mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Lekári, čakajú vás novinky – ľahšia cesta k viacerým špecializáciám!

Jana Böszörményiová   |   29.3.2018

Vláda si pre lekárov pripravila pár noviniek prostredníctvom novelizácie Nariadenia č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Jednou z najdôležitejších sú tzv. doplnkové špecializácie, vďaka ktorým sa lekári budú môcť dostať jednoduchšie ku „druhej“ špecializácii. Ako, v akých odboroch a kedy – to sa dozviete v tomto príspevku.

Ako to bolo doteraz?

Samozrejme, mať dve špecializácie bolo možné aj v minulosti. No cesta k nim bola náročná. Ak lekár chcel byť „atestovaný“ z dvoch rôznych odborov, musel absolvovať v oboch týchto odboroch celé štúdium, ktoré v závislosti od odboru – napríklad špecializačné štúdium v odbore kardiológia trvalo 4 roky. To znamená, že ak si lekár – kardiológ chcel urobiť „nadstavbu“ v podobe odboru kardiochirurgia, ktoré trvá 5 rokov, dokopy „študoval“ 9 rokov.

Čo sa zmení?

Nariadenie Vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania prinesie doplnkové špecializácie (ľudovo povedané atestácie), avšak táto možnosť sa netýka všetkých špecializácii, ale iba niektorých. Pozor – „skrátenie“ doby trvania špecializačného štúdia sa vzťahuje len na tých lekárov, ktorí už jedno špecializačné štúdium úspešne ukončili a získali špecializáciu. Títo špecialisti si budú môcť vo vybraných, nižšie uvedených odboroch „urobiť“ špecializáciu v kratšom čase.

Pôjde konkrétne o tieto špecializácie:

  • angiológia,
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
  • hepatológia,
  • kardiochirurgia,
  • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,
  • súdne lekárstvo.

Uvedené špecializačné odbory sa „študujú“ celkovo 3 roky, okrem kardiochirurgie, ktorej trvanie je vzhľadom k náročnosti dlhšie - trvá 5 rokov.

Znamená to, že ak sa lekár (už atestovaný z iného odboru – napr. urológia) rozhodne pre niektorý z vyššie uvedených špecializačných odborov, nebude musieť v týchto odboroch absolvovať kompletne celé štúdium v predpísanej dĺžke, ale časť štúdia, ktoré už v minulosti ukončil, a ktorá sa obsahovo zhoduje s časťou špecializačného štúdia, ktoré si lekár zvolil (z vyššie uvedených), sa lekárovi „zaráta“ do tohto odboru.

Aké sú podmienky na „zarátanie“?

Započítanie časti predchádzajúceho (ukončeného) špecializačného štúdia nebude také jednoduché, ako sa zdá, nakoľko zarátanie nie je možné po absolvovaní akéhokoľvek špecializačného štúdia, ale iba v rámci vymedzených špecializačných odborov, ktoré vymenúva Príloha 4a časti B a C daného Nariadenia vlády SR.

Príklad:
Lekár, ktorý úspešne absolvoval špecializačné štúdium v roku 2006  v odbore urológia, si chce urobiť druhú špecializáciu v odbore súdne lekárstvo. Odbor urológia sa nachádza medzi odbormi uvedenými v Prílohe č. 4a časti B, preto započítanie prichádza do úvahy. Odbor súdne lekárstvo sa „zhoduje“ s odborom urológia v 20%, vzdelávacia ustanovizeň urológovi uzná len týchto 20%, a zvyšných 80% bude obsahovou náplňou „nového“ špecializačného štúdia v odbore súdne lekárstvo (20% zodpovedá 7,2 mesiacom, t.j. lekár namiesto 3 rokov (36 mesiacov) bude musieť študovať 28,8 mesiacov, t.j. skoro 2 roky a 5 mesiacov. (Pozn. autora: uvedený výpočet neodzrkadľuje skutočnosť a slúži iba na ľahšie porozumenie tejto problematike).

Koľko sa lekárom z predchádzajúceho štúdia zaráta?

Nariadenie Vlády SR uvádza, že lekárom sa do špecializačného štúdia vo vyššie vymedzených odboroch započíta maximálne polovica absolvovaného štúdia, t.j. najviac rok a pol, a v prípade kardiochirurgie najviac 2 a pol roka.

A čo všeobecní lekári?

Nariadenie vlády nezabúda ani na všeobecných lekárov. Ak sa lekár s inou špecializáciou ako všeobecné lekárstvo rozhodne si „dorobiť“ a stať sa atestovaným lekárom v odbore všeobecné lekárstvo, nemusí študovať celé 3 roky, ktoré pripadajú na toto štúdium odboru všeobecné lekárstvo, ale iba časť. 

Tu nenájdeme obmedzenie maximálnej dĺžky, ktorú je možné zarátať (na rozdiel od vyššie uvedeného prípadu). „Žezlo“ v rukách drží vzdelávacia ustanovizeň (napr. lekárska fakulta), ktorá rozhodne, ako dlho bude musieť lekár špecialista „študovať“, aby získal druhú špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo.

Príklad:
Lekár so špecializáciou zo špecializačného odboru vnútorné lekárstvo má záujem získať špecializáciu zo špecializačného odboru všeobecné lekárstvo. Po novom už nebude musieť absolvovať štúdium v dĺžke troch rokov, ale iba časť tohto štúdia v odbore všeobecné lekárstvo. Lekárska fakulta mu určí dĺžku štúdia, pričom zváži, koľko „spoločného“ majú odbory vnútorné lekárstvo a všeobecné lekárstvo vzhľadom na prax či štúdium. Ak napr. odbor vnútorné lekárstvo  má s odborom všeobecné lekárstvo má spoločných 66% (2/3), lekárovi fakulta uzná len týchto 66 %, a zvyšných 33 % (1/3) (t.j. cca 12 mesiacov) bude lekár musieť doštudovať na to, aby získal špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo. (Pozn. autora: uvedený výpočet neodzrkadľuje skutočnosť a slúži iba na ľahšie porozumenie tejto problematike). 

Ide o povinnosť alebo možnosť vzdelávacej ustanovizne?

Nariadenie vlády pracuje so slovom „...vzdelávacia ustanovizeň započíta....“, z čoho možno vyvodiť záver, že nejde o možnosť lekárskej fakulty, ale o povinnosť, samozrejme až po splnení daných predpokladov na započítanie (stanovenie rozsahu a obsahu špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo, ktoré si lekár musí dokončiť).

Odkedy?

Táto vládna novinka je účinná od 10. februára 2018.

(Počet prečítaní: 17263)