mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj telefonický a e-mailový kontakt pacienta

Katarína Tomková   |   25.1.2019

Začiatkom tohto roka nadobudla účinnosť novela zákona č. 576/2004 Z.z., ktorá nám priniesla viaceré zmeny týkajúce sa formy vedenia zdravotnej dokumentácie, vykonávania zápisov, odovzdávania zdravotnej dokumentácie, sprístupňovania a poskytovania údajov zo zdravotnej dokumentácie. Poslednou novelou sa upravil aj rozsah pacientových údajov obsiahnutých v zdravotnej dokumentácii.

Okrem osobných údajov pacienta, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, pribudli k zákonom vymedzeným údajom aj telefónne číslo a adresa elektronickej pošty pacienta.

Rovnako došlo k upresneniu údajov o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti vrátane predpísaných alebo podaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v rozsahu názov liečiva, cesta podania, lieková forma a množstvo liečiva v liekovej forme, názov dietetickej potraviny, názov zdravotníckej pomôcky.

K oznamovaniu výsledkov vyšetrení pacientom telefonicky alebo e-mailom sme si bližšie povedali v článku: Oznamovanie výsledkov vyšetrení pacientom telefonicky alebo e-mailom.

Napriek novele zákona č. 576/2004 Z.z. naše závery ostávajú nezmenené a odovzdávanie údajov o zdravotnom stave telefonicky alebo zasielanie akýchkoľvek informácií prostredníctvom emailu neodporúčame.

Ak si to však pacient výslovne písomne vyžiada, odporúčame dohodnúť si s pacientom spôsob komunikácie, vysvetliť mu aké riziká obnáša takáto komunikácia a požiadať o súhlas na takýto spôsob komunikácie. Ak budete vedieť preukázať, že ste splnili všetky svoje povinnosti, môžete pokojne so svojimi pacientmi komunikovať aj týmto spôsobom a efektívnejšie využívať čas váš aj vašich pacientov.

V súvislosti so spomínanou novelou zákona č. 576/2004 Z.z. sme upravili dokument, ktorý si viete stiahnuť po kliknutí na link: Žiadosť o poskytnutie údajov týkajúcich sa zdravia emailom a telefonicky.

(Počet prečítaní: 3445)