mediPRÁVNIK chráni už 1956 ambulancií a lekární.

Metodika k testovaniu v ambulanciách VLD rýchlym antigénovým testom

Mgr. Róbert Hrubovský   |   16.3.2021

Obsahom tohto článku je spracovanie metodiky pre VÚC, ktorú vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Touto metodikou sa opisuje najmä štandardný spôsob testovania ľudí antigénovým testom a tiež vhodnosť tohto testovania pri jednotlivých typoch pacientov. Testovanie antigénovým testom je zvlášť vhodné pri pacientoch, ktorí majú klinické príznaky respiračného ochorenia alebo iných príznakov ochorenia COVID-19.

ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE

Jedným zo spôsobov, ktorý napomáha odhaľovať ochorenie COVID-19 je testovanie antigénovými testami. V nasledujúcom texte si priblížime spôsob vykonávania antigénového testovania, jeho vhodnosť v jednotlivých prípadoch, ale aj percentuálne vyjadrenie senzitivity vírusu pri antigénovom testovaní v konkrétnych dňoch počas nákazy.

Miera pozitívneho výsledku pri pacientoch, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia koreluje s cca 97% - 98% pozitivitou RT-PCR. Vo väčšine klinických situácií u pacientov, ktorí sú cca v 10. až 14 dni od začiatku ochorenia, sa antigénový test javí ako dostatočne spoľahlivý pri hodnotení infekčnosti po prekonaní akútneho ochorenia COVID-19. Vhodným je antigénový test pri pacientoch medzi 6.-10. dňom od kontaktu s pacientom, u ktorého bola zistená infekcia SARS-CoV-2 metódou RT-PCR a buď nemá, alebo má len minimálne príznaky tohto ochorenia. Antigénový test je vhodný pri pravidelnom testovaní v rozmedzí 7 až 10 dní vrátane hodnotenia klinických údajov a epidemiologických dát. V tomto prípade je test vhodný na sledovanie vysokorizikových pacientov z klinického a epidemiologického hľadiska, napríklad pacienti na dialýze. Menej vhodný sa antigénový test javí pri 1. až 5. dni po kontakte s infikovaným pacientom. Koronavírusová infekcia môže vzniknúť v ďalších dňoch aj u pacientov, ktorí boli testovaní s negatívnym výsledkom.

Medzi výhody antigénového testovania patrí najmä jeho rýchlosť, výsledok je známy už do 15tich minút, ale tiež vysoká presnosť u pacientov s vysokou vírusovou náložou a tiež u symptomatických pacientov. Najúčinnejšie odhalenie vírusu je medzi 6. až 10. dňom, kedy sa senzitivita vírusu pohybuje medzi 93 až 98% a jeho špecifita medzi 98 až 99%. U asymptomatických pacientov a pacientov, ktorí majú mierne príznaky sa tieto testy môžu použiť na preukázanie ich bezinfekčnosti v 10. až 14. deň. Testy môžu byť použité aj k dokumentácii bezinfekčnosti po 14. dni pri pacientoch s dlhodobo pozitívnym RT-PCR testom. Nevýhodou antigénového testovanie je riziko falošnej negativity pri nedostatočne kvalitnom odbere vzorky výterom z nosohltana, kedy môže byť pacient akútne infikovaný. V priebehu prvých piatich dní test nedostatočne dokazuje prítomnosť infekcie, čo platí aj pri pacientoch s nízkou vírusovou náložou.

PRÍKLADY POUŽITIA ANTIGÉNOVÉHO TESTU V AMBULANTNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH VLD

Indikácia antigénového testovanie je pri blízkych kontaktoch pacientov, ktorí majú akútny respiračný infekt. Nevyhnutným je testovanie pacienta pred prijatím do zariadenia sociálnych služieb a rovnako pred prijatím pacienta do ústavného zdravotníckeho zariadenia počas predoperačného vyšetrenia. Testujú sa tiež pacienti s akútnym respiračným infektom alebo horúčkovým ochorením.

INTERPRETOVANIE VÝSLEDKU

Negatívny antigénový test u pacienta, ktorý nevykazuje žiadne príznaky môže okrem negatívneho výsledku znamenať aj  to, že sa pacient nachádza v prvých dňoch infekčného ochorenia SARS-CoV-2. Negatívny výsledok však s veľkou pravdepodobnosťou vylučuje infekciu pri pacientoch, ktorí majú klinické príznaky. Keď je ale test v tomto období klinických príznakov pozitívny znamená to takmer stále prítomnosť vírusu. Ak sa preukáže pozitivita do dvoch až troch minút od vykonania testu, vo väčšine prípadov sa jedná o bezpríznakového pacienta. Na presné určenie stavu pacienta je dôležitým faktorom kvalitný výter z nasofaryngu.

POVINNOSTI AMBULANTNÉHO POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Podľa metodiky VÚC sa samotné testovanie potencionálne nakazených osôb musí vykonávať vo vyčlenenom čase ordinačných hodín a tak, aby sa ostatní pacienti ktorým je poskytovaná ambulantná zdravotná starostlivosť neboli v kontakte s týmito osobami. Nie je povolené prevádzkovať MOM Ag v rovnakom priestore a čase ako je poskytovaná ambulantná zdravotná starostlivosť. Ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný viesť evidenciu osôb, ktorým bol vykonaný antigénový test a hlásiť počet denne vykonaných testov prostredníctvom aplikácie ISZI. Počet pozitívnych výsledkov nahlasuje VLD, miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Časovo je nahlasovanie pozitívnych prípadov limitované do 9.00 h nasledujúceho pracovného dňa.

(Počet prečítaní: 1067)