mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

E-health: Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

Jana Böszörményiová   |   13.1.2017

V ďalšom pokračovaní nášho článkového seriálu venovanom elektronizácii zdravotníctva, alebo tzv. E-healthu, sa pozrieme na elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. Aký je jeho účel? Musí ho mať každý zdravotnícky pracovník? Ako sa podáva žiadosť o jeho vydanie? A na ako dlho sa bude vydávať? Aj na tieto otázky odpovieme v tomto príspevku.

Na čo slúži elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka?

Zdravotné záznamy pacientov tvoria osobitnú kategóriu osobných údajov, a teda musia byť náležité chránené – to znamená, že sa k nim nemôže dostať hocikto, ale iba oprávnená osoba. Na prístup k týmto informáciám nestačí iba „klasické“ zadanie mena a hesla – v dnešnej modernej dobe informatizácie a rôznych hackerských pokusov je dôležité zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany zdravotných údajov pacientov. Preto hlavnou úlohou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ďalej ako „EPZP“) je identifikácia, autentizácia a autorizácia zdravotníckeho pracovníka nielen v národnom zdravotníckom informačnom systéme, ale aj v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (t.j. nemocnice, polikliniky, liečebne a pod.). A práve tu sa prejaví rola EPZP – zdravotnícky pracovník sa do systému prihlási po vložení svojej „kartičky“ do technického zariadenia – „čítačky“.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka nie je iba „holou“ kartičkou slúžiacou na vstup do informačného systému. Okrem tejto identifikácie a autentifikácie zdravotníckych pracovníkov obsahuje tiež aj tzv. súkromné kľúče a certifikáty, ktoré slúžia na elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka a šifrovanie/dešifrovanie údajov. Tieto šifrovacie kľúče slúžia na zabezpečenie dôvernosti zdravotníckych záznamov, s ktorými zdravotnícky pracovník prichádza do styku. Kľúče nie sú rovnaké, každý kľúč je iný – je to preto, že ak by existoval iba jeden kľúč na „odomknutie“ zdravotných záznamov občanov, a dostala by sa k nemu neoprávnená osoba, mala by v podstate zdravotné záznamy všetkých pacientov „ako na tanieri“. A presne tomu je potrebné zamedziť.  Elektronický podpis je významným z toho hľadiska, že poskytuje istotu v tom zmysle, že ak zdravotnícky pracovník zašle údaje do národného zdravotného informačného systému, je isté, že tieto údaje neboli menené alebo sfalšované.

A ako je to s vydávaním EPZP?

Tieto preukazy nebude zdravotníckym pracovníkom vydávať konkrétny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ale jeden „spoločný“ subjekt – Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej ako „NCZI“). Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby o tento preukaz požiadali, teda jeho vydávanie nebude zabezpečované automaticky.  Na podanie žiadosti majú lehotu určenú zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme, a to do 31.októbra 2017. Žiadosť o vydanie si môžete stiahnuť na tomto odkaze:
http://www.ezdravotnictvo.sk/Documents/CA_NCZI/ziadost_ePZP.pdf

Spomenutý zákon stanovuje aj obdobie, na ktorý sa EPZP vydáva – 5 rokov. Ak už zdravotnícky pracovník žiadosť podal, preukaz mu bude zaslaný do 30 dní od podania žiadosti. Zaslaním preukazu tento „proces“ ešte nie je kompletný. Posledným krokom je zaslanie aktivačného kódu, ktorým „spojazdní“ svoj preukaz, pričom tento kód sa zasiela do 10 dní od odoslania EPZP.

Povinnosti zdravotníckeho pracovníka

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ustanovuje v súvislosti s elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka určité povinnosti:

  • Povinnosť chrániť elektronický preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,
  • Ak by došlo k vyššie uvedeným udalostiam, zdravotnícky pracovník musí bezodkladne oznámiť NCZI takúto stratu, odcudzenie alebo zničenie elektronického preukazu.
  • Povinnosť uviesť v žiadosti o vydanie elektronického preukazu úplné a pravdivé údaje, a ich správnosť musí potvrdiť svojím podpisom. Ide o údaje ako meno a priezvisko, zdravotnícke povolanie, ktoré vykonáva, jeho registračné číslo, označenie stavovskej organizácie, v ktorej je registrovaný (lekárska komora, komora sestier a pôrodných asistentiek a pod.).
(Počet prečítaní: 19329)