mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.

Nezabúdajte, interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je stále aktuálnou povinnosťou ambulancií

Mgr. Lenka Kavarniková   |   9.11.2023

Od 1.1.2020 je účinná vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (vyhláška č. 444/2019 Z.z.). Táto vyhláška prináša pre poskytovateľov povinnosti, na základe ktorých by mali zabezpečiť bezpečnosť pacientov. Vzhľadom na rozsiahlosť danej problematiky sa v tomto článku zameriame len na poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. V článku sa dozviete, aké oblasti sa hodnotia v rámci bezpečnosti pacientov pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Taktiež v ňom nájdete naše odporúčania ako splniť požiadavky obsiahnuté vo vyhláške.

Čo je vlastne bezpečnosť pacienta?

Bezpečnosť pacienta môžeme charakterizovať ako predchádzanie nežiadúcim udalostiam počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Cieľom bezpečnosti pacienta je minimalizovať poškodenie jeho zdravia.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je podľa dôvodovej správy k vyhláške č. 444/2019 Z.z. systém na identifikáciu, analýzu, riadenie a predchádzanie nežiadúcich udalostí súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v dôsledku ktorých môže dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zhoršeniu zdravotného stavu pacienta alebo k prípadnému poškodeniu zdravia pacienta. Poskytovateľ hodnotí sám seba prostredníctvom interného systému, pričom má preddefinované minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Cieľom je zabránenie zbytočným chybám, učenie sa z vlastných chýb, ako aj tvorba stratégií na predchádzanie nežiadúcich udalostí. Správanie sa jednotlivca a kolektívu založené na neustálom úsilí minimalizovať poškodenie pacienta, ku ktorému by mohlo prísť v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Klinický audit ako nástroj na sledovanie dodržiavania interného systému hodnotenia bezpečnosti pacientov

Klinický audit bol zavedený poslednou novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (z. č. 578/2004 Z.z.). Klinický audit je podľa zákona o poskytovateľoch systematické preverovanie a hodnotenie dodržiavania štandardných postupov pre výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov a interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Ide o nástroj na sledovanie zavedenia a dodržiavania interného systému hodnotenia bezpečnosti pacientov.

Oblasti, ktoré sa hodnotia v ambulantnej zdravotnej starostlivosti

U poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa podľa vyhlášky č. 444/2019 Z.z. hodnotí:

 •   bezpečná identifikácia pacientov,
 •   bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,
 •   optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 •   riešenie neodkladných stavov,
 •   bezpečná komunikácia,
 •   dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu,
 •   sledovanie spokojnosti pacientov,
 •   ordinačné hodiny a zastupiteľnosť.

Jednotlivé požiadavky pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti

1. Bezpečná identifikácia pacientov

Podľa vyhlášky si poskytovateľ prvú požiadavku, a to bezpečná identifikácia pacienta, splní v tom prípade, ak má vypracovaný postup:

 a) prvotného overenia identifikácie pacienta preukazom poistenca alebo elektronickým občianskym preukazom a postup následnej identifikácie pacienta v celom procese poskytovania zdravotnej starostlivosti a overenia identifikácie pacienta, ktorý nie je schopný potvrdiť vlastné identifikačné údaje,

  b) opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

2. Bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní

Druhú požiadavku v rámci bezpečnosti pri používaní liekov a ich uchovávaní si poskytovateľ splní, ak má vypracovaný:

  a) zoznam uchovávaných liekov,

  b) postup bezpečného uchovávania liekov,

  c) postup na určenie podmienok pri používaní a aplikácii liekov,

  d) postup na uchovávanie liekov podľa súhrnu charakteristických vlastností humánneho lieku, ktorý bol schválený pri registrácii lieku,

  e) postup na zavedenie systému priebežnej kontroly doby expirácie liekov,

  f) postup evidencie liekov,

  g) postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

3. Optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Tretiu požiadavku na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta v oblasti zavedenia optimálnych postupov hygieny rúk poskytovateľ splní v prípade, ak má:

  a) vypracovaný postup vstupného školenia a periodického školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov zdravotníckeho zariadenia v oblasti hygieny rúk a bariérovej starostlivosti,

  b) zabezpečené každé umývadlo hygienickými potrebami, dezinfekčnými prostriedkami a schémou správneho umývania a dezinfekcie rúk najmä na exponovaných miestach,

  c) zabezpečené dezinfekčné prostriedky k dispozícii v mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti a na ďalších rizikových miestach, kde sa manipuluje so zdravotníckymi pomôckami a pomôckami kontaminovanými biologickým materiálom,

  d) vypracovaný postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

4. Riešenie neodkladných stavov

Poskytovateľ si splní požiadavku v oblasti riešenia neodkladných stavov v tom prípade, ak má vypracovaný:

 a) postup pravidelných kontrol funkčnosti zdravotníckych pomôcok a prístrojov na riešenie neodkladných stavov vrátane sledovania doby expirácie liekov a vykonávania a evidencie zápisov o vykonaných kontrolách,

  b) plán školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa v poskytovaní prvej pomoci a v riešení neodkladných stavov minimálne dvakrát ročne,

  c) systém privolania odbornej pomoci pri vzniku neodkladného stavu a viditeľné označenie liniek tiesňového volania 112, 150, 155 a 158,

