mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

How To: Darovanie tela na výskumné účely

Oliver Göndör   |   20.3.2017

V tomto príspevku sme sa rozhodli podať návod, teda podrobne priblížiť, ako postupovať pri darovaní tela. Zo zahraničných, ako aj domácich zdrojov vieme, že darovanie tela po smrti na výskumné účely je považované za šľachetný čin. Takto darované telá sa častokrát používajú na pedagogické účely (výučba medikov, zdokonaľovanie sa v operatívnych technikách a pod.). Cieľom tohto článku nie je len poskytnúť návod, ale aj objasniť čo sa s darovaným telom deje, taktiež kedy a aké telo je možné darovať.

Právny základ darovania tela

Právny základ darovania tela na výskumné účely je pomerne nejasný z dôvodu absencie  zákonného vymedzenia darovania tela ako celku. Slovenská legislatíva pozná zákonné vymedzenie darovania ľudských orgánov, buniek alebo tkanív určených na použite u ľudského príjemcu alebo mimotelové použitie (§35 ods. 2a zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti). Avšak darovanie tela ako celku je odlišné od darovania orgánov, tkanív a buniek. Pri darovaní orgánov, tkanív a buniek nasleduje transplantácia, teda odovzdanie odobratých orgánov, tkanív a buniek do tela príjemcu. To je samozrejme pri darovaní tela na výskum vylúčené.

Nakladanie s ľudským telom upravuje nepriamo aj zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Ustanovenie § 3 ods. 7 tohto zákona hovorí, že: „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť musí zabezpečiť pochovanie ľudských pozostatkov, ktoré sa použili na vedecké alebo výučbové účely“. Na základe tohto ustanovenia možno dedukovať právo použitia tela ako celku na výučbové alebo vedecké účely, no ani tu nemáme priamu úpravu samotného úkonu darovania tela.

Argumentom „pro“ je aj existencia jedného zo základných ľudských práv, a to práva na súkromie. Ide o osobnostné právo jednotlivca, ktorému sa Ústavou SR zaručuje „nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia“. Pod právo na súkromie „spadá“ aj právo rozhodovať o nakladaní so svojím životom. Ak teda osoba počas života urobí slobodné vyhlásenie overené notárom o tom, že si po smrti želá, aby jeho telo bolo použité na vedecké účely, malo by byť toto vyhlásenie plne rešpektované.

Kde môžem darovať telo na výskumné účely?

Vykonanie náležitého pohrebu je povinnosťou vyplývajúcou zo zákona o pohrebníctve. No nie vždy rodina zosnulej osoby dokáže takýto pohreb zabezpečiť. Preto sa telo niekedy rozhodnú darovať na výskumné účely ľudia bez finančných prostriedkov na poslednú rozlúčku (štandard v západných krajinách Európy a USA). Ľudské telo pre výskumné účely je možné na Slovensku darovať iba na dvoch miestach –  na anatomickom ústave lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika (Košice) a Univerzity Komenského (Bratislava). Dôvodov, prečo je možné darovanie iba na týchto ústavoch, je viacero. Hlavným je  zabezpečenie maximálnej dôstojnosti osoby, ktorá sa telo rozhodla darovať. Telo je neskôr pochované, a to na náklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Čo musím urobiť, aby som mohol/la darovať telo?

Notársky overený písomný súhlas k poskytnutiu tela zosnulej osoby je potrebné doručiť na príslušný ústav anatómie. (pre Košice Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 041 80; pre Bratislavu Anatomický ústav LF UK, Sasinkova 2, 811 08)

Na príslušný ústav musí byť doručená fotokópia úmrtného listu a fotokópia listu o prehliadke mŕtveho (tento dokument vypisuje obhliadajúci lekár). Do dvoch dní od úmrtia je nutné, aby bolo telo prevezené do príslušného ústavu. Pozostalí upovedomia o smrti tento ústav, ktorý má zväčša zmluvne zabezpečenú prepravu tela zomretého.

Viac podrobností:
 http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/anatomia/darovanie-tela/
Písomný súhlas:
http://www.upjs.sk/public/media/8452/Pisomny_suhlas_k_darovaniu_2016_-_NOVE.PDF

Tiež je vhodné upovedomiť o rozhodnutí svojho lekára. Z dôvodu naplnenia vašej vôle. Nie je to povinnosťou, avšak váš lekár môže založiť osvedčenú kópiu písomného súhlasu, do vašej zdravotnej dokumentácie.

Darovanie tela maloletými

Ak osoba, ktorá chce darovať telo na výskumné účely nemá plnú spôsobilosť právne konať (pre zjednodušenie nedosiahnutie 18 roku veku), musí za ňu súhlas podpísať jej zákonný zástupca. Ak bol súhlas podpísaný pred 18. rokom veku zákonným zástupcom a subjekt chce darovať telo aj po dosiahnutí dospelosti, musí písomný súhlas obnoviť.  

Kedy nemôžem darovať telo?

Nemožno darovať telo iné, než vlastné. Taktiež je darovanie tela na výskumné účely bezodplatným činom, čo znamená, že za darovanie nedostanete žiadnu peňažnú odmenu. Telo na výskumné účely nemožno darovať najmä vtedy, ak obhliadajúci lekár nariadil pitvu, alebo darca tela prekonal infekčnú chorobu, alebo bol nositeľom infekčného ochorenia.

(Počet prečítaní: 13396)