mediPRÁVNIK chráni už 1616 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Sankcie súvisiace s eZDRAVÍM: Aké sú povinnosti zdravotníckeho pracovníka?

Ivan Humeník   |   10.5.2018

V minulej časti „sankciového“ seriálu (Pre lekárov a lekárnikov: Veľký prehľad potenciálnych sankcií týkajúcich sa e-ZDRAVIA) sme vám priniesli úvod do sankcií súvisiacich s eZDRAVÍM, ako aj prehľad právnych predpisov, ktoré upravujú povinnosti týkajúce sa eZDRAVIA. Tu sa pozrieme už na konkrétne povinnosti zdravotníckych pracovníkov a na prehľad pokút, ktoré hrozia za ich porušenie.

Poďme na tie sankcie ...

Povinnosti zdravotníckeho pracovník priamo súvisiace s e-ZDRAVÍM sú nasledovné (povinnosti uvádzame v zjednodušenej podobe, nepredstavujú vernú citáciu dotknutej časti zákona):

  • chrániť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (zničenie, strata…), povinnosť je upravená v § 80 ods. 1 písm g/ zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a za jej porušenie MZ SR uloži pokutu až do výšky 200 € (§ 82 ods. 76 písm. e/);
  • oznámiť bezodkladne stratu, odcudzenie alebo zničenie na NCZI, povinnosť je upravená v § 80 ods. 1 písm h/ zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a za jej porušenie MZ SR uloží pokutu až do výšky 200 € (§ 82 ods. 76 písm. e/); 
  • uviesť v žiadosti o vydanie EPZP pravdivé a úplné údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom, povinnosť je upravená v § 80 ods. 1 písm i/ zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a za jej porušenie MZ SR uloží pokutu až do výšky 200 € (§ 82 ods. 76 písm. e/);
  • používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a používať technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme. Táto povinnosť je upravená v § 80 ods. 1 písm k/ zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a za jej porušenie MZ SR uloží pokutu až do výšky 3.300 € a súčasne rozhodnutie o uložené pokuty zašle príslušnej zdravotníckej komore (§ 82 ods. 5 psím. b/). Zdravotnícka komora musí takémuto zdravotníckemu pracovníkovi (ktorému bola uložená pokuta) zrušiť registráciu v registri zdravotníckych pracovníkov.
  • predpisujúci lekár je povinný pri predpisovaní humánneho lieku, humánneho lieku s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vytvoriť preskripčný záznam podpísaný elektronickým podpisom v elektronickej zdravotnej knižke (spolu aj s povinnosťou storna preskripčného záznamu z dôvodu opravy chýb na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze). Táto povinnosť je upravená v § 119 ods. 12 písm. h/ zákona č. 362/2011 Z.z.) a sankciu za jej porušenie vo výške od 300 EUR do 35 000 ukladá ŠÚKL;
  • ošetrujúci lekár, ktorý ordinoval podanie humánneho lieku pacientovi, je povinný bezodkladne po podaní tohto lieku vytvoriť medikačný záznam podpísaný elektronickým podpisom v elektronickej zdravotnej knižke. Táto povinnosť je upravená v § 121a zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a sankciu za jej porušenie vo výške od 300 € do 35.000 € ukladá ŠÚKL;
  • sestra je povinná po predpise zdravotníckej pomôcky vytvoriť preskripčný záznam, táto povinnosť je upravená nie úplne explicitne, ale na druhej strane jej porušenie zákon explicitne postihuje v § 138 ods. 28 písm. o) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a sankciu za jej porušenie vo výške od 300 € do 35.000 € ukladá ŠÚKL.

Zmiernenie sankcie parlamentom

Dobrou správou je, že parlament v rámci schváleného zákona o radiačnej ochrane (z 13.03.2018) prijal zmenu zákona č. 578/2004 Z.z. a od 1.4.2018 už za porušenie povinnosti používať elektronický preukaz a technické vybavenie nebude hroziť sankcia 3.300 € a zrušenie registrácie v komore. Po novom bude za porušenie tejto povinnosti MZSR môcť (nebude to musieť urobiť povinne) uložiť sankciu až do výšky 200 €.

(Počet prečítaní: 2212)