mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

E-health: e-Alokácie

Jana Böszörményiová   |   2.3.2017

V poslednom diele nášho článkového seriálu venovanom elektronizácii zdravotníctva, alebo tzv. E-healthu, sa pozrieme na doménu e-Alokácie. Čo to je a aký význam má pre pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa dozviete v tomto príspevku.

Čo sú eAlokácie?

V prvom rade si treba vysvetliť význam pojmu „alokácia“. Podľa slovníka cudzích slov slovo alokácia znamená „rozmiestnenie, umiestnenie, rozloženie“. A presne v tomto duchu sa táto doména bude niesť. Účelom zavedenia tejto domény v rámci E-healthu bude podpora práce lekára a uľahčenie „života“ pacienta pri plánovanom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Táto podpora spočíva v plánovaní, vytváraní, ukladaní a zdieľaní záznamov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Konkrétne ide o záznamy, ktoré tvoria súčasť elektronickej zdravotnej knižky. Ide o: 

 • pacientsky sumár
 • záznam o preventívnej prehliadke,
 • záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,
 • záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
 • záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
 • záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • preskripčný záznam – teda údaje o predpísanom lieku, dietetickej potravine alebo zdravotníckej pomôcke,
 • dispenzačný záznam – teda údaje o vydanom lieku, dietetickej potravine alebo zdravotníckej pomôcke,
 • medikačný záznam – teda údaje o podávaných liekoch,
 • záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o očkovaní,
 • vlastné záznamy pacienta a i.

Čo z toho bude mať pacient?

Pacient bude včas upozornený. Čo to znamená? To, že pacient bude informovaný napr.:

 • o blížiacom sa termíne vyšetrenia - mnoho pacientov jednoducho zabudne na to, že majú nárok na preventívnu prehliadku zadarmo alebo zabudne na termín už dohodnutej „preventívky“. Takto nebude musieť „loviť“ v spomienkach, kedy bol naposledy na preventívnej prehliadke, jednoducho si to skontroluje vo svojej elektronickej zdravotnej knižke.
 • o tom, že výsledok z laboratórneho vyšetrenia je k dispozícii,
 • o potrebe (pre)očkovania.

Okrem „informovanosti“ pacienta bude pacient využívať túto doménu na zisťovanie plánovaného termínu vyšetrenia podľa zaradenia v čakacom zozname, kde nájde okrem predpokladaného dátumu poskytnutia zdravotnej starostlivosti aj kód choroby, kód zdravotnej poisťovne a aj kód výkonu, ktorý je naplánovaný.

Ako to využije poskytovateľ zdravotnej starostlivosti?

Prínos tejto domény bude taký, že v rámci plánovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti bude lekár pociťovať najviac pri preventívnych prehliadkach a súčinnosti s inými zdravotníkmi. Čo sa týka „preventíviek“, momentálna situácia je taká, že lekár si vyhradí určitý čas na vykonanie preventívnych prehliadok, v rámci ktorého nebude ošetrovať chorých pacientov. Občas sa stane, že pacient pozabudne a nepríde. Tým pádom lekárovi vznikne „gap“, teda voľný čas, ktorý by (keby vedel, že pacient na preventívnu prehliadku nepríde), mohol využiť inak. Po novom bude fungovať princíp prihlasovania na preventívne prehliadky, kde lekár bude mať prehľad o prihlásených a odhlásených pacientoch. 

Mnoho pacientov nenavštevuje iba jedného lekára, ale viacerých. Pre čo najsprávnejšie poskytnutie zdravotnej starostlivosti je potrebné, aby títo viacerí poskytovatelia o sebe navzájom vedeli. Inak sa môže stať, že pacientovi napr. predpíšu liek, ktorý obsahuje rovnakú aktívnu látku ako ten, čo už pacient užíva – teda dôjde k duplicitnému užívaniu rovnakej látky, čo môže urobiť viac škody ako úžitku. Taktiež sa môže stať, že pacientovi sa predpíše liek, ktorý je v kontraindikácii s liekom, ktorý mu predpísal iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Najčastejšie dochádza teda k súčinnosti praktického lekára a špecialistu, ambulantného lekára s nemocničným a lekára (či už praktického alebo špecialistu) s lekárňou. Plnohodnotným využívaním E-healthu sa táto súčinnosť v mnohom zjednoduchší a sprehľadní.

(Počet prečítaní: 4709)