mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Navrhovaná zmena - lekárňam môže byť zrušené povolenie

Mgr. Miriam Tipánová   |   25.7.2019

Momentálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní pod číslom legislatívneho procesu LP/2019/556  zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Pripomienkové konanie sa končí 31. júla 2019.

Aký je cieľ návrhu zákona?
 
Najdôležitejším cieľom návrhu zákona je najmä implementovať:
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES 
 
Významnou časťou návrhu je zriadenie:
a) etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok a
b) etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre štúdie výkonu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.
 
Podľa dôvodovej správy by mali obe etické komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky spolu so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v Bratislave posudzovať žiadosti o povolenie klinického skúšania zdravotníckych pomôcok a žiadosti o povolenie štúdie výkonu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.
 
Pozor na možné zrušenie povolenia na zaobchádzanie s liekmi
 
Podľa navrhovanej zmeny sa umožňuje zrušiť povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, ak lekáreň požiadala o pozastavenie činnosti, (ktorú možno pozastaviť najviac na jeden rok) a lekáreň do troch mesiacov od uplynutia lehoty na pozastavenie činnosti neobnovila pozastavenú činnosť. To znamená, že ak požiadate o pozastavenie činnosti a do troch mesiacov od uplynutia jedného roka od pozastavenia činnosti  si neobnovíte svoju činnosť, môže vám byť povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami zrušené.

O návrhu novely sa budeme podrobnejšie venovať v nasledujúcom článku.
 
Zdroj: slov-lex.sk

(Počet prečítaní: 2523)