mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Ste zdravotnícky pracovník a vyštudovali ste v zahraničí - platí váš diplom na Slovensku?

Oliver Göndör   |   19.9.2016

Mnohokrát sa mladí študenti rozhodnú splniť si svoj sen o vzdelaní v zahraničí, z rôznych dôvodov. Výsledkom je „diplom“ z cudzej krajiny. Avšak prichádza otázka ako je to s uznávaním dosiahnutého vzdelanie pre regulované povolania. Preto sme sa rozhodli, priblížiť Vám, uznávanie „diplomov“ zo zahraničia na slovenskom trhu práce. V tomto článku sa budeme venovať uznávaniu dosiahnutého vzdelávania zdravotníckych pracovníkov z členských a nečlenských štátov Európskej únie .

Regulované povolanie

Regulované povolanie je povolanie vyžadujúce si splnenie určitých kvalifikačných predpokladov, ustanovených osobitnými právnymi predpismi. Regulované povolania z oblasti zdravotníctva sú najmä lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka (pre zjednodušenie ďalej v texte tieto osoby budeme nazývať zdravotníckymi pracovníkmi). Zoznam všetkých regulovaných povolaní možno nájsť na http://www.minv.sk/?regulovane-povolania-v-sr.

Znalosť slovenského jazyka

Jedným z najdôležitejší prvkov výkonu povolania obzvlášť zdravotníckeho je ovládanie jazyka. Pre zdravotníckeho pracovníka je znalosť jazyka umocnená stykom s pacientom. Dôležitosť správneho ovládania slovenského jazyka pre uznanie odbornej kvalifikácie dokladuje ministerstvo nariadením - Ak ide o výkon povolania zdravotníckeho pracovníka, ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania sa vždy overí skúškou.

Preukazovanie znalosti štátneho jazyka nie je potrebné, ak zdravotnícky pracovník úspešne zložil maturitnú skúšku zo Slovenského jazyka, alebo štátnu jazykovú skúšku zo slovenského jazyka. Aj je žiadateľom o uznanie odbornej kvalifikácie zo zahraničia zdravotnícky pracovník, ktorý neabsolvoval maturitnú skúšku, resp. štátnu jazykovú skúšku zo slovenského jazyka, príslušným orgánom na posúdenie jazykovej znalosti je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Diplom môže byť uznaný aj automaticky

Automatické uznávanie dosiahnutého vzdelania je uskutočniteľné na základe multilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi EÚ, o zjednotení kvalifikačných nárokov pre výkon zdravotníckeho povolania. Skrátka a jednoducho, vaše dosiahnuté vzdelanie bude na území Slovenka uznané automaticky, ak krajina, v ktorej ste svoje vzdelanie ukončili vstúpila do Európskej únie pred tým, ako ste začali študovať (rozumej deň zápisu).

Kvalifikácia nadobudnutá mimo členských štátov Európskej únie

Uznanie diplomu z tzv. tretích krajín (nie Slovenka a nie krajín EÚ) sa uskutočňuje medzi žiadateľom a Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu v dvojstupňovom konaní. Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti ministerstvu.

V prvom stupni žiadateľ podáva žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní. Ministerstvo v tomto konaní posudzuje formálne náležitosti dosiahnutého vzdelania s nariadením vlády na výkon odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka č. 296/2010 Z. z. Taktiež posudzuje obsah vzdelávania v tretej krajine s obsahom vzdelávania na Slovensku.

Po uznaní dokladu o vzdelaní žiadateľ je povinný vykonať doplňujúcu skúšku na strednej alebo vysokej škole, ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký bol absolvovaný z dôvodu preverenia skutočných vedomostí... 

Kvalifikácia z tretej krajiny bude uznaná rovnocennou voči odbornej kvalifikácii získanej na Slovenku, až na základe uznaného dokladu o vzdelaní a úspešne vykonanej odbornej skúške na akreditovanej slovenskej vysokej škole, strednej škole, alebo univerzite. Doklad o úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky je povinnou prílohou žiadosti.

Lehota na vybavenie žiadosti je pri zdravotníckych pracovníkoch 2 mesiace. 

Povinnosťou žiadateľa je zabezpečiť súdny preklad zo všetkých jazykov okrem českého jazyka a latinského jazyka. Výnimka potvrdzujúca pravidlo—akceptujeme vlastný preklad dokladov v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský (ministerstvo si v prípade pochybnosti vyhradzuje právo na dožiadanie si súdneho prekladu).

V uzamknutej časti sa dočítate ako má vyzerať žiadosť o uznanie kvalifikácie z krajiny odlišnej od Slovenska, na aké dokumenty netreba zabudnúť a priložiť ich k samotnej žiadosti, ale aj aké poplatky a v akej výške je potrebné uhradiť a samotný vzor žiadosti.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2943)