mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Lekári, kredity v jednotlivých špecializáciách sa Vám po novom sčítavajú

Katarína Tomková   |   4.4.2019

Jednou zo zásadných zmien, ktorú priniesla nová vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (účinná od 15.3.2019) je sčítavanie kreditov získaných za sústavne vzdelávanie v jednotlivých špecializačných odboroch.

Ak lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti vo viacerých špecializačných odboroch súčasne, kredity získané za sústavné vzdelávanie v týchto špecializačných odboroch sa mu sčítajú. Zdravotníckym pracovníkom sa nehodnotí sústavné vzdelávanie v každej špecializácii osobitne.

Podľa vyjadrenia Slovenskej lekárskej komory zverejneného na jej  webovej stránke sa nehodnotí sústavné vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti. Kredity získané za sústavné vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti sa započítajú k špecializačnému odboru, na ktorý certifikovaná pracovná činnosť nadväzuje. Z novej vyhlášky súčasne vyplýva, že sa nehodnotí prax.

V súčasnosti lekárom postačuje v rámci sústavného vzdelávania získať za hodnotené obdobie najmenej 90 kreditov, namiesto pôvodných 250 kreditov.

Sčítavanie kreditov sústavného vzdelávania sa týka nie len lekárov, ale aj ďalších zdravotníckych pracovníkov. Rovnako došlo k zníženiu počtu kreditov ďalším zdravotníckym pracovníkom.

Vyhláška je dostupná: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/74/20190315

(Počet prečítaní: 3476)