Mediprávnik chráni už 509 ambulancií a lekární.

Ako liečiť pacienta, ktorý ma dlh na poistnom

Michal Novák  29.11.2018

Na akú zdravotnú starostlivosť má pacient nárok v prípade dlhu na poistnom? Stačí ak mu lekár poskytne iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť? Ako získať za zadlženého pacienta peniaze od zdravotnej poisťovne?

Kto je dlžníkom

Zákon o zdravotnom poistení považuje za dlžníka poistenca alebo platiteľa poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia  zoznamu dlžníkov pohľadávku preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, v celkovej sume vyššej ako 100 eur.

Čo obsahuje zoznam dlžníkov a kde ho hľadať?

V zozname dlžníkov je v prípade fyzickej osoby uvedené jej meno a priezvisko, trvalý pobyt (alebo prechodný pobyt), výšku pohľadávky a údaj o tom či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti. Zoznam dlžníkov uverejňuje zdravotná poisťovňa na svojom webovom sídle. Táto povinnosť vyplýva všetkým zdravotným poisťovniam priamo zo zákona. Zdravotné poisťovne sú taktiež povinné tento zoznam dlžníkov k dvadsiatemu ňu kalendárneho mesiaca aktualizovať.

Akú zdravotnú starostlivosť musíte zadlženému pacientovi poskytnúť?

Lekár je povinný poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosti v takom rozsahu, akoby nemal žiaden dlh v zdravotnej poisťovni za splnenia určitých predpokladov. Postačuje, aby bola splnená aspoň jedna zákonná podmienka. Prvou situáciou je situácia, keď dlžníkovi povolila zdravotná poisťovňa splátkový kalendár na dlžnú sumu zdravotného poistenia a dlžník zároveň plní všetky podmienky stanovené v tejto dohode o splátkach medzi ním a zdravotnou poisťovňou.

Druhým prípadom je situácia, kedy je dlžné poistné vymáhané od dlžníka v exekučnom konaní, dlžník ho uhrádza formou splátok a túto skutočnosť oznámil zdravotnej poisťovni. V tretej situácii ide o dlžníka, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia (platí v prípade právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov).

Ďalším prípadom kedy musíte poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť bez obmedzenia, je prípad kedy zadlžený pacient vzniesol námietku premlčania v súvislosti s uplatneným premlčaným nárokom na poistné alebo na vymáhanie poistného. Zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu musíte poskytnúť aj zadlženému pacientovi, ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba alebo ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné jeho zamestnávateľ.

Ak pacient, ktorý ma dlh na poistnom nespĺňa ani jednu z vyššie uvedených podmienok, ste ako lekár povinný poskytnúť mu iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Aká zdravotná starostlivosť sa rozumie pod pojmom neodkladná zdravotná starostlivosť stanovuje zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia
(Počet prečítaní: 575)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame