mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Od septembra poskytujú samosprávne kraje údaje o ordinačných hodinách Národnému centru zdravotníckych informácií

Mgr. Lenka Kavarniková   |   23.9.2021

S účinnosťou od 01.09.2021 platí pre samosprávne kraje nová pôsobnosť súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa pre samosprávne kraje ustanovilo oprávnenie (a zároveň aj povinnosť) poskytovať údaje o ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách do národného informačného systému na objednávanie osôb (ISOO). Tento informačný systém prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). V najbližších riadkoch Vám prinášame informácie k problematike ordinačných hodín (riadnych aj doplnkových) a poskytovania údajov o nich samosprávnymi krajmi.

PÔSOBNOSŤ SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V OBLASTI POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Samosprávny kraj má v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti široký rozsah kompetencií. Jednotlivé kompetencie v oblasti zdravotníctva sú vymedzené v rôznych právnych predpisoch, a to najmä v:

  • zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
  • zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o zdravotnej starostlivosti“)
  • zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o poskytovateľoch ZS“)
  • zákone č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších.

Jednou zo základných kompetencií samosprávneho kraja je podľa § 46 ods. 1 písm. m) zákona o zdravotnej starostlivosti aj schvaľovanie a potvrdzovanie ordinačných hodín a doplnkových ordinačných hodín poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

ORDINAČNÉ HODINY A PÔSOBNOSŤ SAMOSPRÁVNEHO KRAJA VO VZŤAHU K NIM

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú na základe § 79 ods. 1 písm. za) zákona o poskytovateľoch ZS povinnosť (cit.) „umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom a doplnkové ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak sú určené, a označiť doplnkové ordinačné hodiny nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“ a schválené ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny dodržiavať; povinnosť dodržiavať doplnkové ordinačné hodiny neplatí v čase, v ktorom poskytovateľ nemá objednaných pacientov“.

Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je v zmysle § 79 ods. 1 písm. aj) zákona o poskytovateľoch ZS povinný poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín týždenne. Zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná najmenej dvakrát do týždňa minimálne do 15. hodiny, ak samosprávny kraj neschválil poskytovateľovi, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť, ordinačné hodiny v menšom rozsahu.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o podmienkach pre určenie doplnkových ordinačných hodín a o poskytovaní informácií o ordinačných hodinách (riadnych aj doplnkových) samosprávnymi krajmi.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 693)