Mediprávnik chráni už 583 ambulancií a lekární.

Verejné zdravotné poistenie – čo sa zmenilo od 1. januára?

Milan Šimkovič   |   1.3.2017

Medzi základné úlohy štátu vo vzťahu k verejnému a hospodárskemu záujmu patrí zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti pre každého, kto to potrebuje. Zdravotná starostlivosť sa v podmienkach SR poskytuje na základe zdravotného poistenia, v ktorom môžeme od začiatku roka pozorovať niekoľko zmien. Aké to sú? To sa dozviete v tomto príspevku.

Čo je verejné zdravotné poistenie?

V prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti predstavujú osobitnú kategóriu občania SR, ktorí majú právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť za podmienok, ktoré stanoví zákon, a to na základe verejné zdravotného poistenia. Verejné zdravotné poistenie predstavuje dôležitý prvok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov štátu. Verejné zdravotné poistenie je zo zákona určené všetkým občanom a na jeho základe majú všetci právo na všeobecnú zdravotnú starostlivosť. Ako sme už vyššie uviedli, zdravotná starostlivosť predstavuje službu, ktorá je občanovi štátu poskytnutá vo forme lekárskeho ošetrenia, prevozu do nemocnice alebo operačného zákroku. Pre takéto prípady slúži zdravotné poistenie ako náhrada nákladov spojených s liečbou pacienta.

Kto platí verejné zdravotné poistenie?

Zo zákona je povinný platiť zdravotné poistenie každý občan SR. Dôvod je, aby bola zdravotná starostlivosť v primeranej forme dostupná pre všetkých občanov, čím sa má predovšetkým zabezpečiť ochrana zdravia garantovaná Ústavou. Každý platiteľ poistného uhrádza poistné vo forme preddavkov. Preddavky sa uhrádzajú vždy spätne do ôsmich dní od konca mesiaca, za ktorý preddavky platí. To znamená, že preddavky sa uhrádzajú vždy do ôsmeho dňa  v mesiaci. Podľa výšky vymeriavacích základov a preddavkov, zdravotne poistené osoby rozdeľujeme do niekoľkých skupín, medzi ktoré patria zamestnanci, zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“), samoplatitelia  a poistenci štátu.

Čo sa 1. januárom zmenilo?

  • Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu

Novela zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) účinná od 1.1.2017, prináša pre platiteľov poistného niekoľko zmien. Základná zmena predstavuje zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO. Uvedené osoby tak po novom budú preddavok na poistné odvádzať z celkového dosiahnutého vymeriavacieho základu. To znamená, že čím vyššie budú mať uvedené osoby príjmy, tým vyšší bude vymeriavací základ a zároveň vyššie poistné. Týkať sa to bude hlavne osôb s príjmom nad 4.290 eur za mesiac. Avšak, keďže ročné zúčtovanie poistného za rok 2016 bolo stanovené podľa právnej úpravy účinnej do 31.12.2016, výška poistného za rok 2016 nepresiahne sumu vypočítanú z maximálneho vymeriavacieho základu. Dôsledky zmeny sa prejavia až v roku 2018 v ktorom sa budú vykonávať ročné zúčtovanie za rok 2017.

  • Zmeny v platení odvodov z dividend

Podľa novej právnej úpravy zaniká povinnosť platiť zdravotné odvody z dividend. Z dividend zo zisku z účtovného obdobia, ktoré sa začalo od 1.1.2017 a neskôr sa už zdravotné odvody platiť nebudú. Podiel zo zisku, ktorý bol vytvorený za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, bude naďalej podliehať odvodu poistného, pričom sa na tieto príjmy vzťahuje maximálny ročný vymeriavací základ predstavujúci 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Spôsob výpočtu poistného a sadzby pre výpočet poistného z podielov zo zisku z účtovného obdobia od 1.1.2011 do 31.12.2016 sa meniť nebudú a použijú sa rovnako ako to ustanovovala právna úprava platná do 31.12.2016. Dividendy vyplatené zo zisku za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2012 budú podliehať odvodu poistného vo výške 10% a za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2016 vo výške 14%.

  • Zmeny v zozname dlžníkov

Zmena spočíva v rozdielnom posúdení osoby na zaradenie do zoznamu dlžníkov. V minulosti sa  za dlžníka považoval poistenec, ktorý nezaplatil preddavky na poistné za tri mesiace, nedoplatok alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou v celkovej sume vyššej ako 10 eur. Podľa právnej úpravy účinnej od 1.1.2017 sa za dlžníka bude považovať osoba ktorej dlžná suma na poistnom predstavuje viac ako 100 Eur.

  • Nová povinnosť zamestnávateľa

Popri uvedených zmenách sa novou právnou úpravou zároveň zavádza nová povinnosť pre zamestnávateľov. Tá spočíva v povinnosti zaslať zdravotnej poisťovni opravené vykázané údaje v mesačnom výkaze alebo v oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného a to do 30 dní od doručenia chybného protokolu.

  • Zrušenie povinností SZČO

Na rozdiel od zamestnávateľov, novelou zákona o zdravotnej starostlivosti sa zrušilo niekoľko povinností pre SZČO. Prvú zo zrušených povinností predstavuje povinnosť písomne vykázať výšku preddavku na poistné do 8 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poistné ako SZČO. Zároveň sa ruší povinnosť písomne vykázať výšku preddavku na poistné do 8. januára kalendárneho roka, ak táto SZČO zmenila zdravotnú poisťovňu.

Záver

Cieľom zmien, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení, je zabezpečiť viac prostriedkov do zdravotného poistenia. Pocítia to predovšetkým fyzické osoby, ktoré sú povinne zdravotne poistené v SR (zamestnanci, živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby) a majú príjmy nad 4.290 eur za mesiac. Uvedené osoby totiž na zdravotné poist

(Počet prečítaní: 1268)

Odporúčané články

Pacienti! Po novom budete mať nárok na viac preventívnych prehliadok

Ministerstvo zdravotníctvo Slovenskej republiky predložilo návrh zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej...

30.5.2017

Budeme konečne vedieť, na čo presne máme nárok zo zdravotného poistenia a za čo musíme platiť?

Ústava Slovenskej republiky garantuje občanom právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na...

16.2.2017

Na koľko dní môže lekár predpísať lieky?

V predchádzajúcom článku (Predpisovanie liekov – viete, že všeobecný lekár môže predpisovať liek od...

21.11.2017

Lekári, čakajú vás novinky – ľahšia cesta k viacerým špecializáciám!

Vláda si pre lekárov pripravila pár noviniek prostredníctvom novelizácie Nariadenia č. 296/2010 Z.z...

29.3.2018