mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

E-health: Elektronická zdravotná knižka

Jana Böszörményiová   |   29.12.2016

V treťom pokračovaní nášho seriálu sa budeme venovať  jednej  z hlavných zložiek E-healthu, teda informatizácie slovenského zdravotníctva. Touto zložkou je práve Elektronická zdravotná knižka (ďalej ako „EZK“), teda v podstate  „online“ zdravotná dokumentácia pacienta. EZK je legislatívne upravená v zákone č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Čo to je, čo bude tvoriť jej obsah a kto každý sa dostane k záznamom pacienta sa dozviete v tomto príspevku.

Čo je elektronická zdravotná knižka?

Zjednodušene povedané – elektronická zdravotná knižka je zdravotná dokumentácia pacienta, no nie v listinnej podobe, ale v tej elektronickej. Doteraz mohla byť zdravotná dokumentácia vedená tiež v elektronickej podobe. Čo sa teda zmení? Vidina EZK je taká, že naďalej bude papierová podoba záznamov existovať, no len ak to bude potrebné.  To znamená, že primárne sa budú údaje o zdravotnom stave pacienta ukladať do elektronickej podoby, a iba v prípade potreby sa vytlačia na papier.

Ako sa dostanem do svojej EZK?

Občania, resp. pacienti sa do elektronickej knižky prihlásia prostredníctvom tzv. Národného portálu zdravia. Portál občana, resp. pacienta identifikuje na základe vloženia občianskeho preukazu s čipom do „čítačky“ a zadaním bezpečnostného kódu. Po prihlásení sa „objavia“ zdravotné záznamy pacienta, informácie o tom, aké lieky užíva, výsledky jeho laboratórnych a iných vyšetrení, údaje o očkovaní, stanovené diagnózy, údaje potrebné pre „záchranku“, a i. V prípade potreby bude možné, aby si pacient „stiahol“ svoje zdravotné záznamy na USB kľúč alebo iné pamäťové médium. Čo sa týka dispozície s EZK, pacient bude môcť zdravotné záznamy prezerať, bude ich môcť doplniť (do vyhradeného „priečinku“), ak si myslí, že môžu byť pre lekára dôležité, nebude ich môcť však meniť. Cieľom je mať správne, aktuálne a úplné informácie o zdravotnom stave pacienta.

Vďaka EZK sa bude „ľahšie dýchať“ lekárom, pretože ak má napr. pacient mnoho diagnóz, a teda navštevuje lekárov rôznych špecializácií, ten-ktorý špecialista bude prostredníctvom EZK vidieť, aké vyšetrenia vykonali iní špecialisti, ktoré lieky mu predpísali na liečbu a pod. Z toho dôvodu sa jednak zamedzí duplicitným vyšetreniam, predpisovaniu liekov s rovnakou účinnou látkou a jednak celý proces liečby pacienta sa zrýchli. 

Kto sa dostane k údajom z EZK?

K údajom z elektronickej zdravotnej knižky sa nedostane len tak hocikto. Okrem samotného pacienta to bude všeobecný lekár pacienta a taktiež napríklad aj ošetrujúci „špecialista“, teda napr. gynekológ, dermatológ, otorinolaryngológ, ktorý bude mať prístup do EZK v rozsahu ním vytvorených údajov a výsledkov vyšetrení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Záchranár záchrannej zdravotnej služby bude mať prístup v rozsahu identifikačných údajov osoby a pacientského sumára. Teda nie každá oprávnená osoba má rozsah sprístupňovania rovnaký, rozsah je špecifikovaný v už spomínanom zákone o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Ak bude chcieť niektorý zo zákonom vymenovaných zdravotníckych pracovníkov „nahliadnuť hlbšie“  do EZK, teda nad rámec možného rozsahu, potrebuje to preukázateľne odôvodniť a taktiež bude potrebovať súhlas pacienta (súhlas osoba dá tak, že zadá bezpečnostný kód po vložení občianskeho preukazu s čipom do „čítačky“). Súhlas trvá iba pokým je preukaz v čítačke, teda pacient drží „žezlo“  a iba on rozhoduje o tom, či udelí/neudelí prístup do EZK – ak neudelí, prístup do EZK bude tým pádom zablokovaný.

(Počet prečítaní: 7497)