mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Praktické rady ohľadom zdravotnej dokumentácie

Mgr. Miriam Tipánová   |   3.6.2020

Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len ako „zákon o zdravotnej starostlivosti“). V tomto zákone su taktiež upravené  práva pacientov a iných osôb, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie. V článku budeme rozberať rady, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie vedenej v papierovej podobe.

Zdravotná dokumentácia je podľa zákona o zdravotnej starostlivosti súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacienta.

Hneď na úvod je potrebné uviesť, že zdravotná dokumentácia nie je majetok pacienta ani lekára či samotného zdravotného zariadenia. V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu. To znamená, že poskytovateľ je povinný ju po dobu vymedzenú v zákone uchovávať a ochraňovať. Tak isto je povinný zabezpečiť, aby k nej nemali prístup neoprávnené subjekty.

ODOVZDANIE ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE VŠEOBECNÝM LEKÁROM

V praxi sa môže stať, že pacient zmení svojho všeobecného lekára a z toho dôvodu príde za ním s požiadavkou, aby mu vydal jeho zdravotnú dokumentáciu za účelom jej odovzdania novému všeobecnému lekárovi. V tomto prípade všeobecný lekár pri jej odovzdaní musí byť obozretný, pretože on zodpovedná za to, že zdravotná dokumentácia nebude poškodená poprípade zničená a nedôjde k jej zneužitiu. Aj z toho dôvodu všeobecný lekár by nemal odovzdať pacientovi zdravotnú dokumentáciu bez ošetrenia tejto situácie, pretože sa vystavuje riziku. Ak by sa s dokumentáciou po odovzdaní pacientovi niečo stalo, bez toho aby takéto odovzdanie bolo ošetrené, príslušný orgán by uložil pokutu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, nie pacientovi.

Zákon o poskytovateľoch ukladá povinnosť poskytovateľovi, ktorý vedie zdravotnú dokumentáciu v papierovej podobe ju  preukázateľne odovzdať alebo jej rovnopis do 7 dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým pacient uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Teda  na jednej strane povinnosť odovzdania zdravotnej dokumentácie leží na pleciach poskytovateľa, no na druhej strane zákon neupravuje, akým spôsobom je povinný poskytovateľ zabezpečiť jej odovzdanie. Preto je možné, aby sa lekár s pacientom dohodol, že zdravotnú dokumentáciu odovzdá svojmu novému poskytovateľovi samotný pacient. Ak sa lekár s pacientom dohodne, že zdravotnú dokumentáciu odovzdá samotný pacient, tak odporúčam, aby lekár s pacientom uzavreli Príkaznú zmluvu. Na základe tejto zmluvy sa pacient zaväzuje, že odovzdá zdravotnú dokumentáciu svojmu novému poskytovateľovi, ktorý je vymedzený v tejto zmluve bez toho, aby došlo k poškodeniu, zničeniu či strate zdravotnej dokumentácie. V zmluve by mali byť obsiahnuté povinnosti pre pacienta a zodpovednosť za škody v prípade straty, zničenia, či iného poškodenia zdravotnej dokumentácie pacientom. Taktiež vzhľadom na skutočnosť, že obsahom zdravotnej dokumentácie sú osobné údaje týkajúce sa zdravia, v zmluve by bolo potrebné uviesť aj spôsob odovzdania zdravotnej dokumentácie.

Tím mediPRÁVNIK pre vás pripravil Príkaznú zmluvu. Nájdete tu: Príkazná zmluva

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, ambulancia na kľúč a ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ďalšie praktické rady.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2397)