mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Povinnosti ambulancie súvisiace s odpadmi

Mgr. Ján Pavlík   |   11.6.2020

Produkovanie odpadov je bežným sprievodným javom pri výkone mnohých činnosti. Výnimkou nie sú ani samotné ambulancie, ktoré pri svojej každodennej činnosti okrem bežných odpadov produkujú aj také odpady, ktoré sú zo zákona kvalifikované ako nebezpečné. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ambulancie poznali povinnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi a aplikovali ich pri výkone svojej každodennej činnosti. Čo zákon rozumie pod pojmami odpad, nebezpečný odpad, aké povinnosti sú s tým spojené a aké sankcie hrozia za porušenie týchto povinnosti si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Z pohľadu ambulancie poskytujúcej zdravotnú starostlivosť povinnosti súvisiace s odpadmi určite nepatria do tej kategórie, ktorú by bolo možné opomenúť. Ambulancia pri výkone svojej každodennej činnosti okrem bežného odpadu produkuje aj odpad kvalifikovaný zákonom ako nebezpečný odpad. Politika nakladania s odpadmi je prísne regulovaná zákonmi, ktoré stanovujú príslušným subjektom rôzne povinnosti. Z tohto dôvodu, každá ambulancia by sa snažiť získať aspoň približnú orientáciu v tejto problematike a vyvarovať sa tak riziku uloženia prípadnej sankcie. Taktiež je potrebné aby ambulancie v rámci výkonu svojej každodennej činnosti si osvojili pravidlá súvisiace s  nakladaním s odpadmi, ktoré si rozoberieme nižšie.

ČO JE ODPAD?

Dôležité pre správne pochopenie povinnosti ambulancií súvisiacich s odpadmi je pochopiť základné pojmy.

Odpadom je každá hnuteľná vec, alebo látka, ktorej sa držiteľ odpadu (v našom prípade ambulancia) zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť zo zákona.

Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Pôvodcom odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, na aké druhy sa delí odpad v ambulanciách, na koho náklady sa zneškodňujú tieto druhy odpadov, priblížime si povinnosti pri nakladaní s odpadom a nebezpečným odpadom v ambulanciách a taktiež si povieme, aké sankcie hrozia ambulancii v prípade porušenia povinnosti.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1051)