mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Doplnenie minimálnych štandardov vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Mgr. Michal Novák   |   26.7.2019

Ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa výnos ustanovujúci minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.

V predkladanom návrhu sa dopĺňajú minimálne štandardy schválené Akreditačnou komisiou na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v období rokov 2014 až 2019 pre zdravotnícke povolania:
-       lekár (gerontopsychiatria, sexuológia, expertná kolposkopia, klinická
        osteológia, somnológia),
-       zubný lekár (choroby slizníc ústnej dutiny a parodontu),
-       sestra (ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ošetrovateľská
        starostlivosť o chronické rany),
-       zdravotnícky záchranár (starostlivosť o kriticky chorých),
-       praktická sestra (asistencia v záchrannej zdravotnej službe),
-       zdravotnícky laborant (vyšetrovacie metódy v hematológii a
        transfúziológii, vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii),
-       psychológ (látkové a nelátkové závislosti),
-       liečebný pedagóg (látkové a nelátkové závislosti, psychosociálna
        rehabilitácia, včasná intervencia),
-       sanitár (asistencia v záchrannej zdravotnej službe)
 
Taktiež sa inovuje minimálny štandard pre špecializačný študijný program všeobecné lekárstvo a ustanovuje sa rozsah a obsah doplnkovej odbornej prípravy na získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pre lekárov vo vybraných špecializačných odboroch.
 
Predmetným opatrením dôjde aj k úprave v nadväznosti na zmenu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorou sa zdravotnícke povolanie zdravotnícky asistent nahradilo zdravotníckym povolaním praktická sestra.
 
Zdroj: slov-lex.sk

(Počet prečítaní: 2708)