mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Poučenie zamestnanca o povinnosti používať OOP, dodržiavať hygienické opatrenia a odporúčanie podrobiť sa očkovaniu

Mgr. Ján Pavlík   |   10.3.2021

Zamestnanci ambulancie alebo lekárne sú v rámci výkonu svojej práce v osobnom kontakte s pacientmi a zákazníkmi, čo môže v súčasnej situácii predstavovať zvýšené riziko nakazením sa ochorením COVID-19. Z dôvodu predchádzania škody na zdraví, by mali ambulancie/lekárne zvoliť vhodný postup, ako zamestnancov poučiť o povinnosti používať osobné ochranné pomôcky a dodržiavať platné hygienické opatrenia v priestoroch zamestnávateľa, ako aj o odporúčaní podrobiť sa očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, na ktoré majú zdravotnícki pracovníci  nárok. Práve pre tento účel sme pre vašu ambulanciu/lekáreň pripravili dokument: Poučenie zamestnanca o povinnosti používať osobné ochranné pomôcky, dodržiavať hygienické opatrenia a o odporúčaní podrobiť sa očkovaniu.

O zodpovednosti ambulancie alebo lekárne v postavení zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý sa pri výkone práce nakazil ochorením COVID-19 sme informovali v predchádzajúcom článku:

Prečítajte si tiež článok
V súčasnej situácii nie je možné vylúčiť, že ochorením COVID-19 sa nakazí zamestnanec priamo pri výkone svojej práce. Zamestnanci ambulancií a lekárni sú aj v súčasnej situácii v...
9.3.2021

Vzťah zamestnávateľa a zamestnanca sa prioritne riadi ustanoveniami Zákonníka práce. Jednou z dôležitých oblastí, ktoré upravuje Zákonník práce je aj zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na zdraví zamestnanca, ktorú utrpel pri výkone svojej práce. Avšak, zákon taktiež ukladá zamestnancom povinnosť dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (BOZP). Porušenie predpisov BOZP zo strany zamestnanca môže predstavovať jeden z dôvodov, pre ktoré môže byť zamestnávateľ čiastočne alebo úplne zbavený zodpovednosti za poškodenie zdravia zamestnanca. Na strane druhej zamestnávateľ musí okrem iného, zamestnanca preukázateľné poučiť o dodržiavaní pravidiel BOZP. V súčasnej situácii je taktiež potrebné zamestnancov poučiť o dodržiavaní hygienických opatrení v priestoroch zamestnávateľa, ktoré sú vydávané prostredníctvom vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. V neposlednom rade je vhodné zamestnanca ambulancie/lekárne oboznámiť s odporúčaním podrobiť sa očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, keďže zdravotnícki pracovníci sú oprávnení takéto očkovanie absolvovať.

Na základe vyššie uvedeného odporúčame, aby ambulancie a lekárne dali podpísať svojim zamestnancom poučenie používať osobné ochranné pomôcky, dodržiavať platné hygienické opatrenia v priestoroch zamestnávateľa a odporúčanie zúčastniť sa očkovania proti ochoreniu COVID-19. Podpisom takéhoto dokumentu ambulancia/lekáreň sleduje predovšetkým predchádzanie škody na zdraví u samotného zamestnanca, ako aj u ostatných osôb (pacienti/zákazníci), s ktorými prichádza zamestnanec do kontaktu pri výkone svojej práce.

Dokument obsahuje:

a) Poučenie zamestnanca používať osobné ochranné pomôcky, pridelená zamestnávateľom

b) Poučenie o dodržiavaní platných hygienických opatrení v priestoroch zamestnávateľa, ktoré sú obsiahnuté vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

c) Odporúčanie pre zamestnanca podrobiť sa očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, keďže ako zdravotnícky pracovník má nárok toto očkovanie absolvovať v prvej fáze podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Poučenie zamestnanca o používaní osobných ochranných pomôcok, dodržiavaní hygienických opatrení a o odporúčaní absolvovať očkovanie si môžete stiahnuť na tomto odkaze:

PRE LEKÁRNE:

https://www.medipravnik.sk/dokumenty/samostatne-dokumenty/poucenie-zamestnanca-lekarne-o-povinnosti-pouzivat-oop-dodrziavat-hygienicke-opatrenia-a-o-odporucani-podrobit-sa-ockovaniu-138/

PRE AMBULANCIE:

https://www.medipravnik.sk/dokumenty/samostatne-dokumenty/poucenie-zamestnanca-o-povinnosti-pouzivat-oop-dodrziavat-hygienicke-opatrenia-a-o-odporucani-podrobit-sa-ockovaniu-137/

(Počet prečítaní: 892)