mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Adoptovali sme dieťa – čo sa stane s jeho “starou“ zdravotnou dokumentáciou?

Jana Böszörményiová   |   29.5.2018

Nielen na Slovensku, ale všade vo svete existuje mnoho detí, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu žiť vo svojej vlastnej rodine, s vlastnými biologickými rodičmi. Na druhej strane je mnoho párov, ktoré sa o dieťa snažia, no nedarí sa im. Práve na to slúži inštitút osvojenia. V tomto príspevku sa pozrieme na to, aký je rozdiel medzi osvojením a adopciou, aké práva majú vo vzťahu k rozhodovaniu o zdravotnej starostlivosti dieťaťa „pôvodní“ rodičia, a čo sa po osvojení deje so „starou“ zdravotnou dokumentáciou dieťaťa.

Čo je to adopcia?

Je zaujímavosťou, že v žiadnom slovenskom právnom poriadku nenájdeme ani zmienku o slove „adopcia“, pritom asi každý z nás pozná význam tohto slova. Nie nebojte sa, to neznamená, že adopcia je nie je na Slovensku povolená – práve naopak. My namiesto „adopcie“ používame pojem „osvojenie“. Ide o rovnaké (synonymické) pojmy, teda osvojenie = adopcia.

O čo presne pri adopcii ide ? právnu úpravu adopcie, teda osvojenia možno nájsť v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej ako „zákon o rodine“). Osvojením ako právnym inštitútom zanikajú práva a povinnosti medzi dieťaťom a pôvodnou (biologickou) rodinou a vznikajú rodičovské práva a povinnosti medzi dieťaťom a osvojiteľom.

Majú „pôvodní“ rodičia po adopcii nejaké práva?

Ako sme si povedali, osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. Medzi právo a zároveň povinnosť rodičov patrí sústavná a dôsledná starostlivosť o zdravie dieťaťa. 

Aj zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti pri poučení a informovanom súhlase na poskytnutie zdravotnej starostlivosti maloletému pacientovi hovorí, že ošetrujúci zdravotnícky pracovník poučuje zákonného zástupcu maloletého, ktorým je aj osvojiteľ, nakoľko ten „nastupuje na miesto“ pôvodného rodiča maloletého dieťaťa.

Znamená to napríklad, že „pôvodní“ rodičia nebudú po právoplatnosti rozsudku súdu o osvojení oprávnení nahliadať do zdravotnej dokumentácie dieťaťa alebo rozhodovať o jemu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, nebudú spravovať majetok dieťaťa, nebudú ho vychovávať, zastupovať a ani vyživovať. Tieto všetky práva a povinnosti už po adopcii patria „novým“ rodičom.

Výmaz údajov zo zdravotnej dokumentácie – je to povinnosť?

V súčasných právnych predpisoch nenájdeme takúto priamo stanovenú povinnosť vymazať údaje zo zdravotnej dokumentácie, ktoré by toto dieťa identifikovali pred adopciou (napríklad pôvodné rodné číslo, údaje o pôvodných rodičoch...).

Postup pri zdravotnej dokumentácie adoptovaného – osvojeného dieťaťa je taký, že prvotne založená zdravotná dokumentácia dieťaťa (t.j. zdravotná dokumentácia pred osvojením) sa archivuje, a nie je možné v nej uskutočniť žiaden výmaz. Po osvojení je dieťaťu založená „nová“ zdravotná dokumentácia, ktorá už obsahuje „nové“ údaje dieťaťa, ako nové meno, nové rodné číslo, údaje o „nových“ rodičoch, nová adresa a podobne.

Jediné, čo sa v zdravotnej dokumentácii nezmení, budú záznamy týkajúce sa zdravotného stavu osvojeného dieťaťa (údaje o očkovaniach, údaje o chorobách, o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti...).

(Počet prečítaní: 2676)