mediPRÁVNIK.sk

Pohotovosti: 12 EUR/hod. – bude to v hrubom alebo čistom?

Jana Bajužík Böszörményi, Peter Gabrik 28.6.2018

Téma ambulantných pohotovostných služieb momentálne vo veľkom víri vody internetu, a to z dôvodu, že od 1. júla (čo bude o pár dní) „nabehneme“ na nový systém pohotovostí. S tým súvisí aj absolútna novinka, a to konkretizovanie odmeny za tieto „služby a taktiež aj, už menej pozitívna novinka, a to krátenie takejto odmeny. V tomto príspevku sa dozviete, či zákon uvádza konkrétnu sumu za poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby v hrubom alebo v čistom, ako sa bude odmena krátiť, a čo hrozí, ak odmena za „službu“ nebude vyplatená.

Odmena za pohotovosti

Doteraz odmeňovanie lekárov za „odslúženú“ noc nebolo nikde presne a jednotne upravené a táto odmena sa líšila od pohotovosti k pohotovosti. Mnohí poskytovatelia mali žiaľ aj skúsenosť, kedy lekárska služba prvej pomoci („LSPP“) odmeny vôbec nevyplácala. Bolo tomu tak z dôvodu, že i keď poskytovateľ mal povinnosť na LSPP odslúžiť, zákon samotného poskytovateľa LSPP nezaväzoval na úhradu odmeny.

Nová úprava jasne stanovila sumu, ktorá lekárovi prináleží za jeho službu. O tom, koľko to bude, si povieme nižšie. 

Kto má na túto „hodinovku“ nárok?

Na túto otázku jasne odpovedá zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z.z.), ktorý odmenu min. 12 EUR/hodinu (ak sa nedohodnú na vyššej sume) spája s vytvorením pracovnoprávneho vzťahu medzi „slúžiacim“ lekárom a organizátorom ako jeho zamestnávateľom.

Znamená to, že lekár, ktorý nemá pracovnoprávny vzťah s organizátorom, nebude zaplatený za svoju službu ? Nie. Nárok na odmenu budú mať aj tí lekári, ktorí na pohotovosť nastúpia nedobrovoľne, teda ktorí budú „slúžiť“ na základe rozpisu samosprávneho kraja. V poslednej (uzamknutej) časti tohto článku sa dozviete, koľko takíto lekári slúžiaci na základe rozpisu VÚC zarobia.

Ak bude lekár slúžiť na pohotovosti na základe zmluvy (čiže nie ako zamestnanec ale ako napríklad s.r.o.-čka), potom jemu bude patriť odmena najmenej vo výške celkových mzdových nákladov zodpovedajúcich mzde 12 EUR/hod. Táto kostrbatá formulácia znamená, že by sa mala odmena v tomto prípade zvýšiť nad 12 EUR, pretože „celkové mzdové náklady“ predstavujú vyššiu sumu ako 12 EUR v hrubom. Týmto ako sa chcelo povedať, že ak lekár ako zamestnanec stojí organizátora pohotovosti reálne (aj s jeho odvodmi ako zamestnávateľa – hovoríme o super hrubej mzde) viac ako 12 EUR/hodina, potom nie je dôvod, aby malo organizátora stáť menej platenie lekára, ktorý do služby nastúpi na základe zmluvy s lekárovou s.r.o-čkou. Odpadne teda pre organizátora faktor, aby uprednostňoval buď zamestnávanie alebo služby podľa zmluvy, pretože za obe formy zaplatí rovnako.

V uzamknutej časti sa dozviete, či je organizátor povinný uhradiť/ neuhradiť odmenu za „službu, čo hrozí v prípade, ak odmena nie je uhradená a akým spôsobom sa odmena bude krátiť a prečo.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia
(Počet prečítaní: 336)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame