mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.

Vyžadujú od Vás policajti lekárske potvrdenie pre účely trestného konania? Pozor na zákonnú povinnosť mlčanlivosti

Mgr. Lenka Kavarniková   |   28.9.2021

V poslednú dobu sa na nás obrátilo viacero lekárov s tým, že za nimi prichádzajú pacienti s tlačivami označenými ako lekárske potvrdenie. Z obsahu potvrdenia vyplýva, že má byť použité pre účely trestného konania. Je však lekár povinný takéto potvrdenie pacientovi vydať? V tomto článku Vám prinášame komplexné posúdenie danej problematiky.

ODBORNÁ ČINNOSŤ V TRESTNOM KONANÍ

V rámci trestného konania sa častokrát vyskytuje situácia, kedy je potrebné odborné posúdenie skutočností, ktoré sú pre trestné konania dôležité a nevyhnutné na jeho ukončenie. V rámci trestného konania je z hľadiska odborných posúdení možná:

1. odborná činnosť alebo

2. znalecká činnosť.

Pre objasnenie jednoduchších skutočností si môžu orgány činné v trestnom konaní a súd vyžiadať si v trestnom konaní odborné vyjadrenie mimo znaleckú činnosť, ak je to potrebné pre objasnenie skutočností dôležitých pre samotné trestné konanie. Okrem odborného vyjadrenia môže postačovať aj písomné potvrdenie (§ 141 ods. 1 Trestného poriadku).

Pre samotné vyžiadanie si takéhoto vyjadrenia však nie je postačujúce, aby orgán činný v trestnom konaní alebo súd poslal osobu s tlačivom lekárskeho potvrdenia za lekárom. Pre vyžiadanie si odborného vyjadrenia/písomného potvrdenia je potrebné, aby bolo o vyžiadaní rozhodnuté formou opatrenia (§141 ods. 2 Trestného poriadku).

Trestný poriadok neurčuje formálne ani obsahové požiadavky pre opatrenie. Môže mať ústnu alebo písomnú formu (§10 ods. 18 Trestného poriadku). Keďže sa formálne nevyžaduje, aby malo opatrenie písomnú formu, je možné si odborné vyjadrenie/písomné potvrdenie vyžiadať napríklad aj telefonicky. Vždy sa však vyžaduje, aby samotný prvý krok urobil orgán činný v trestnom konaní/súd a hlavne, aby bol oslovený priamo lekár, ktorý by mal odborné vyjadrenie/písomné potvrdenie vystaviť.

Ak je potrebné odborné vyjadrenie/písomné potvrdenie v trestnom konaní, vyžiadajú si ho prioritne od organizácie špecializovanej na činnosť, ktorej  sa obsah odborného vyjadrenia/písomného potvrdenia týka (§141 ods. 3 Trestného poriadku). Preto, ak je napríklad potrebné posúdiť, či určité zranenie mohlo mať súvis s trestným konaním, určite nie je na mieste vyžadovať od všeobecného lekára (z hľadiska odbornosti) napríklad posúdenie zlomeniny. Každý lekár má svoju špecializáciu a v jej hraniciach má aj posudzovať zdravotný stav pacienta. Vzhľadom na to, že obsah vyjadrenia má osobitný charakter (mlčanlivosť lekára, obsahom sú informácie o zdravotnom stave atď.) je namieste aj opatrnosť v konštatovaní, či má poskytovateľ (napr. ambulancia), na ktorú sa obrátil orgán činný v trestnom konaní, povinnosť takejto požiadavke vyhovieť. Povinnosti poskytovateľov sú obsiahnuté predovšetkým v zákone č. 578/2004 Z.z. a tam nachádzame len jednu povinnosť poskytovateľa voči polícii a to vydať písomné vyjadrenie, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o vplyve zákonnej povinnosti mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka na povinnosť poskytnúť súčinnosť v zmysle Trestného poriadku.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1265)