mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo nové kritéria určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

Mgr. Róbert Hrubovský   |   11.3.2021

Horúcou témou dnešných dní je očkovanie osôb proti ochoreniu COVID-19, jeho podmienky a poradie. Preto vám prinášame informácie o novej vyhláške Ministerstva zdravotníctva č. 96/2021 Z.z., ktorou sa upravujú kritéria určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Súčasťou vyhlášky je aj príloha, ktorá bližšie špecifikuje systém kritérií pri určovaní poradia osôb.

Fáza začína otvorením prihlasovania pre príslušné skupiny osôb v centrálnom objednávacom systéme. Podmienkami ku zaočkovaniu v tzv. prvej fáze, sú objednanie na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému uverejneného na webovom sídle www.korona.gov.sk a potreba patriť do vybranej skupiny osôb, ktoré sú špecifikované nižšie. Ďalšou podmienkou je, že osobe má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v termíne určenom centrálnym objednávacím systémom. V prípade, že sa na daný termín objednané osoby nedostavia alebo sa objednalo menej osôb, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže podať dávku očkovacej látky ďalším osobám, ktoré vymedzuje daná vyhláška č. 96. Jedná sa najmä o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, osoba s chorobou, ktorá zvyšuje riziko závažného priebehu COVID-19 alebo osoby s vekom najmenej 50 rokov s ďalšími špecifikáciami.

OSOBY PATRIACE DO PRVEJ FÁZY OČKOVANIA

Do prvej fázy radíme osoby, ktoré spĺňajú tieto kritéria, teda osoba je zdravotníckym pracovníkom, študentom zdravotníckeho lekárskeho alebo nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom, zamestnancom poskytovateľa sociálnych služieb, terénnym sociálnym pracovníkom, zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici, zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby alebo dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom, osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou, zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova, zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby, príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčleneným na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení, príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení.

ŠPECIFIKÁ JEDNOTLIVÝCH FÁZ OČKOVANIA

Druhá fáza je určená pre osoby, ktoré spĺňajú kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo osoby, ktoré sa objednali prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a ich vek je najmenej 85 rokov.

V tretej fáze sú podmienkami splnenie kritéria pre zaočkovanie v prvej alebo druhej fáze, alebo byť objednaný prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a mať vek najmenej 70 rokov.

Osoby, ktoré sú očkované v štvrtej fáze musia spĺňať kritéria pre zaočkovanie v prvej, druhej alebo tretej fáze, alebo byť objednané prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a mať vek najmenej 60 rokov.

V piatej fáze musia osoby spĺňať kritéria pre zaočkovanie v prvej až tretej alebo štvrtej fáze alebo byť objednané na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a mať vek najmenej 55 rokov.

Kritériami pre zaočkovanie v šiestej fáze je splnenie kritérií pre zaočkovanie v prvej až štvrtej alebo piatej fáze, alebo byť objednaný prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a mať vek najmenej 50 rokov.

V siedmej fáze musia osoby spĺňať kritéria pre zaočkovanie v prvej až piatej alebo šiestej fáze, alebo byť objednané na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a mať vek najmenej 45 rokov.

Ôsma fáza sa vyznačuje potrebou splniť kritéria pre zaočkovanie v prvej až šiestej, alebo siedmej fáze a potrebou byť objednaný na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a mať vek najmenej 40 rokov.

V deviatej fáze musia osoby spĺňať kritéria pre zaočkovanie v prvej až siedmej alebo ôsmej fáze, alebo byť objednané na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a mať vek najmenej 35 rokov.

V desiatej fáze musia osoby spĺňať kritéria pre zaočkovanie v prvej až ôsmej alebo deviatej fáze, alebo byť objednané na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a mať vek najmenej 30 rokov.

V jedenástej fáze musia osoby spĺňať kritéria pre zaočkovanie v prvej až deviatej alebo desiatej fáze, alebo byť objednané na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a mať vek najmenej 18 rokov.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/96/vyhlasene_znenie.html?ucinnost=08.03.2021 

(Počet prečítaní: 1011)