  d) postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

5. Bezpečná komunikácia

Poskytovateľ si splní požiadavku v oblasti bezpečnej komunikácie v tom prípade, ak má vypracovaný postup:

  a) na zabezpečenie dostatočného času na konzultáciu s pacientom tak, aby pacient mohol popísať svoj zdravotný stav a jeho súvislosti a mal možnosť klásť ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi otázky,

 b) na zabezpečenie poskytnutia informácií pacientovi v dostatočnom čase a takým spôsobom, aby pacient poskytnutým informáciám porozumel,

 c) použitia alternatívnych komunikačných techník medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom vrátane poskytnutia obrazových a písomných komunikačných a inštruktážnych pomôcok pre pacientov,

  d) sledovania a analýzy zistených nedostatkov pri komunikácii s pacientom,

  e) opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

6. Dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu

Poskytovateľ si splní požiadavku v oblasti dodržiavania práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu v tom prípade, ak má vypracovaný postup:

  a) transparentného a jednotného spôsobu informovania pacientov o ich právach,

  b) sledovania a vyhodnotenia dodržiavania práv pacientov,

  c) bezpečnej úschovy a uloženia cenných predmetov pacientov,

  d) opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

7. Sledovanie spokojnosti pacientov

Poskytovateľ si splní požiadavku v oblasti sledovania spokojnosti pacientov v tom prípade, ak má vypracovaný postup:

  a) pravidelného sledovania spokojnosti pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou,

  b) opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

8. Ordinačné hodiny a zastupiteľnosť

Poskytovateľ si splní požiadavku v  tejto oblasti v tom prípade, ak má vypracovaný postup:

  a) na zabezpečenie zrozumiteľného rozpisu ordinačných hodín dostupného pre pacientov na verejne prístupnom mieste alebo pri vstupe do ambulancie, vrátane zabezpečenia pravidelnej aktualizácie tak, aby boli zhodné so skutočným stavom,

  b) na zabezpečenie vyznačenia zmeny ordinačných hodín v dostatočnom predstihu, najneskôr do 24 hodín pred zmenou ordinačných hodín,

  c) na zabezpečenie dostupnosti informácií o ordinačných hodinách, ktoré obsahujú najmä:

 1.      meno a priezvisko lekára,
 2.      meno a priezvisko zdravotnej sestry,
 3.      mená a priezviská všetkých ostatných ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov na pracovisku,
 4.      špecializačný odbor,
 5.      začiatok a koniec ordinačných hodín,
 6.      určenie hodín, ktoré sú vyhradené pravidelným výkonom,
 7.      úplnú adresu pracoviska, telefonický kontakt a kontakt prostredníctvom elektronickej pošty,

 d) na zabezpečenie informácií počas neprítomnosti ošetrujúceho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka alebo počas dočasného prerušenia poskytovania zdravotnej starostlivosti o poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rámci jeho ordinačných hodín s uvedením jeho presného a úplného označenia, kontaktných údajov, ordinačných hodín a presnej adresy,

  e) opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Naše ďalšie odporúčania

Odporúčame pre poskytovateľov ambulantnej, ústavnej či záchrannej zdravotnej služby aby:

  a) prijali interné smernice, ktoré by určovali zamestnancom ako postupovať v konkrétnych prípadoch,

  b) preškoľovali svojich zamestnancov napríklad prostredníctvom kurzov,

 c) dávali pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti riadne poučenia a informované súhlasy pacientom, pričom poučenie by malo byť  zrozumiteľné a jednoduché na pochopenie; informovaný súhlas by mal obsahovať aj obrázky pre lepšie predstavu, a ak by pacientom bola zahraničná osoba, informovaný súhlas by mal byť v slovenskom jazyku ale aj v jazyku zahraničnej osoby.

Ide v podstate o nástroje, prostredníctvom ktorých si poskytovatelia splnia povinnosti, ktoré im ukladá právna úprava.

Ako môže vyzerať kontrola pri klinickom audite?

Pri klinickom audite príde poverený úradník MZ SR a zistí, či poskytovateľ má zavedené takéto kontrolné systémy, či pravidlá dodržiava a či svojich zamestnancov pravidelne interne školí. O výsledku klinického auditu sa urobí záver ktorý bude “zhoda” ak je všetko v poriadku, alebo “nesúlad” ak poskytovateľ nemá veci v poriadku.

Ak MZ SR na konci auditu vysloví zhodu, tak vydá danému poskytovateľovi certifikát na obdobie, ktoré bolo kontrolované. Výsledky klinického auditu bude MZ SR uverejňovať na svojom webe. Tieto informácie budú verejne dostupné a pacient tak bude môcť vidieť, či zariadenie, kam chce ísť, je v poriadku alebo má nedostatky a podľa toho zváži svoju návštevu.

Sankcie

Od 1.1.2021 je v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti možnosť uloženia sankcie pre poskytovateľa, ktorý:

 • nezaviedol interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta,
 • nedodržiava interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
 • nepodrobil sa výkonu klinického auditu v súlade s § 9d ods. 2 zákona o poskytovateľoch (teda neposkytol súčinnosť a podobne).

MZ SR môže za porušenie niektorej z vyššie uvedených povinností uložiť sankciu až do výšky 10 000 eur (§ 82 ods. 20 zákona o poskytovateľoch).

 

(Počet prečítaní: 3347)