mediPRÁVNIK.sk

článok patrí do seriálu

Kamerový systém v ambulancii alebo lekárni

Michal Novák  27.9.2018

Prevádzkujete vo vašej ambulancii alebo lekárni kamerový systém? Viete aké máte povinnosti podľa GDPR vo vzťahu k dotknutým osobám? V nasledujúcom článku sa dozviete, ako prevádzkovať váš kamerový systém v súlade s GDPR.

Keďže pri prevádzkovaní kamerového systému dochádza k spracovaniu osobných údajov (konkrétne podobizeň osoby a čas a miesto pohybu) vašich pacientov, prípadne iných osôb GDPR sa dotýka aj tejto oblasti. Ak je priestor vašej ambulancie alebo lekárne monitorovaný kamerovým systémom zbystrite pozornosť, pretože máte informačnú povinnosť voči dotknutým osobám.

Dôvod zavedenia kamerového systému

V prvom rade je potrebné si ujasniť dôvod, prečo chcete zaviesť kamerový systém v priestoroch vašej lekárne alebo ambulancie, aby ste si ho následne vedeli pri spracúvaní osobných údajov obhájiť. S týmto dôvodom úzko súvisí právny základ spracúvania osobných údajov, ktorý si musíte stanoviť v každej situácii spracúvania osobných údajov. V tomto prípade bude právnym základom váš oprávnený záujem, konkrétne záujem na ochrane majetku, života a zdravia vás a vašich zamestnancov, či samotných pacientov.

Informačná povinnosť

Ako prevádzkovateľ kamerového systému si musíte splniť informačnú povinnosť voči vašim pacientom, respektíve iným fyzickým osobám, ktorých údaje budú na kamerovom zázname zachytené. GDPR nariadenie kladie dôraz na jasné a zrozumiteľné informovanie dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov. Preto odporúčame informáciu formulovať čo najjednoduchšie. Dotknutú osobu musíte informovať o tom, na aký účel budete spracúvať jej osobné údaje, ako aj o tom, že osobné údaje budete spracúvať na základe vášho oprávneného záujmu. Ďalej je v informácii nevyhnutné uviesť o aké osobné údaje pôjde, či existujú príjemcovia osobných údajov, a či bude dochádzať k prenosu osobných údajov do krajiny mimo EÚ. Taktiež musíte dotknuté osoby informovať o dobe uchovávania kamerových záznamov (spravidla je to niekoľko dní) a o tom, či bude spracúvaním dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Poučovacia povinnosť

V neposlednom rade máte povinnosť poučiť dotknutú osobu o jej právach. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom a potvrdenie o tom, či sú jej osobné údaje spracúvané. V prípade, že osobné údaje sú nesprávne alebo neúplné má dotknutá osoba právo na ich opravu. Ak spracúvanie osobných údajov už nie je potrebné na účel za akým sa získali má dotknutá osoba právo požadovať výmaz osobných údajov. Medzi ďalšie práva dotknutej osoby patrí právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov. Taktiež musíte dotknutú osobu poučiť o tom, že ak sa domnieva, že sú jej osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Potrebný dokument pre ambulancie si môžete stiahnúť na tomto linku: Informácie o spracúvaní osobných údajov pri prevádzkovaní kamerového systému v ambulancii

Potrebný dokument pre lekárne si môžete stiahnúť na tomto linku: Informácie o spracúvaní osobných údajov pri prevádzkovaní kamerového systému v lekárni

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby SEZAM sa dozviete, ako stanoviť dobu uchovávania záznamov, čo robiť v prípade žiadosti o poskytnutie kamerového záznamu a ďalšie praktické rady.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň
(Počet prečítaní: 446)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame