Mediprávnik chráni už 509 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Zásada zodpovednosti v praxi lekárne

Mgr. Miriam Tipánová  13.8.2019

Ďalšou dôležitou zásadou podľa nariadenia GDPR je zásada zodpovednosti. Kto vlastne zodpovedá za dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR? Lekáreň, či samotný zamestnanec ako napríklad farmaceut ci farmaceutický laborant? Čo ak zamestnanec poruší pravidla ochrany osobných údajov? Odpovede na otázky sa dozviete v článku. Taktiež sa dozviete, čo vlastne znamená zásada zodpovednosti v praxi lekárne a stručnú sumarizáciu všetkých zásad, ktoré lekáreň musí dodržiavať.

Za dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov je zodpovedný samotný poskytovateľ lekárenskej starostlivosti (lekáreň), to znamená fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje lekárenskú starostlivosť na základe povolenia.

V pozícii prevádzkovateľa pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti je lekáreň ktorá zodpovedá za dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov a zabezpečuje, aby pravidlá boli dodržiavané aj zo strany jej zamestnancov, ktorí sa podieľajú na spracovaní osobných údajov (farmaceuti, sanitári, študenti v rámci výkonu odbornej praxe a ďalší zdravotnícki pracovníci). Lekáreň je povinná s pravidlami ochrany osobných údajov oboznámiť všetkých svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi pacientov.

V prípade kontroly úradu na ochranu osobných údajov práve lekáreň bude podliehať samotnej kontrole a nie jej  jednotliví pracovníci.

Pozor, to však neznamená, že farmaceut za svoj omyl nebude zodpovedný!

Aj napriek tomu, že samotná. Lekáreň zodpovedá za dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, to neznamená, že ochrana osobných údajov pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti sa netýka všetkých subjektov zúčastnených na spracovaní údajov pacientov, práve naopak, zamestnanci lekárne ako napríklad farmaceut, študenti, ktorí vykonávajú odbornú prax v lekárni a taktiež aj  iní pracovníci musia rovnako dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov nastavených v lekárni.

Čo ak farmaceut poruší pravidla ochrany osobných údajov?

Ak dôjde k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov zamestnancom lekárne, ktorí sú u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti zamestnaní, to neznamená, že za svoje „omyly“ nebudú zodpovední! Nariadenie GDPR spája s porušením jeho ustanovení vysoké pokuty, pričom pracovnoprávne alebo iné finančné sankcie sa budú týkať aj samotných farmaceutov (s ohľadom na konkrétne porušenie), ktorí sú v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu s lekárňou.

Zásada zodpovednosti v praxi

Lekáreň  musí byť schopná preukázať dodržanie súladu spracovania osobných údajov so zákonom. Zásada zodpovednosti za spracúvané osobné údaje pre lekáreň znamená zodpovednosť za dodržiavanie všetkých povinností mu stanovených nariadením GDPR. Dodržanie povinností musí vedieť lekáreň preukázať.

Preto Úrad na ochranu osobných údajov nebude musieť počas kontroly spracúvania osobných údajov preukazovať lekárni porušenie povinností uložených právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Naopak, lekáreň  prostredníctvom svojich zamestnancov bude povinná dozornému orgánu počas kontroly spracúvania osobných údajov preukázať, že spracúva osobné údaje v súlade so všetkými požiadavkami GDPR.

Lekáreň je povinná prijať primerané a účinné opatrenia a vedieť preukázať súlad spracovateľských činností s nariadením GDPR vrátane primeraných a účinnosti bezpečnostných opatrení. V uvedených opatreniach by sa mala zohľadniť povaha, rozsah, kontext a účel spracúvania a riziko pre práva fyzických osôb.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete, aké smernice by mala prijať lekáreň, ako aj to, čo vlastne znamená zásada zodpovednosti v praxi a stručnú sumarizáciu všetkých zásad, ktoré lekáreň musí dodržiavať.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame