške 500 € – 25.000 €, ktorú ukladá samosprávny kraj (§ 138 ods. 5 písm bc) v spojení s § 138 ods. 35 zákona o liekoch).

Všetkému je raz koniec

Poslednou otázkou, ktorú je potrebné zodpovedať je, či zákon upravuje maximálne lehoty na začatie správneho konania v prípade, ak poskytovateľ či zdravotnícky pracovník poruší zákon.

V § 83 ods. 1 nachádzame limitáciu tejto doby. Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď orgán príslušný na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona zistil porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Možnosť „vyvinenia sa“

Zákon o poskytovateľoch upravuje aj možnosť takzvanej exkulpácie (§ 82 ods. 14), teda zbavenia sa zodpovednosti za porušenie povinnosti, pokiaľ zodpovedný subjekt preukáže naplnenie osobitných kvalifikovaných dôvodov, ktoré zákon definuje. Tejto zodpovednosti sa osoba zbaví, ak preukáže, že v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohla ovplyvniť svojím konaním, nemohla splniť povinnosti, za ktoré možno uložiť pokutu podľa tohto zákona. Zbavením sa zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť osôb túto povinnosť dodatočne splniť po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa osoba zbaví tejto zodpovednosti. Zákon nijakým spôsobom pojem „mimoriadne okolnosti“ nevykladá, preto sa môže chápať široko ako okolnosť, ktorej vznik poskytovateľ nemohol ovplyvniť, nemohol jej zabrániť. Jej výklad bude v rozumnej miere závisieť od správnej úvahy správneho orgánu.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného výpočtu povinností, zákonodarca si poisťuje plnenie úloh ktoré majú poskytovatelia a zdravotnícki pracovnici v súvislosti s eZDRAVÍM. Pozitívnym posunom je zmiernenie asi najprísnejšej sankcie, ktorá hrozila zdravotníckym pracovníkom za nepoužívanie elektronického preukazu.

(Počet prečítaní: 2663)