mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Za nesplnenie personálneho obsadenia ambulancie hrozia viaceré postihy

Mgr. Ján Pavlík   |   20.4.2021

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia okrem iného spĺňať nie len požiadavky na materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia, ale aj požiadavky súvisiace s personálnym obsadením zdravotníckeho zariadenia. Každý druh zdravotníckeho zariadenia má presné stanovené personálne obsadenie bližšie určené výnosom Ministerstva zdravotníctva. V prípade nesplnenia povinnosti, týkajúcich sa personálneho obsadenia zdravotníckeho zariadenia okrem pokuty, ktorú má povinnosť uložiť príslušný orgán, pripadajú do úvahy aj ďalšie postihy, ako napríklad vyhodnotenie Úradom pre dohľad, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá lege artis, prípadne aj zodpovednosť za škodu na zdraví pacienta. V nasledujúcich riadkoch si priblížime, ako je povinnosť personálneho obsadenia upravená zákonom a kde nájdete, aké štandardy musí spĺňať vaša ambulancia.

Jednou zo základných povinností uložených zákonom týkajúcich sa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je zabezpečiť, aby zdravotnícke zariadenie, v ktorom vykonávajú svoju činnosť, spĺňalo podmienky z hľadiska personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia. Zabezpečenie splnenia týchto povinností je podľa zákona naviazané na samotného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému v prípade nesplnenia zákonom stanovených podmienok môže príslušný orgán uložiť sankciu, ktorú predpokladá zákon. V závislosti od odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia sú podmienky pre materiálno-technické a personálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení odlišné, čo znamená, že neexistujú rovnaké pravidlá pre všetky zdravotnícke zariadenia, ale každé zdravotnícke zariadenie musí splniť presné požiadavky v závislosti od svojho zamerania.

V tomto článku sa venujeme predovšetkým časti týkajúcej sa personálneho zabezpečenia zdravotníckych zriadení. V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali problematike materiálno-technického zabezpečenia zdravotníckych zariadení, napríklad:

Prečítajte si tiež článok
Vo výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 (ďalej len ako „výnos č. 44/2008 Z.z.“ sú upravené minimálne požiadavky na personálne...
20.8.2020

VÝNOS MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA 

Zákon ďalej bližšie špecifikuje, že v závislosti od konkrétnych druhov zdravotníckych zariadení sú požiadavky na materiálno-technické a personálne zabezpečenie upravené bližšie vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydáva Ministerstvo zdravotníctva. Všeobecne záväzným právnym predpisom je v tomto prípade výnos č. 44/2008 Ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. V predmetnom výnose nájdete presné požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vašej ambulancii. Vo výnose vyhľadajte presný druh vašej ambulancie podľa jej zamerania.

Odkaz na výnos č. 44/2008 Ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/vzdelavanie/szs_sr/vynos-konsolidovane-znenie.pdf

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete aké prípadné sankcie hrozia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za nesplnenie týchto povinností, čí v takomto prípade môže dôjsť k situácii, že poskytovateľovi vznikne zodpovednosť za škodu na zdraví pacienta a aká novinka bola implementovaná v súvislosti s touto povinnosťou do zákona v rámci núdzového stavu, výnimočného stavu a mimoriadnej situácie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1629)