mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.

Zodpovednosť ambulancie a lekárne voči zamestnancovi, ktorý sa nakazil ochorením COVID-19

Mgr. Ján Pavlík   |   9.3.2021

V súčasnej situácii nie je možné vylúčiť, že ochorením COVID-19 sa nakazí zamestnanec priamo pri výkone svojej práce. Zamestnanci ambulancií a lekárni sú aj v súčasnej situácii v rámci výkonu svojich pracovných činností častokrát v kontakte s pacientami alebo zákazníkmi, čo môže predstavovať vyššie riziko nákazy ochorením COVID-19. Aj z tohto dôvodu je potrebné zaoberať sa otázkou akú zodpovednosť ponesie ambulancia alebo lekáreň v pozícii zamestnávateľa voči svojmu zamestnancovi, ktorý sa nakazil ochorením COVID-19 pri práci. V nasledujúcich riadkoch si preto priblížime pod aký inštitút by mohlo spadať  ochorenie COVID-19 a aké eventuálne nároky bude mať nakazený zamestnanec voči zamestnávateľovi podľa Zákonníka práce.

AKO MOŽNO KLASIFIKOVAŤ MOŽNÉ NÁSLEDKY ZAMESTNANCA SPOJENÉ S OCHORENÍM COVID-19?

Ako prvé sa žiada uviesť, že podľa súčasne zaužívanej právnej terminológie nie je vhodné ochorenie zdravotníckeho pracovníka označiť za pracovný úraz, pretože ten sa v zmysle Zákonníka práce a zákona o sociálnom poistení vyznačuje krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. V prípade ochorenia COVID-19 v teoretickej rovine skôr máme zato, že vhodnejším inštitútom je choroba z povolania. V prípade zamestnancov ponúka zákon o sociálnom poistení už aj dnes formálny základ na posudzovanie následkov ochorenia na COVID-19, pretože v Prílohe  č. 1 (zoznam chorôb z povolania) definuje položku 47 ako tzv. iné poškodenie zdravia z práce (ide o poškodenie zdravia z práce, ktoré nie je ani pracovným úrazom, ani chorobou z povolania, výslovne uvedenou v zozname chorôb z povolania).

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

V prípade, ak by sa u konkrétneho zamestnanca ochorenie COVID-19 klasifikovalo ako choroba z povolania jeho odškodnenie by sa riadilo prioritne podľa mechanizmov ukotvených v Zákonníku práce. V zmysle Zákonníka práce za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý.

V čisto teoretickej rovine je možné predpokladať úspešné obhájenie nároku na náhradu škody, ktorá bola spôsobená ako následok ochorenia na COVID-19, ktorým by sa napríklad lekár alebo farmaceut nakazil v príčinnej súvislosti s výkonom povolania, pri ktorom zamestnávateľ nezabezpečil zdravotníckemu pracovníkovi potrebné pracovné podmienky (napr. ak by chýbali osobné ochranné pomôcky, ak by neboli dodržiavané prestávky v práci, čo by malo napr. priamy vplyv na stratu opatrnosti a napr. zanedbanie správneho postupu pri vlastnej ochrane a podobne.). Posudzovanie nároku by sa v závislosti od právneho vzťahu riadilo primárne Zákonníkom práce (ak je poškodený v pracovno-právnom vzťahu voči ambulancii alebo lekárni) a podporne Občianskym zákonníkom.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, či zákon pripúšťa určité pozbavenie sa zodpovednosti ambulancie alebo lekárne za vzniknutú škodu v dôsledku choroby z povolania a aké nároky môžu eventuálne vzniknúť zamestnancovi voči zamestnávateľovi v takomto prípade.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1003)