mediPRÁVNIK chráni už 1469 ambulancií a lekární.

Zbavenie mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov

Ján Pavlík   |   31.1.2019

Povinnosť zachovávania mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov je citlivou problematikou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki pracovníci prichádzajú pri výkone svojho povolania do styku s citlivými informáciami, ktoré súvisia s najintímnejšou sférou každého pacienta. Zachovávanie mlčanlivosti nie je len etickou otázkou, ale táto povinnosť je zakotvená priamo v zákone.

Na čo sa vzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť?

Povinnosťou zachovávať mlčanlivosť zákon zaväzuje každého zdravotníckeho pracovníka. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje na všetko, čo sa zdravotnícky pracovník dozvedel pri výkone svojho povolania a to vrátane všetkého čo videl a počul. Povinnosť zachovávania mlčanlivosti sa tak vzťahuje na úplne všetky informácie, ktoré boli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi zistené. Mlčanlivosť sa nevzťahuje len na tie informácie, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, ale na úplne všetky informácie.

Zbavenie mlčanlivosti zo strany pacienta

V určitých prípadoch je potrebné, aby zdravotnícki pracovníci boli zbavení povinnosti zachovávať mlčanlivosť (napríklad konanie o nároku na náhradu škody na zdraví). Subjektom, ktorý má právo zbaviť zdravotníckeho pracovníka mlčanlivosti je aj samotný pacient, ktorého sa dané skutočnosti týkajú. V prípade, že pacient má zákonného zástupcu, toto právo prechádza na neho. Z právneho pohľadu je tento úkon vhodné uskutočniť písomnou formou, z dôvodu ochrany zdravotníckeho pracovníka, pre prípad pochybností o zbavení mlčanlivosti pacientom.

Zdravotná dokumentácia vo vzťahu k zbaveniu mlčanlivosti

Od zbavenia mlčanlivosti o informáciách je potrebné odlíšiť poskytovanie alebo sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie. Zbavenie mlčanlivosti zo strany pacienta neoprávňuje zdravotníckeho pracovníka na sprístupnenie alebo poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie tretím osobám. Keďže poskytovateľ zodpovedá za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie tým, že je povinný ju ukladať a ochraňovať tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo zneužitiu, musí dodržiavať režim s jej nakladaním. Pacient môže sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie vedenej v elektronickej zdravotnej knižke cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora. Môže tak urobiť vo vzťahu k zdravotníckemu pracovníkovi alebo inej osobe. Údaje zo zdravotnej dokumentácie, ktorá je na základe zákona od začiatku roka stále vedená v písomnej forme, sa sprístupňujú formou nahliadnutia.

Pre prípad, že Vás zákonný zástupca zbaví povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa týkajú jeho dieťaťa, ktoré ste sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania, máme pre Vás pripravený potrebný dokument: Vyhlásenie o zbavení mlčanlivosti.

(Počet prečítaní: 2311)