mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Nové mzdové podmienky zdravotníckych pracovníkov

mediprávnik   |   13.10.2015

Vláda schválila návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorým sa majú ustanoviť základné mzdové nároky niektorých zdravotníckych pracovníkov. Ak novelu schváli parlament mala by nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 2016

Vláda schválila návrh novely, ktorou sa upravuje minimálna výška základnej zložky mzdy v závislosti od vykonávaných činností pre vymedzený okruh zdravotníckych pracovníkov podľa zákona o poskytovateľoch, ktorí sú v pracovnom pomere u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti a v prípade zdravotníckych záchranárov aj u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby.

Novela sa týka zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie (farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, masér, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent a sanitár), ako aj iných zdravotníckych pracovníkov (logopéd, psychológ liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik vykonávajúci povolanie v zdravotníckom zariadení).

Koeficienty pre minimálnu výšku základnej zložky mzdy sú preto osobitne ustanovené pre výkon odborných pracovných činností, výkon certifikovaných pracovných činností a výkon špecializovaných pracovných činností a sú závislé od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Tento mechanizmus zabezpečí pravidelné medziročné zhodnocovanie minimálnej výšky základnej zložky mzdy.

(Počet prečítaní: 2978)