mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Pozor na umelé a gelové nechty pri ošetrovaní pacienta!

mediprávnik   |   25.8.2015

Opatrení týkajúcich sa dodržiavania hygienických štandardov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je viacero. Viete však, že pri ošetrovaní pacienta nesmie mať zdravotnícky pracovník dlhé, umelé, či gelové nechty? Táto zmena je účinná od 1. 9. 2015.

Od prvého septembra 2015 nadobúda účinnosť zmena vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z. z. o požiadavkach na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia. Vyhláška upravuje viaceré zásady, cieľom ktorých je zaručiť bezpečnosť pacienta pri prijímaní zdravotnej starostlivosti, či pobyte v zdravotníckom zariadení.


Presnejšie zásady hygieny rúk

Prijatá novelizácia dopĺňa právnu úpravu predovšetkým o zásady a postupy hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov (nová Príloha 1a) no mení aj § 5 v ktorom detailnejšie upravuje požiadavky na stav rúk zdravotníckych pracovníkov. Zavedením Prílohy č. 1a do textu vyhlášky sa podrobne upravuje postup umývania rúk, hygienickej dezinfekcie rúk, kombinovaného ošetrenia rúk, chirurgickej dezinfekcie rúk, ošetrovania pokožky rúk, predoperačnú prípravu rúk, používanie ochranných rukavíc a zásady starostlivosti o pokožku rúk.

Tie sa tak oddelili od zásad používania osobných ochranných pracovných prostriedkov zdravotníckych pracovníkov pri ošetrovaní pacienta v zdravotníckom zariadení a sú upravené osobitne. Príloha podrobne opisuje indikácie, pri ktorých je nevyhnutné činnosti v rámci hygieny rúk vykonávať a tiež prípravky, ktoré sa majú použiť.


Pozor na nalakované, či gélové nechty!

Od prvého septembra bude v rozpore s právnym predpisom, ak bude mať zdravotnícky pracovník, ktorý ošetruje pacienta, dlhé a neupravené nechty, alebo ak tieto nechty budú nalakované, gélové alebo umelé.

Na rukách pri ošetrovaní pacienta nesmie mať zdravotnícky pracovník ani prstene či náramky. Vyhláška nehovorí, čo je už považované za nechty “dlhé”, či za nechty “neupravené”. Treba tomu rozumieť tak, že spôsob úpravy nechtov nesmie ohrozovať pacienta.

Pozor, tieto povinnosti sa však od 1. 9. 2015 netýkajú len situácií priameho kontaktu s pacientom, ale je ich potrebné dodržiavať aj pri zaobchádzaní so zdravotníckymi pomôckami, manipulácii s biologickým materiálom a pri zaobchádzaní s bieliznˇou.

(Počet prečítaní: 6953)