mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Všeobecné obchodné podmienky pre lekárne

Mgr. Lenka Kavarniková   |   20.10.2021

V prípade výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok alebo rôzneho iného doplnkového sortimentu lekárňou, dochádza medzi lekárňou a zákazníkom k vzniku spotrebiteľského záväzkového vzťahu, v ktorom lekáreň vystupuje ako dodávateľ a zákazník ako spotrebiteľ. Samotný vystavený pokladničný doklad predstavuje akúsi zmluvu, ktorá zakladá právny vzťah medzi lekárňou a zákazníkom. Takto vytvorená zmluva však neobsahuje konkrétnu úpravu vzájomných práv a povinností medzi jednotlivými zmluvnými stranami, čo môže do budúcna predstavovať problémy pri riešení vzniku prípadných sporov. To isté platí aj v prípade, ak lekáreň realizuje výdaj svojho sortimentu prostredníctvom internetu. Tu dochádza k vzniku záväzkového vzťahu medzi lekárňou a zákazníkom vyplnením objednávkového formulára prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre úpravu vzájomných práv a povinností je preto dôležité, aby lekáreň mala vypracované všeobecné obchodné podmienky, ktoré zahrnú informácie vyžadované právnymi predpismi, ako aj jednotlivé práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z poskytnutia služby zákazníkovi - predaja sortimentu lekárňou. V najbližších riadkoch vám ponúkneme informácie o tom, čo by mali všeobecné obchodné podmienky obsahovať.

OBSAH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK
 
Obsah všeobecných obchodných podmienok (VOP) bude vždy závisieť od typu obchodného vzťahu, ktorý by VOP mali upravovať a tiež aj od typu zmluvného partnera. V prípade lekárne, ktorá poskytuje svojim zákazníkom tovar pôjde vždy o vzťah podnikateľ (dodávateľ-lekáreň) a spotrebiteľ (zákazník).
 
V prípade spotrebiteľských vzťahov určujú viaceré právne predpisy aké informácie majú byť spotrebiteľovi poskytnuté zo strany podnikateľa. Napr. samotný zákon č. 350/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vymedzuje, aké informačné povinnosti má predávajúci voči spotrebiteľovi  zákazníkovi (§ 10a) https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2007/250/20210716#:~:text=Pred%C3%A1vaj%C3%BAci%20je%20povinn%C3%BD%20pred,1%20sa%20pou%C5%BEij%C3%BA%20primerane
 
Vo všeobecnosti by mali byť v rámci všeobecných obchodných podmienok v prípade spotrebiteľských vzťahov uvedené a vymedzené minimálne:
1. identifikačné údaje lekárne ako dodávateľa v spotrebiteľskom vzťahu
2. platobné a dodacie podmienky
3. reklamačné a záručné podmienky
4. možnosť a postup odstúpenia od zmluvy
5. ochrana osobných údajov
 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE LEKÁRNE V RÁMCI VOP
 
V rámci VOP by mali byť predovšetkým vymedzené údaje lekárne ako predávajúceho, pričom tieto určuje vyššie spomenutý § 10a zákona o ochrane spotrebiteľa. Ako identifikačné údaje majú byť uvedené najmä obchodné meno lekárne, sídlo alebo miesto podnikania a kontaktné údaje lekárne (telefónne číslo a email alebo číslo faxu).
 
PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY
 
Lekáreň má v rámci spotrebiteľských vzťahov povinnosť uviesť zákazníkom aj informácie o platobných a dodacích podmienkach. V rámci nich je potrebné vymedziť najmä možnosti spôsobu platby za tovar a tiež spôsob dodania tovaru. V prípade prevádzkovania internetového výdaja lekárňou je podľa nášho názoru dôležité vymedziť najmä podmienky objednávania tovaru a tiež prípadného zrušenia (storna) objednávky. V rámci dodacích podmienok je tiež potrebné vymedziť aký spôsob dodania má zákazník možnosť si zvoliť, ako aj určenie cien v závislosti od jednotlivých spôsobov dodania. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa musí predávajúci určiť a informovať zákazníka aj o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o ďalších oblastiach, ktoré majú byť vo VOP upravené, ale aj o povinnosti získania marketingového súhlasu od zákazníka.
 

 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 872)