mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Michal Kočiš   |   23.11.2016

V súvislosti s vykonávaním lekárskej praxe vznikajú častokrát otázky, aké dopady má vydanie licencie na povinnosti lekára voči rôznym druhom štátnych orgánov a predovšetkým voči Sociálnej poisťovni. Na prvom mieste je potrebné spomenúť, že samotné vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A) je skutočnosťou, s ktorou môžu byť spojené viaceré právne povinnosti podľa rôznych právnych predpisov (napr. oznamovacie, registračné a iné povinnosti podľa daňových, administratívnych a iných predpisov ). Aj keď všetky tieto povinnosti sa budú dotýkať napr. konkrétneho lekára, ich vznik je potrebné odlišovať od vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia. Ide o samostatné právne povinnosti, ktorých vznik je potrebné posudzovať individuálne.

Vznik a zánik sociálneho poistenia sa riadi pravidlami upravenými v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej ako „zákon o sociálnom poistení“), ktorý okrem iného upravuje vlastné definície pojmov, okrem iného tiež definíciu pojmu samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Súčasne tento právny predpis upravuje aj časové ohraničenie vzniku a zániku sociálneho poistenia a stanovuje aj sankcie za nesplnenie povinností voči Sociálnej poisťovni.

Kto je považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu na účely sociálneho poistenia?

Zákon o sociálnom poistení uvádza vlastnú definíciu samostatne zárobkovej osoby. Podľa tohto predpisu je SZČO len tá fyzická osoba, ktorá splnila nasledujúce podmienky:

  1. dovŕšila vek 18 rokov,
  2. a v rozhodujúcom kalendárnom roku dosahovala príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (t.j. príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) – výnimkou je výkon osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Kedy vzniká sociálne poistenie?

Súčasne platí, že povinné nemocenské a dôchodkové poistenie vzniká SZČO od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol dosiahnutý príjem vyšší ako 12-násobok stanoveného vymeriavacieho základu. Táto výška príjmu sa za jednotlivé kalendárne roky mení a preto záver o vzniku sociálneho poistenia je potrebné vyvodiť vždy s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu. Ak bola v dotknutom roku predĺžená lehota na podanie daňové priznania, vznikne povinné nemocenské a dôchodkové poistenie až od 1. októbra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol dosiahnutý vyššie uvedený príjem.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak bola licencia L1A vydaná v roku 2016, povinné poistenie po splnení všetkých podmienok vznikne najskôr až od 1. júla 2017. Ak si konkrétny zdravotnícky pracovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 napr. do konca júna 2017, potom povinné nemocenské poistenie vznikne najskôr až od 1. októbra 2017.

Aké podmienky sú potrebné pre vznik sociálneho poistenia?

Pre vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia je preto rozhodujúce, aby dotknutá osoba:

  1. dosahovala príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), a súčasne
  2. aby tieto príjmy boli vyššie ako zákonom stanovená hranica za príslušný kalendárny rok.

Z uvedeného preto vyplýva, že povinné nemocenské a dôchodkové poistenie pre SZČO nevznikne, ak tieto podmienky nebudú splnené.

Kedy zaniká sociálne poistenie?

Povinné nemocenské a dôchodkové poistenie zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa nedosiahol vyššie uvedený príjem. Pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa zánik poistenia posúva na 30. septembra príslušného roka. Povinné poistenie zaniká tiež zánikom oprávnenia na výkon činnosti SZČO (v posudzovanom prípade napr. zánikom licencie L1A) alebo aj na základe čestného vyhlásenia o nevykonávaní príslušnej činnosti (poistenie zaniká najskôr dňom doručenia čestného vyhlásenia Sociálnej poisťovni).

Dávame do pozornosti, že v prípade opätovného výkonu činnosti SZČO (napr. po prerušení a pod.) alebo v prípade ďalších osobitných situácií sa uplatnia osobitné pravidlá na vznik a zánik nemocenského a dôchodkového poistenia. Takéto prípady je potrebné vyhodnotiť individuálne.

Aké sankcie hrozia za nesplnenie povinností?

Pri porušení vybraných povinností stanovených zákonom o sociálnom poistení môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do 16 595,96 EUR, pričom sa zohľadňuje závažnosť porušenia povinnosti (napr. porušenie oznamovacej povinnosti voči Sociálnej poisťovni a iné). V prípade ak poistné nebolo odvedené včas alebo bolo odvedené v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania (odo dňa omeškania až do dňa zaplatenia). Penále sa však nepredpíše v prípade, ak penále za príslušné obdobie nie je vyššie ako 3,32 EUR.

(Počet prečítaní: 3870)